Aktuality

17.12.
2021

Obnovení příjmu žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Po ukončení 14. kola příjmu žádostí do Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia na začátku listopadu 2021 byl příjem dalších žádostí pozastaven. Protože ale v některých prioritních osách Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia jsou stále ještě k dispozici finanční prostředky, bylo v prosinci schváleno obnovení příjmu žádostí v rámci 15. kola příjmu, které již bude s největší pravděpodobností poslední. Termín pro předložení žádostí je do 25. 2. 2022, nejzazší termín pro ukončení projektů byl nově stanoven na 30. 4. 2023. Upřesňující podmínky tohoto kola budou zveřejněny v průběhu ledna 2022. Termín 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru byl stanoven na 19. 5. 2022.

17.12.
2021

Program Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Na konci června 2021 byla zveřejněna Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro programové období 2021-2027. Od zveřejnění těchto Nařízení běží lhůta 6 měsíců pro předložení dokumentů jednotlivých programů Evropské komisi ke schválení. Příprava dokumentu programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 byla ukončena v červenci 2021, aktuálně probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí, v rámci kterého proběhnou také konzultace s veřejností. V průběhu 1. čtvrtletí 2022 bude programový dokument předložen Evropské komisi, vyhlášení prvních výzev lze předpokládat na podzim 2022. Podrobnější informace o novém programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 najdete zde . Aktuální informace sledujte také na stránkách programu www.cz-pl.eu.

17.12.
2021

Výsledky 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 16. prosince 2021 se konalo 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 18 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Dále byly projednány podstatné změny projektů a aktuální stav Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Byl také schválen harmonogram Fondu pro rok 2022.

3.12.
2021

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

V prosinci 2021 bylo vydáno 18. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

5.11.
2021

Pozastavení příjmu žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Dne 4. 11. 2021 byl ukončen příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A ČR – Polsko v rámci 14. kola průběžné výzvy. V tuto chvíli se příjem dalších žádostí pozastavuje, avšak zároveň již nyní se za účelem dočerpání zbývajících finančních prostředků připravuje prodloužení Fondu mikroprojektů a v této souvislosti také 15. kolo příjmu žádostí. Termíny a upřesňující podmínky tohoto kola budou zveřejněny v polovině prosince 2021. 

17.9.
2021

Další nové rozhledny stezky Silesianka zprovozněny

V průběhu srpna 2021 byly slavnostně otevřeny další rozhledny přeshraniční stezky s názvem „Silesianka“ zahrnující celkem 34 stávajících i nově vybudovaných rozhleden a vyhlídkových míst na obou stranách Euroregionu Silesia. Dne 13. srpna byla otevřena vyhlídka na rekonstruované rytířské baště ve Wodzisławiu Śląskim a na konci srpna rozhledna Blahutovice v Jeseníku nad Odrou. Na konci září bude slavnostně otevřena poslední z budovaných rozhleden, a to rozhledna Halaška v Budišově nad Budišovkou. Více informací o projektu najdete zde.

17.9.
2021

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

Dne 13. září 2021 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém byla schválena změnu rozpočtu na rok 2021, členství Obce Moravice a nový projektový záměr s názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst“. Na toto mimořádné zasedání navazovalo společné jednání Rad české a polské části Euroregionu Silesia za účelem přípravy Fondu malých projektů 2021-2027.

17.9.
2021

Změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2021

Dne 13. září 2021 schválila Rada české části Euroregionu Silesia změnu rozpočtu na rok 2021. Rozpočet po změně k dispozici zde.

17.9.
2021

Výsledky 12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 16. září 2021 se konalo 12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto krátkém zasedání byly schváleny 2 projekty českých žadatelů a podstatné změny jednoho projektu polského konečného uživatele. Dále byl projednán aktuální stav Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia a příprava Fondu pro období 2021-2027. Přehled schválených projektů najdete zde.

30.8.
2021

Asociace euroregionů České republiky

Dne 28. července 2021 bylo v Severočeském muzeu v Liberci slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech českých hranicích. Podrobnosti najdete zde.

25.6.
2021

Dotazníkové šetření v rámci zpracování Strategie Euroregionu Silesia 2021-2027

Euroregion Silesia provádí dotazníkové šetření, jehož cílem je ověřit povědomí o programech Evropské unie podporujících přeshraniční spolupráci a povědomí o Euroregionu Silesia. Toto šetření je součástí procesu zpracování strategického dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027 v rámci projektu „Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky“, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

21.6.
2021

Výsledky 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 17. června 2021 se konalo 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 18 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

21.6.
2021

Harmonogram Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v 2. polovině roku 2021

I v 2. polovině letošního roku bude ještě pokračovat příjem nových žádostí o dotaci na projekty menšího rozsahu ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. 13. kolo příjmu žádostí do prioritní osy 2, 3 a 4 trvá do 7. září 2021 a 14. kolo do 4. listopadu 2021. K dispozici na projekty je aktuálně ještě přes 700 tisíc eur. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

1.6.
2021

Nový formulář Čestného prohlášení k žádosti o platbu a DPH

Všechny příjemce dotace z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že od 1.6.2021 je v platnosti nový formulář Čestného prohlášení k žádosti o platbu a DPH. Dokumenty jsou k dispozici zde.

