Logo Interreg III Vlajka EU

Fond mikroprojektů je součástí programu INTERREG IIIA ČR-PR (opatření 2.2) a svým charakterem navazuje na úspěšný Společný fond malých projektů, který byl součástí programu Phare CBC. Stejně jako u Společného fondu malých projektů Phare CBC je zájemcům umožněno získat finanční podporu na projekty neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraniční dopadem.

 

Cílem Fondu je zejména:

  • zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice
  • podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničí posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých subjektů a oživováním celkového hospodářství na obou stranách hranice, zvláště využitím potenciálu cestovního ruchu.

 

Obecně Fond podporuje aktivity, které:

  • přispívají k ekonomickému rozvoji prostřednictvím obchodní spolupráce, rozvojem podnikání a spolupráce mezi podnikatelskými institucemi
  • napomáhají k rozvoji cestovního ruchu jako důležitého faktoru pro rozvoj hospodářství a zaměstnanosti v oblastech česko-polského příhraničí
  • umožňují rozvoj a zlepšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice v oblasti kulturní, vzdělávací a společensko-hospodářského rozvoje

 

Velikost podpory:

Pro jednotlivé projekty:

  • minimální částka: 2 000 EUR
  • maximální částka: 20 000 EUR

Výše podpory nesmí přesáhnout 75% celkových způsobilých výdajů projektu. Zbývajících minimálně 25% musí zajistit žadatel.

 

Euroregion Silesia – CZ jako Správce Fondu mikroprojektů v regionu Silesia (okresy Opava, Ostrava a Nový Jičín) zahájil příjem žádostí o dotace dnem 4.7.2005 a v rámci této průběžné výzvy vyhlašuje jednotlivá kola se stanovením termínu ukončení registrace žádostí v daném kole a jejich projednání tzv. Euroregionálním řídícím výborem.