Příjemce dotace je povinen zajistit dostatečnou publicitu projektu a účasti evropských prostředků na jeho realizaci:

A) publicita projektu - konkrétní opatření uvádí žadatel v projektové žádosti, Euroregionální řídící výbor nebo Správce Fondu mikroprojektů může požadovat rozšíření těchto opatření, pokud jsou evidentně nedostatečná

  • povinné opatření dle přílohy č. XII Nařízení (EU) č. 1303/2013: informace o projektu na internetových stránkách příjemce dotace, pokud existují

B) publicita účasti evropských prostředků - konkrétní opatření jsou předepsána:

  • symbol Evropské unie (v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze II prováděcího Nařízení Komise (EU) č. 821/2014) s odkazem na Evropskou unii (t.z. slovní spojení „Evropská unie") a na Evropský fond pro regionální rozvoj
  • logo Programu

Pro mikroprojekty platí stejná pravidla publicity jako pro všechny ostatní projekty financované v rámci programu. Pravidla publicity jsou uvedena v „Příručce pro příjemce dotace" (v části 4.6 „Publicita") a v dokumentu „Pravidla užití logotypu" (příloha č. 24 Příručky pro příjemce dotace). Uvedené dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách programu:

https://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu/propagace.

 

Užití loga Euroregionu Silesia

Příjemci dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia mohou v rámci publicity svých projektů užívat spolu s povinnými logy EU a programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko také logo Euroregionu Silesia. Pro tyto účely je k dispozici logo v různých formátech:

Pravidla užití loga Euroregionu Silesia jsou k dispozici zde.

Kontrola publicity ze strany Správce Fondu mikroprojektů:

  • průběžná - např. při kontrole na místě, průběžná kontrola publicity na webových stránkách
  • po ukončení - v rámci kontroly Závěrečné zprávy - jsou porovnávána opatření uvedená v projektové žádosti se skutečně realizovanými; propagační opatření je nutné doložit např. kopií pozvánky, kopií inzerátu v novinách, náhledem na webovou prezentaci, fotodokumentací z akce apod.

V případě nedodržení pravidel povinné publicity Správce Fondu upozorní příjemce a stanoví nápravná opatření včetně termínů pro jejich provedení. V případě, že příjemce nápravná opatření neprovede nebo pokud není náprava již možná, Správce Fondu stanoví sankce, které jsou uvedeny v příloze č. 22 Příručky pro příjemce dotace.