22.4.
2021

Nové dokumenty ve Fondu mikroprojektů

Všechny příjemce dotace z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že v souvislosti se zvýšením limitu u DPČ na povinný odvod sociálního a zdravotního pojištění z dosavadních 3 000 Kč na 3 500 Kč od 1. 1. 2021 se pro vyúčtování personálních výdajů vzniklých od 1. 1. 2021 používá nová verze formuláře „Rekapitulace mzdových výdajů“. Dále informujeme, že od 1. 5. 2021 jsou platné nové maximální hodinové sazby pro pracovníky v projektech. Dokumenty jsou k dispozici zde.

22.4.
2021

Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2019-2020

V dubnu 2021 byla vydána „Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2019–2020“. Tento dokument nabízí ucelený obraz o Euroregionu Silesia, resp. o sdruženích, která tento euroregion tvoří, o jejich činnosti a o finančních, personálních i technických zdrojích, které měla tato sdružení v daném období k dispozici. Přestože oba sekretariáty Euroregionu Silesia průběžně zpracovávají a příslušným orgánům předkládají velké množství dokumentů týkajících se různých záležitostí, žádný z těchto dokumentů neposkytuje souhrnné a zároveň přehledné informace o různých aspektech „euroregionálního života“ z obou stran hranice. Zároveň tato zpráva - stejně jako kronika – na jednom místě zachycuje pro budoucnost stav a dění v Euroregionu Silesia v průběhu určitého období, zejména pak situaci roku 2020, kdy činnost Euroregionu byla ovlivněna opatřeními souvisejícími s celosvětovou pandemií koronaviru. Zprávy o činnosti euroregionu Silesia jsou k dispozici zde.

13.4.
2021

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

V dubnu 2021 bylo vydáno 17. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

19.5.
2021

Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky

V únoru 2021 byla zahájena realizace projektu s názvem „Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky. Jak napovídá název tohoto projektu, jeho cílem je strategická příprava Euroregionu Silesia na nové programové období. V rámci projektu dojde ke zpracování nového strategického dokumentu, výměně zkušeností v oblasti euroregionálního strategického plánování, prohloubení vzájemné spolupráce všech šesti euroregionů česko-polského pohraničí a seznámení široké členské základny Euroregionu s vytvořenou strategií i podmínkami evropské územní spolupráce v novém období. Projekt je financován z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká-republika – Polsko a jeho realizace potrvá do července 2022.

29.3.
2021

Mimořádné kolo příjmu žádostí do prioritní osy 3 „Vzdělání a kvalifikace“

Pro urychlení čerpání prostředků z prioritní osy 3 „Vzdělání a kvalifikace“ v rámci Fondu mikroprojektů vyhlašuje Euroregion Silesia mimořádné kolo určené pouze pro žadatele o dotaci z této osy.

29.3.
2021

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v roce 2021

Přestože rok 2021 je prvním rokem nového programového období, současný program Interreg V-A Česká-republika – Polsko pro období 2014-2020 a Fond mikroprojektů, který je jeho nedílnou součástí, bude ukončen až v roce 2023. Ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia tak i v tomto roce pokračuje příjem nových žádostí o dotaci na projekty menšího rozsahu. K dispozici na projekty je aktuálně ještě téměř 900 tisíc eur. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

26.3.
2021

Český sekretariát Euroregionu Silesia se přestěhoval

Od února 2021 je český sekretariát Euroregionu Silesia v Opavě přestěhován, a to na ulici Pekařskou 4. Nově má kanceláře v 2. patře této budovy. Nové telefonní a e-mailové kontakty najdete zde. Oficiální sídlo Euroregionu Silesia – CZ zůstává beze změny (Horní náměstí 69, Opava, 746 01).

22.12.
2020

Výsledky 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 10. prosince 2020 se konalo 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 14 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

6.8.
2020

Výsledky 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 25. června 2020 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 33 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

6.8.
2020

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 pokračuje

10. kolo příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 je do 7. září 2020. Všechny žádosti předkládané do prioritní osy 2 musí naplňovat povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví". Příjem žádostí do všech tří prioritních os bude pokračovat i v roce 2021, přičemž jedinou omezující podmínkou je ukončení všech projektů nejpozději do konce roku 2022. Příjem žádostí bude v 11. kole ukončen 9. března 2021 a ve 12. kole pak 7. září 2021. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

6.8.
2020

Dopad opatření proti šíření COVID-19 na realizaci přeshraničních projektů

Pokud na realizaci projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia mají dopad opatření proti šíření nemoci COVID-19, je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu, přičemž z výše uvedeného důvodu je možné požádat o prodloužení projektu i na dobu delší než 18 měsíců. V tomto případě však tuto změnu musí schválit Euroregionální řídící výbor. Všechny komplikace při realizaci aktivit projektů budou řešeny individuálně s manažery Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Další informace spojené s problematikou COVID-19 a jeho dopadem na realizaci projektů najdete na internetových stránkách Programu.