Samostatnou oblastí podpory v rámci Prioritní osy III Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007-2013 je Fond mikroprojektů, který je pokračováním stejnojmenného fondu v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Polsko 2004-2006. Tento fond je nástrojem pro realizaci neinvestičních a malých investičních projektů s finanční podporou ze strany EU v rozmezí 2 000 EUR až 30 000 EUR při maximálních celkových nákladech projektu 60 000 EUR. Funkci Správců fondu stejně jako v programu INTERREG IIIA vykonávají euroregiony, projekty schvalují tzv. Euroregionální řídící výbory (EŘV).

 

FINANČNÍ ZDROJE PRO FOND MIKROPROJEKTŮ

Do Fondu mikroprojektů je alokováno 20% finančních prostředků celého programu. Na základě dohody zástupců euroregionů byly tyto finanční prostředky dále rozděleny takto :


Název euroregionuČeská částPolská částCelkem
Nisa2 990 000 EUR3 900 000 EUR6 890 000 EUR
Glacensis6 965 000 EUR5 000 000 EUR11 965 000 EUR
Praděd4 385 000 EUR5 000 000 EUR9 358 000 EUR
Silesia3 063 000 EUR3 900 000 EUR6 963 000 EUR
Těšínské Slezsko2 483 000 EUR3 000 000 EUR5 483 000 EUR
Beskydy850 000 EUR2 355 868 EUR3 205 868 EUR
Celkem20 736 000 EUR23 155 869 EUR43 891 869 EUR
 

 

 

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ FONDU MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU SILESIA

Stejně jako v předchozím programu je Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia vymezen na české straně okresy Opava, Ostrava a Nový Jičín, na polské straně pak powiatem (okresem) głubczyckim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim (bez gminy Godów), městem Rybnik a městem Żory.

 

ZÁKLADNÍ ASPEKTY FONDU MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU SILESIA – SROVNÁNÍ S PROGRAMEM INTERREG IIIA

  


základní aspektyFMP INTERREG IIIA 2004-06FMP OPPS 2007-13
Podíl FMP z celého programu15%20%
Finanční zdroje EU na projekty v ER Silesia (celkem CZ i PL)*897 551 EUR5 918 550 EUR
Minimální výše dotace EU2 000 EUR2 000 EUR
Maximální výše dotace EU20 000 EUR30 000 EUR
Maximální výše dotace EU v %75%85%
Maximální výdaje projektu40 000 EUR60 000 EUR
Příspěvek státního rozpočtu ČR
(týká se českých žadatelů)
nene
Zálohové financování
(týká se českých žadatelů)
nene
Způsobilost výdajů na přípravu
(týká se českých žadatelů)
neano, ale pouze u projektů s dotací nad 10 000 EUR
Používaná měnaCZK / PLNEUR
Podoba žádosti o dotaci/platbuelektronická žádost ELZAWebová aplikace BENEFIT
Investiční projektyneano
Povinný Lead Partner princip pro projekty z FMPnene
Administrátor FMP v ER Silesiačeský / polský sekretariát
ER Silesia
český / polský sekretariát
ER Silesia
Odpovědnost za administraci FMP v ER Silesiačeská / polská strana
ER Silesia
česká strana
ER Silesia**
* jedná se o finanční zdroje určené na projekty žadatelů po odečtení finančních prostředků určených na administraci Fondu mikroprojektů** dle Lead Partner principu 

 

 

 ZAHÁJENÍ FONDU MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU SILESIA

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia byl zahájen 28.4.2008, kdy byla oficiálně vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žadatelé mohou své žádosti předkládat průběžně, přičemž uvedené termíny pro předložení žádostí mají vždy vazbu na nejbližší termín projednání předložených žádostí na zasedání EŘV.

 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

Zájemci o předložení projektu v rámci Fondu mikroprojektů mohou konzultovat své projektové záměry v sídle českého sekretariátu Euroregionu Silesia.

 

BROŽURA O FONDU MIKROPROJEKTŮ

Euroregion Silesia vydal brožuru o programech česko-polské přeshraniční spolupráce se zaměřením na „fondy malých projektů". Brožura je dvojjazyčná (česko-polská) a kromě informací o přeshraničních programech EU obsahuje informace o roli euroregionu v těchto programech, přehledy a příklady realizovaných projektů a také návod jak připravit vhodný projekt pro Fond mikroprojektů.