Česko-polskou spolupráci bude možné nadále podpořit i v dalším programovacím období v letech 2021-2027. Název programu pro období 2021-2027 je "Interreg Česko-Polsko 2021-2027". Stejně jako dosud i v novém období je správa Fondu malých projektů delegována na euroregiony, kteří jako tzv. Správci Fondu malých projektů budou plnit veškeré úkoly spojené s realizací této části programu a odpovídat za řádné využití alokovaných prostředků. Oproti předchozím obdobím dochází k jakési "evoluci", kdy pojem "mikroprojekt" je nahrazen pojmem "malý projekt", kdy dle Nařízení EK musí malé projekty do 200 tis. EUR dotace využívat zjednodušených metod vykazování (jednotkové náklady = tzv. unit costs; paušální částky = tzv. lump sums; paušální sazby = tzv. flat rates), kdy míra podpory z EU nově činí 80%, kdy správou vybraných priorit/cílů jsou pověřeny jednotlivé národní strany euroregionu atd.

F‍ond malých projektů v Euroregionu Silesia pro období 2021-2027 byl zahájen dne 1.7.2023. První výzvy příjmu žádostí od 1/2024.

Alokace Fondu malých projektů

Finanční alokace Fondu malých projektů z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj představuje 20 % rozpočtu programu, tj. 35,774 milionů EUR, z toho na malé projekty je určeno téměř 28,619 milionů EUR. Celková alokace ve výši 20 % je však rozdělena na dvě části - v první fázi programu je pro Fondy malých projektů v jednotlivých euroregionech k dispozici 3/4 cílové částky a zbývající 1/4 bude přidělena po splnění předem definovaných podmínek, což bude vyhodnoceno ke konci roku 2026.

V Euroregionu Silesia je alokace pro malé projekty:

PRIORITA 2 - 1 987 200 EUR

PRIORITA 4 - 2 440 000 EUR

Tematické zaměření a finanční limity malých projektů

Fondy malých projektů se zaměřují na projekty malého rozsahu - tzv. malé projekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programovacím období 2021-2027 mohou být malé projekty financovány z prostředků prioritních os 2.1 (CESTOVNÍ RUCH) a 4.2 (SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL). Dotace na malé projekty z ERDF je od 1.000 – 30.000 EUR u samostatně realizovaného projektu v prioritě/cíli 4.2 a 2.000 – 40.000 EUR u samostatně realizovaného projektu v prioritě/cíli 2.1. V případě malých projektů s principem vedoucího partnera je maximální výše dotace dvojnásobná. Maximální dotace z prostředků ERDF činí 80 % celkových způsobilých výdajů.

Vymezení vhodných aktivit v malých projektech, povinné cíle malých projektů

Priorita 2: Cestovní ruch, cíl: 2.1 "Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí"

Financovány mohou být následující aktivity:

 • oprava, revitalizace a / nebo zpřístupnění hmotných památek
 • podpora rozvoje muzeí a expozic
 • rozvoj sítě cyklostezek / cyklotras / singltreků
 • rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod.
 • veřejná turistická infrastruktura
 • nehmotné kulturní dědictví

Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace

Podporovány jsou takové aktivity, které pomohou upevnit povědomí potenciálních návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu. Financovány mohou být následující aktivity:

 • navrhování a realizace společných koncepčních řešení pro rozvoj, propagaci (s akcentem na moderní a udržitelné formy) a využívání kulturního a přírodního dědictví;
 • propojování a rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu (např. vznik společné značky), případně aktivity spojené se vznikem nových přeshraničních produktů.

Povinné konkrétní cíle malého projektu v prioritě 2

Při předkládání projektových žádostí malých projektů do priority 2 musí mít nastaven minimálně jeden z konkrétních cílů:

 • C1 - zvýšit turistickou atraktivitu oproti ostatním územím CZ-PL příhraničí
 • C2 -vybudovat a zrevitalizovat doprovodnou turistickou infrastrukturu
 • C3 - více využít potenciál atraktivit CR – historické, kulturní, technické a přírodní zajímavosti
 • C4 - zvýšit přeshraniční provázanost cyklostezek/cyklotras
 • C5 - zavést přeshraniční integrovaný systém turistických informací
 • C6 - zintenzivnit přeshraniční propagaci a doplnit turistickou nabídku atraktivit/aktivit
 • C7 - odbourat jazykovou bariéru na úrovni odborného jazyka v oblasti CR (týká se osob pracujících v oblasti obsluhy turistů)
 • C8 - zpřehlednit stav o cyklostezkách/cyklotrasách, naučných a tematických stezkách včetně přeshraničních
 • C9 - vytvořit a následně implementovat komplementární kalendář tradičních akcí
 • C10 - odbourání cejchu „uhelného území“

Priorita 4: Spolupráce institucí a obyvatel, cíl: 4.2. "Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí"

Financovány mohou být následující aktivity:

 • síťování institucí
 • jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)
 • sdílení dobré praxe
 • výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací

Projekty typu „people to people“

Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.‍

Povinné konkrétní cíle malého projektu v prioritě 4

Při předkládání projektových žádostí malých projektů do priority 4 musí mít nastaven minimálně jeden z konkrétních cílů:

 • C1 - posílení spolupráce mezi institucemi trhu práce a vzdělávacími institucemi, včetně spolupráce mezi vzdělávacími a výchovnými institucemi všech stupňů v euroregion
 • C2 - zlepšení znalostí jazyka souseda (pl, cz) u obyvatel euroregionu
 • C3 - posilování institucionálních kapacit a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v euroregionu – podpora spolupracujících sítí a spolupráce mezi institucemi
 • C4 - prohloubení spolupráce v sociální, kulturní a sportovní oblasti v euroregionu, včetně spolupráce neziskových organizací
 • C5 - obnovení spolupráce po pandemii COVID, včetně zmírnění problémů s ní spojených
 • C6 - překonávání národnostních předsudků, výchova k toleranci a nediskriminaci mezi obyvateli euroregionu
 • C7 - posílení vzájemné důvěry a integrace obyvatel, výměna zkušeností a osvědčených postupů
 • C8 - podporování přeshraniční spolupráce a aktivit v oblasti veřejných služeb
 • C9 - posílení společné identity a porozumění společné historii – podporování aktivit, které udržují identitu a tradice.

