Euroregionální řídící výbor (EŘV) projednává žádosti o dotaci z Fondu malých projektů. Úloha, složení a jednání EŘV se řídí platným Jednacím řádem.

EŘV Euroregionu Silesia je složen z 16 hlasujících členů (8 českých a 8 polských) z řad zástupců obcí a měst z území působnosti EŘV, zástupců příslušného kraje a vojvodství, zástupců obou Správců Fondů a zástupců dalších neziskových institucí (včetně institucí z oblasti cestovního ruchu), přičemž každý subjekt může být zastoupen pouze jedním členem. Zasedání EŘV se konají pro prioritu 2 (cíl 2.1) a prioritu 4 (cíl 4.2) společně, a to zpravidla 2 - 4x ročně s ohledem na množství předložených malých projektů a průběžného čerpání Fondů.

Euroregionální řídící výbor na základě podkladů předložených Správci Fondů:

 • posuzuje a schvaluje předložené malé projekty
 • navrhuje případné podmínky, za kterých mají být malé projekty schváleny
 • navrhuje změny nebo úpravy předložených malých projektů
 • pozastavuje projednání malých projektů, u kterých je nutné vyjasnění a které budou projednány na následujícím zasedání EŘV nebo v rámci oběžné procedury
 • zamítá nevhodné malé projekty
 • projednává závažné změny malých projektů v průběhu jejich realizace
 • projednává průběh implementace Fondů
 • dávat podněty k případným úpravám základních dokumentů Fondů.

Při projednávání malých projektů EŘV pracuje se seznamem malých projektů seřazeným dle celkového bodového hodnocení. EŘV má možnost:

 • schválit malý projekt - malý projekt vyhovuje všem kritériím a je schválen k financování
 • schválit malý projekt s podmínkou/podmínkami - malý projekt obsahuje menší nedostatky, je tedy schválen s podmínkou/podmínkami, že tyto nedostatky budou odstraněny, a teprve poté bude uzavřena smlouva o financování
 • pozastavit projednávání malého projektu - malý projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s podmínkou/podmínkami. Projednávání malého projektu je pozastaveno, žadatel je vyzván k provedení úprav a malý projekt je následně projednáván na dalším zasedání EŘV nebo v rámci oběžné procedury.
 • neschválit malý projekt - malý projekt obsahuje velké nedostatky, které nedovolují jeho schválení nebo pozastavení. Nelze také schválit malý projekt, který při hodnocení dosáhl méně než 60 bodů.
 • schválit malý projekt jako náhradní - malý projekt je schválen k financování s tím, že smlouva o financování bude podepsána pouze v případě, že se uvolní prostředky na financování malého projektu (např. v důsledku úspor, které vznikly u schválených malých projektů).

EŘV může navrhnout změnu v rozpočtu či obsahu malého projektu v případě, že malý projekt je vhodný k financování, ale některé výdaje rozpočtu či aktivity nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takový malý projekt může být schválen s podmínkou nebo pozastaveno jeho projednávání. Žadatel má možnost odvolání proti rozhodnutí EŘV, a to do 5 pracovních domů od zaslání oznámení o rozhodnutí EŘV o projektu. Odvolání se předkládá k příslušnému Správci Fondu malých projektů.

PŘEHLED ZASEDÁNÍ EŘV A JEJICH VÝSLEDKŮ (SEZNAMY PROJEKTŮ)