K prioritám Evropské unie patří kohezní politika, jejímž obecným cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje celé Evropské unie. Evropská unie provádí svou kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období. Cíle kohezní politiky se v čase mění a reagují na potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU. V programovém období 2007 - 2013 měla kohezní politika tyto tři cíle:

Cíl 1 Konvergence

Cíl 2 Konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cíl 3 Evropská územní spolupráce.


Cíl s názvem Evropská územní spolupráce je zaměřen především na podporu přeshraniční spolupráce a v menší míře pak také na nadnárodní a meziregionální spolupráci. V novém období 2014-2020 kohezní politika EU zahrnuje tyto dva cíle:

Cíl 1 Investice pro růst a zaměstnanost

Cíl 2 Evropská územní spolupráce

I v novém programovém období zůstávají zachovány tři směry Evropské územní spolupráce, t.z. přeshraniční, nadnárodní a meziregionální, přičemž právě na přeshraniční spolupráci je určeno nejvíce finančních prostředků. Nově má také tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.