‍Výše dotace a financování z EFRR

Výše dotace malých projektů:

 • spolufinancování maximálně 80 % dotace z EFRR
 • pro české žadatele - 20 % vlastní zdroje
 • pro polské žadatele - spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10 % celkových způsobilých výdajů (pro nevládní organizace a sdružení územních samosprávných celků)

Financování malých projektů:

 • zálohové ani průběžné financování malých projektů není možné
 • předfinancování malých projektů je i nadále z vlastních zdrojů žadatele
 • povinné zavedení zjednodušených metod vykazování (u všech projektů s dotací do 200 tis. EUR) = zásadní urychlení závěrečného dokladování (pouze věcná část) a tím i následné proplácení dotace

Způsoby vykazování výdajů:

 • JEDNOTKOVÉ NÁKLADY (UNIT COSTS) - určeno pro projekty s úzkou cílovou skupinou (je stanoven předpokládaný počet osob a dní = OSOBODNÍ), a to pouze pro prioritu 4
 • JEDNORÁZOVÉ/PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY (LUMP SUMS) - určeno pro projekty s širokou cílovou skupinou (není stanoven předpokládaný počet osob a dní), a to pro prioritu 4 i pro prioritu 2. Žadatel předkládání tzv. NÁVRH ROZPOČTU (DRAFT BUDGET), který se po odsouhlasení stává jednorázovou částkou/platbou
 • PAUŠÁLNÍ SAZBY (FLAT RATES) - jedná se o personální výdaje (20 % z přímých výdajů), režijní výdaje (15 % z personálních výdajů) a cestovní výdaje (15 % z personálních výdajů)

Typy malých projektů

V programovém období 2021-2027 lze realizovat tyto typy malých projektů:

 • PROJEKT S VEDOUCÍM PARTNEREM (= společný projekt nebo také typ A) - o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech partnerů projektu
 • PROJEKT SAMOSTATNĚ REALIZOVANÝ (nebo také typ C) - o dotaci žádá jen jeden partner

SROVNÁNÍ FONDU MIKROPROJEKTŮ V PROGRAMECH ČESKO-POLSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Následující tabulka nabízí srovnání Fondu mikroprojektů/malých projektů v rámci programu předchozího a současného období a zároveň tak zájemce o dotaci upozorňuje na základní aspekty a změny platné pro období 2021 - 2027.

Základní aspekty

INTERREG V-A ČR - Polsko
2014-2020

INTERREG ČESKO - Polsko
2021-2027

FM v rámci programu

součást prioritních os 2, 3 a 4

součást prioritních os 2.1 a 4.2

Podíl FM z celého programu

20 %
(15 % + 5 % dle plnění)

20 %
(15 % + 5 % dle plnění)

Alokace ERDF pro FM na celé období programu

45,244 mil. EUR

35,774 mil. EUR

Správce FM

6 euroregionů
dle vymezeného území

6 euroregionů
dle vymezeného území

Typy mikroprojektů/

malých projektů

 

typ A: společný (s vedoucím partnerem)

typ B: partnerský

typ C: samostatný

 

typ A: společný

(s vedoucím partnerem)

typ C: samostatně realizovaný

 

Minimální výše dotace z ERDF na mikroprojekt/

malý projekt

2 000 EUR

1 000 EUR (priorita/cíl 4.2.)

2 000 EUR (priorita/cíl 2.1.)

Maximální výše dotace z ERDF na mikroprojekt/

malý projekt

v PO 2:

typ B, C: 30 00 EUR

typ A: 60 000 EUR

v PO 3 a 4:

typ B, C: 20 000 EUR

typ A: 40 000 EUR

 

Priorita/cíl 4.2.:

typ C: 30 000 EUR

typ A: 60 000 EUR

Priorita/cíl 2.1.:

typ C: 40 000 EUR

typ A: 80 000 EUR

 

Maximální podíl dotace z ERDF

85 %

80 %

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR (týká se českých žadatelů)

0 %

0 %

Příspěvek ze státního rozpočtu PR (týká se polských žadatelů)

5 %
(v závislosti na rozhodnutí vlády PR)

10 %

(pouze pro nevládní organizace a sdružení územních samosprávných celků)

Zálohové nebo průběžné financování mikroprojektů/

malých projektů

ne

ne

Financování výdajů paušálem

Ano

Režijní a personální výdaje

Ano

Režijní, cestovní a personální výdaje

Způsobilost výdajů na přípravu projektové žádosti

Ano - u typu A

Ne – u typu B a C

Ano - u typu A

Ne – u typu  C

Měna schválené a proplácené dotace z ERDF

EUR

EUR

Povinný princip vedoucího partnera v mikroprojektech/

malých projektech

ano - u typu A
ne – u typu B a C

ano - u typu A
ne – u typu C

Kritéria přeshraniční spolupráce

 

společná příprava

společná realizace

společný personál

společné financování

 

společná příprava

společná realizace

společný personál

společné financování