Příprava nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce byla zahájena již v roce 2018. Dne 1. 4. 2022 byl dokument programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 předložen Evropské komisi, ta pak program dne 4. 10. 2022 schválila prováděcím rozhodnutím Komise č. C(2022)7169. Vyhlášené výzvy lze sledovat na webových stránkách programu www.cz-pl.eu.

P‍ROGRAMOVÝ DOKUMENT - PROGRAM INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027

Tematické zaměření programu

 • Prioritní osa 1: Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
 • Spolupráce složek IZS - podporované typy aktivit:
 • systémová opatření pro posílení spolupráce
 • vzdělávání, výměna zkušeností, společná cvičení a stáže
 • modernizace/pořizování specializované techniky nezbytné pro prevenci a odstraňování následků rizik spojených se změnami klimatu
 • Spolupráce v oblasti ochrany přírody, péče o přírodní zdroje a snižování znečištění:
 • síťování, koordinace, výměna zkušeností a monitoring
 • terénní opatření – zaměřené na ochranu a obnovu lesa a na zadržování vody v krajině
 • Prioritní osa 2: Cestovní ruch
 • podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu
 • propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace
 • doprovodné aktivity související s rozvojem cestovního ruch
 • Prioritní osa 3: Doprava
 • rekonstrukce přeshraničních silničních mostů
 • modernizace přeshraničních železničních tratí
 • modernizace přeshraničních silničních spojení
 • digitalizace v přeshraniční silniční a železniční dopravě
 • Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a obyvatel
 • Zvyšování efektivnosti veřejné správy
 • společné studie, koncepce a strategie, výměna informací, dat a znalostí apod.
 • Budování vzájemné důvěry
 • Podpora spolupráce institucí
 • Projekty typu people-to-people
 • Prioritní osa 5: Podnikání
 • přeshraniční služby pro podnikatele s cílem rozšíření jejich aktivit přes hranici (poradenství, síťování, asistence při vstupu na trh v druhé zemi apod.)
 • přeshraniční služby pro podnikatele s cílem zlepšení přístupu k inovačním a výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám (přeshraniční zprostředkování výzkumných služeb)

Rozpočet programu

Celkový příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 178 870 508 EUR.