OD PHARE CBC K CÍLI „EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE"

Programy Evropské unie zaměřené na přeshraniční spolupráci jsou systémovým nástrojem určeným k zajištění vyváženého a udržitelného rozvoje evropských příhraničních oblastí. Tato podpora byla zahájena v roce 1990 v podobě samostatné iniciativy s názvem INTERREG určené pro členské země Evropské unie. Na ni od roku 1994 navázala iniciativa označená jako INTERREG II. Tato iniciativa již byla rozšířena o podporu příhraničních oblastí s nečlenskými zeměmi EU. V těchto zemích byla tato podpora realizována v podobě ročních programů Phare CBC (Cross-Border Cooperation = přeshraniční spolupráce).

Mezi prvními příhraničními regiony České republiky, které mohly využívat této finanční podpory ze strany Evropské unie, byly oblasti česko-německého a česko-rakouského příhraničí. Systematická finanční podpora rozvoje česko-polského příhraničí a přeshraniční spolupráce v této oblasti v podobě programu Phare CBC Česká republika - Polsko byla zahájena až o několik let později, v roce 1999. Tato podpora byla ukončena programem roku 2003 a od následujícího roku, kdy se obě země staly členy Evropské unie, bylo umožněno zapojení do iniciativy INTERREG III.

Na rozdíl od předchozích dvou iniciativ byla iniciativa INTERREG III v rámci finančního období 2000 - 2006 již rozčleněna na tři základní směry tak, jak je známe dnes:

směr A - přeshraniční spolupráce

směr B - nadnárodní spolupráce

směr C - meziregionální spolupráce.

Pro program INTERREG IIIA Česká republika - Polsko v období 2004 - 2006 bylo z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 34,5 mil. EUR pro obě strany česko-polského příhraničí. Program byl zaměřen jak na podporu rozvoje infrastruktury přeshraničního významu - dopravní, podnikatelské, turistické apod., tak na rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti. I přes poměrně krátké období byl o tento program mezi žadateli velký zájem - bylo předloženo 300 projektů (kromě mikroprojektů), z nichž 176 bylo schváleno k financování.

V souvislosti s velkým rozšířením Evropské unie v letech 2004 a 2007 se jedním ze tří základních cílů evropské politiky soudržnosti pro období 2007 - 2013 stal cíl nazvaný Evropská územní spolupráce (Cíl 3). Stejně jako předchozí iniciativa INTERREG III i tento cíl byl zaměřen třemi směry: na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, přičemž nejvýznamnější byl právě podíl přeshraniční spolupráce.

Na česko-polskou spolupráci bylo prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 219,4 mil. EUR.

Program se skládal ze 4 prioritních os a 9 oblastí podpory, které představovaly možnosti financování širokého spektra investičních i neinvestičních přeshraničních aktivit:

Prioritní osa 1: Posilování dopravní dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

  • Oblast podpory 1.1 Posilování dopravní dostupnosti
  • Oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí
  • Oblast podpory 1.3 Prevence rizik

Prioritní osa 2: Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

  • Oblast podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
  • Oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
  • Oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

Prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních společenství

  • Oblast podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
  • Oblast podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
  • Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů

Prioritní osa 4: Technická pomoc

Ve srovnání s předchozím programem INTERREG IIIA se v tomto programu objevilo několik nových aspektů: žádost o dotaci se podávala prostřednictvím dvojjazyčné webové aplikace Benefit7, rozpočet a následně i vyúčtování projektu se již nezpracovávalo v národních měnách, ale v měně EUR, každý z projektů musel splnit nejméně 2 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál) a nově byl v projektech zaveden tzv. princip vedoucího partnera.

Funkcí Řídícího orgánu programu bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, funkci Národního orgánu vykonávalo Ministerstvo infrastruktury a rozvoje PR (dříve Ministerstvo regionálního rozvoje). Byl ustaven Společný technický sekretariát (JTS) se sídlem na české straně – v Olomouci. Za výběr projektů a monitorování celého programu byl zodpovědný Monitorovací výbor, jehož členy byli mj. i zástupci všech šesti euroregionů česko-polského příhraničí. Průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci byla vyhlášena v lednu 2008 a za celé období programu Monitorovací výbor schválil k financování téměř 350 projektů (kromě mikroprojektů).

