Vlajka EU

Činnost Společenství je zaměřena na posilování hospodářské a sociální soudržnosti rozšířené Evropské unie s cílem podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj Společenství. Tato činnost se uskutečňuje za pomoci různých finančních nástrojů Evropské unie (strukturálních fondů, Evropské investiční banky a dalších). Všechny tyto finanční nástroje v období 2007-2013 směřují k dosažení tří základních cílů :

 1. cíl „Konvergence“, který je určen na urychlení konvergence (sbližování) nejméně rozvinutých členských států a regionů;
 2. cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, který je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a atraktivnosti regionů;
 3. cíl „Evropská územní spolupráce“, který je zaměřen na posílení přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Cíl „Evropská územní spolupráce“ (Cíl 3) je zaměřen na posílení :

 • přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ
 • nadnárodní spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami Společenství a přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji
 • meziregionální spolupráce a výměny zkušeností na vhodné územní úrovni

Celkové finanční zdroje pro Cíl 3 představují celkem 7 750 081 461 EUR, které jsou rozděleny na podporu jednotlivých typů spolupráce takto :

 • 73,86% (tj. celkem 5 576 358 149 EUR) na financování přeshraniční spolupráce
 • 20,95% (tj. celkem 1 581 720 322 EUR) na financování nadnárodní spolupráce
 • 5,19% (tj. celkem 392 002 991 EUR) na financování meziregionální spolupráce.

Související nařízení :

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 [K dispozici zde]

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 [K dispozici zde]

Operační programy v rámci Cíle 3 jsou :

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. V rámci programu neexistuje specifická finanční alokace pro jednotlivé země. Program je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností (tzv. Regionální iniciativy – TYP 1) aktérů na regionální a místní úrovni ve vymezených oblastech za účelem označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe. Druhým typem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track- TYP 2) prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné oblasti předávat své zkušenosti méně zkušeným regionům. O podporu mohou žádat veřejné orgány a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům. Řídícím orgánem programu je Conseil Régional Nord – Pas de Calais ve Francii, v České republice je Národním kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a tento program sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím. O podporu mohou žádat veřejné úřady a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům. Řídícím orgánem programu je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Operační programy přeshraniční spolupráce v ČR :

 • Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
 • Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
 • Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
 • Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
 • Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

Finanční zdroje jednotlivých operačních programů přeshraniční spolupráce v ČR :


Název programuAlokace pro českou stranu
OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko103 680 000 EUR
OP přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko55 037 599 EUR
OP přeshraniční spolupráce ČR – Sasko67 199 631 EUR
OP přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko69 120 000 EUR
OP přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko56 552 727 EUR
Celkem351 589 957 EUR
Další Informace o jednotlivých programech přeshraniční spolupráce v ČR najdete na www.strukturalni-fondy.cz

Soubory