Logo Interreg III Vlajka EU

Euroregionální řídící výbor (ERŘV) je nejvyšší orgán, který :

  • posuzuje a schvaluje projekty
  • navrhuje úpravu nebo přezkoumání projektu
  • zamítá nevhodné projekty

Při projednávání projektů ERŘV pracuje se seznamem projektů seřazeným dle celkového bodového hodnocení a seznamem nedoporučených projektů včetně řádného zdůvodnění. ERŘV může rozhodnout o novém přehodnocení kvality projektu, pokud vysloví nesouhlas s hodnocením regionálních expertů. V tomto případě nové přehodnocení provedou dva určení členové ERŘV podle příslušné hodnotící tabulky.

ERŘV má možnost:

  • schválit projekt bez výhrad – projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování
  • schválit projekt s výhradou – projekt obsahuje menší nedostatky, je tedy schválen s podmínkou, že tyto nedostatky budou odstraněny a teprve poté bude uzavřena smlouva o financování
  • pozastavit projednávání projektu – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou. Projednávání projektu je pozastaveno, žadatel je vyzván k provedení úprav a projekt je následně projednáván na dalším zasedání ERŘV.
  • neschválit projekt – projekt obsahuje velké nedostatky nebo byly předloženy kvalitnější projekty zahrnující obdobné aktivity.

ERŘV může navrhnout změnu v rozpočtu či obsahu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování, ale některé výdaje rozpočtu či aktivity nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takový projekt může být schválen s výhradou nebo pozastaveno jeho projednávání (viz výše).

Úloha, složení a jednání ERŘV se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Statut a Jednací řád Euroregionálního řídícího výboru regionu Silesia byl schválen Radou Euroregionu Silesia-CZ dne 25.10.2005 a Zarzadem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry dne 19.9.2005.

ERŘV je složen z 22 hlasujících členů z řad zástupců obcí a měst Euroregionu Silesia, zástupců Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství, zástupce Správce Fondu (Euroregionu Silesia) a zástupců dalších institucí, přičemž každý subjekt může být zastoupen pouze jedním členem. Jako nehlasující pozorovatelé ERŘV jsou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR a Ministerstva regionálního rozvoje PR. Zasedání ERŘV se konají zpravidla 3-4x ročně s ohledem na množství předložených projektů.

Přehled zasedání ERŘV a jejich výsledků (seznamy projektů)