Jedním z úspěšných projektů schválených k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013 byl společný tříletý projekt všech šesti česko-polských euroregionů s názvem „EUREGIO PL-CZ“, vedený polskou částí Euroregionu Silesia jako vedoucím partnerem. Jeho cílem bylo zintenzivnění vzájemné spolupráce euroregionů, načerpání nových zkušeností z vyspělých zahraničních regionů (např. na francouzsko-belgické hranici – viz foto), zmapování problémů česko-polské přeshraniční spolupráce a zvýšení obecného povědomí o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce.

Pro období 2014 – 2020 byly vytyčeny dva hlavní cíle evropské politiky soudržnosti: Cíl 1 „Investice pro růst a zaměstnanost“ a Cíl 2 „Evropská územní spolupráce“, jehož součástí je i program INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Jeho název se vrací k dříve používanému názvu, který je nyní podle pořadí programového období označen římskou číslicí V a písmenem A označujícím příslušný směr v rámci evropské územní spolupráce - přeshraniční spolupráci.

Program byl Evropskou komisí schválen v červnu 2015 a bude ukončen v roce 2023. Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tento program ve výši 226,2 mil. EUR jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti společného řízení rizik, rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, vzdělání a zvýšení kvalifikace budoucích absolventů a také spolupráce institucí a komunit.

Stejně jako v předchozích obdobích je součástí programu Fond mikroprojektů, který byl zaveden již v předvstupních česko-polských programech Phare CBC (pod názvem Společný fond malých projektů) a úspěšně realizován v rámci Iniciativy INTERREG IIIA 2004 – 2006 i programu období 2007 – 2013. A stejně jako dosud i v novém období je správa Fondu mikroprojektů delegována na euroregiony, které jako tzv. Správci Fondu mikroprojektů budou plnit veškeré úkoly spojené s realizací této části programu a odpovídat za řádné využití alokovaných prostředků. Finanční alokace Fondu mikroprojektů z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj představuje 20 % rozpočtu programu, tj. 45,244 milionů EUR, z toho na mikroprojekty je určeno téměř 38,5 milionů eur.

Programové období 2021 - 2027 si obdobně jako v uplynulém období stanovilo dva cíle evropské politiky soudržnosti: Cíl 1 "Investice pro zaměstnanost a růst" a Cíl 2 "Evropská územní spolupráce (Interreg)", jehož součástí je i program Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Pro programové období 2021 - 2027 dochází ke změně struktury evropské územní spolupráce. Dosavadní 3 složky - přeshraniční (označována jako A), nadnárodní (B) a meziregionální (C) se rozšiřuje o čtvrtou (označovanou jako D) s názvem "spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony" zaměřená i na spolupráci se sousedními třetími zeměmi mimo EU.

Příprava nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce byla zahájena již v roce 2018. Dne 1. 4. 2022 byl dokument programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 předložen Evropské komisi, aby pak byl schválen dne 4. 10. 2022 prováděcím rozhodnutím Komise č. C(2022)7169. Ukončení programu se očekává v roce 2029. Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tento program ve výši 178,8 mil. EUR jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce v pěti oblastech - 1. Integrovaný záchranný systém a životní prostředí, 2. Cestovní ruch, 3. Doprava, 4. Spolupráce institucí a obyvatel a 5. Podnikání.

I v tomto programovém období jsou součástí programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 Fondy malých projektů jako tzv. strategické projekty programu. Poprvé v historii je tento finanční nástroj zakotven v článku 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady k Interreg, čímž se Fondy malých projektů stávají legitimním nástrojem programů přeshraniční spolupráce. Správou Fondů malých projektů zajišťují česko-polské euroregiony a je možné z nich realizovat malé projekty v prioritě 2 "Cestovní ruch" a v prioritě 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", přičemž tematické zaměření Fondů v jednotlivých euroregionech musí vycházet z jejich euroregionálních strategií. Největší změnou Fondu malých projektů pro programové období 2021 - 2027 pak je povinnost využívat "zjednodušených metod vykazování", a to za účelem snadnější administrace malých projektů.