VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO FONDU MIKROPROJEKTŮ 2014 – 2020 V EUROREGIONU SILESIA

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje dnem 1. dubna 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. Správce Fondu mikroprojektů průběžně zveřejňuje termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), na kterých budou projednávány předložené žádosti, dále termíny, v kterých je nutné pro dané zasedání předložit žádosti o dotaci, a případně další omezující podmínky pro dané kolo výzvy (viz dále Harmonogram Fondu mikroprojektů). Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.

 

  

HARMONOGRAM FONDU MIKROPROJEKTŮ 2014-2020 V EUROREGIONU SILESIA

 

Zasedání EŘVKonečný termín pro
předložení žádosti
Termín zasedání
EŘV
Omezující podmínky
Vyhlášení Fondu mikroprojektů : 1. 4. 2016
1.16.5.20164.8.2016nestanoveny
2.3.10.201620.12.2016nestanoveny
3.16.1.201720. 4. 2017nestanoveny
4.29.5.20177. 9. 2017nestanoveny
5.30.10.201715. 2. 2018nestanoveny
6.5.3.201814.6.2018nestanoveny
7.4.3.201913.6.2019nestanoveny
8.3.9.201912.12.2019nestanoveny
9.3.3.202025.6.2020v PO 2 povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví“
10.7.9.202010.12.2020
11.9.3.202117.6.2021ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022
12.28.6.202116.9.2021jen PO 3
ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022
13.7.9.202116.12.2021ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022
14.4.11.202110.2.2022ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022
Pozastavení příjmu žádostí 5.11.2021
Obnovení příjmu žádostí 16.12.2021
15.25.2.202219.5.2022ukončení mikroprojektů
nejpozději do 30.4.2023
Pozastavení příjmu žádostí
CZ žadatelů 20.5.2022
16. jen PL4.7.20226.10.2022- ukončení mikroprojektů nejpozději do 30.4.2023
- jen PL, typ C, PO 2 a PO 4, další podrobnosti viz níže Harmonogram pro rok 2022
17. jen PL
27.1.202316.3.2023Podrobné podmínky výzvy:
Dokončení mikroprojektů nejpozději do 31. května 2023,Projekty PL žadatelů, pouze typ C,
zkrácení lhůty pro kontrolu přijatelnosti na 5 dnů,
Výzva se týká prioritních os, tj. OP2, OP4, s přihlédnutím k dostupným úsporám a přesunům finančních prostředků mezi osami PL alokace  (dle dohody s ŘO/NO),
Výzva k předkládání návrhů se týká „měkkých“ projektů bez investic, následující výdaje nebudou uznatelné: stavební práce – kapitola 6 rozpočtu,
Výzva k předkládání žádostí bude také souviset s rozsahem výzev vyplývajících z uprchlické vlny způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Podporovány budou tyto aktivity:
přeshraniční spolupráce v oblasti krizového managementu zaměřená na řešení uprchlické vlny (výměna informací a zintenzivnění kontaktů, koordinace přijímaných akcí, výměna zkušeností a efektivních řešení atd.);
přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize - spolupráce a výměna informací v oblasti integrace uprchlíků s místní komunitou a aktivizace uprchlíků na trh práce (např. podpora volnočasových aktivit, vzdělávání , právní pomoc a další oblasti, jazykové kurzy apod.);
vytváření systémových a udržitelných přeshraničních mechanismů pro zvládání podobných krizových situací.
I přesto, že cílovou skupinou této výzvy mohou být i uprchlíci z Ukrajiny, principy Programu týkající se přeshraniční spolupráce a z toho vyplývající přidaná hodnota pro realizaci společných aktivit musí být dodržena.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN 30.6.2023

‍‍

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia

Aktuální harmonogram předkládání a schvalování žádostí o dotaci z "Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" v roce 2022