PRIORITA 2 - cíl 2.1 - Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

DOKUMENTACE PRO PŘEDKLÁDÁNÍ MALÝCH PROJEKTŮ

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond malých projektů prostřednictvím webové aplikace na adrese http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html. Po registraci si žadatel vybere záložku Fond malých projektů v Euroregionu Silesia s aktuální vyhlášenou výzvou. Žádost se zpracovává výhradně v elektronické podobě (nutný elektronický podpis) a celá v obou jazykových verzích.

Instrukce pro vyplnění žádosti o financování naleznete zde: CZ VERZE PL VERZE

SMĚRNICE PRO ŽADATELE

PŘÍLOHY SMĚRNICE PRO ŽADATELE


Příloha č. 1- Mapa podporovaného území
/ Mapa obszaru wsparcia
Příloha č. 2- Seznam vhodných žadatelů/partnerů z ČR
/ Wykaz kwalifikowalnych wnioskodawców/partnerów z RCz
Příloha č. 3 - Seznam vhodných žadatelů/partnerů z PL
/ Wykaz kwalifikowalnych wnioskodawców/partnerów z RP
Příloha č. 4 - Pravidla pro indikátory výstupu a výsledku v malých projektech CZ verze
/ Zasady dotyczące wskaźników produktu i rezultatu w małych projektach CZ wersja
Příloha č. 4 - Pravidla pro indikátory výstupu a výsledku v malých projektech PL verze 
Zasady dotyczące wskaźników produktu i rezultatu w małych projektach PL wersja
Příloha č. 5- Doplňující informace k veřejné podpoře 
/ Dodatkowe informacje na temat wsparcia publicznego
Příloha č. 6 - Příručka k pojmu jeden podnik CZ verze
/ Przewodnik do koncepcji jednego przedsiębiorstwa CZ wersja
Příloha č. 6 - Příručka k pojmu jeden podnik PL verze
Przewodnik do koncepcji jednego przedsiębiorstwa PL wersja
Příloha č. 7 - Popis společných příloh a příloh českých žadatelů/partnerů k projektové žádosti CZ verze
/ Opis współnych załączników i załączników czeskich wnioskodawców/partnerów do wniosku CZ wersja
Příloha č. 7- Popis společných příloh a příloh českých žadatelů/partnerů k projektové žádosti PL verze
Opis współnych załączników i załączników czeskich wnioskodawców/partnerów do wniosku PL wersja
Příloha č. 8 - Popis společných příloh a příloh polských žadatelů/partnerů k projektové žádosti CZ verze
Opis współnych załączników i załączników polskich wnioskodawców/partnerów do wniosku CZ wersja
Příloha č. 8- Popis společných příloh a příloh polských žadatelů/partnerů k projektové žádosti PL verze
Opis współnych załączników i załączników polskich wnioskodawców/partnerów do wniosku PL wersja
Příloha č. 9 - Dohoda o spolupráci na malém projektu - s vedoucím partnerem
/ Porozumienie o współpracy w ramach małego projektu - z partnerem wiodącym
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení partnera o účasti na realizaci malého projektu - samostatně realizovaného
/ Deklaracja wspópracy w ramach małego projektu - realizowanego samodzielnie 
Příloha č. 11a - Čestné prohlášení českého žadatele malého projektu - s vedoucím partnerem 
/ Oświadczenie czeskiego wnioskodawcy małego projektu - z partnerem wiodącym
Příloha č. 11b - Čestné prohlášení polského žadatele malého projektu - s vedoucím partnerem 
/ Oświadczenie polskiego wnioskodawcy małego projektu - z partnerem wiodącym
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení žadatele malého projektu - samostatně realizovaný
/ Oświadczenie wnioskodawcy małego projektu - realizowanego samodzielnie
Příloha č. 13 - Čestné prohlášení o souladu se Základní listinou práv a svobod - pro PL žadatele/partnery 
/ Oświadczenie o zgodności z Podstawową Kartą Praw i Wolności - dla wnioskodawćom/partnerów z PL
Příloha č. 14 - Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis 
/ Oświadczenie wnioskodawcy o wsparcie w ramach zasady de minimis
Příloha č. 15- Čestné prohlášení o částce poskytnuté podpory podle blokové výjimky kontrol
/ Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wsparcia w ramach zwolnienia grupowego
Příloha č. 16 - Identifikace návaznosti investic na nabídku cestovního ruchu 
/ Identyfikacja ciągłości inwestycji w ofercie turystycznej
Příloha č. 17 - Check-list pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 
/ Wykaz kontrolny wymóg formalnych i kwalifikowalności
Příloha č. 18 - Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti 
/ Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania
Příloha č. 19 - Hodnotící tabulka malého projektu 
/ Karta oceny małego projektu
Příloha č. 20- Vzor smlouvy o financování malého projektu - s vedoucím partnerem
/ Wzór umowy na dofinansowanie małego projektu - z partnerem wiodącym
Příloha č. 21- Vzor smlouvy o financování malého projektu - samostatně realizovaný
Wzór umowy na dofinansowanie małego projektu - realizowanego samodzielnie
Příloha č. 22 - Popis zajištění účastníků z obou stran hranici pro projekty s indikátorem RCO85 
/ Opis zapewnienie uczestników z obu stron granicy dla projektów ze wskaźnikiem RCO85
Příloha č. 23- Prohlášení o zajištění praktické využitelnosti studie, strategie, evaluace, plánu aj.
/ Oświadczenie dotyczące zapewnienia wykonalności badania, strategii, oceny, planu lub podobnego 
materiału koncepcyjnego
Příloha č. 24 - Check-list - odborné vyjádření - stavební expert_rozpočtář 
/ Wykaz - opinia eksperta - ekspert ds. budowlanych/kosztorysant

DOKUMENTACE PRO KONTROLU, HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ MALÝCH PROJEKTŮ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI A UKONČENÍ MALÝCH PROJEKTŮ

DALŠÍ DOKUMENTY