Logo Interreg III Vlajka EU

Program INTERREG III je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie na období let 2000 - 2006.

Evropská unie klade velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, které by neměly být znevýhodněny okrajovým postavením území v rámci svých státních hranic a izolací od svých přirozených sousedů na druhé straně hranice. Nástrojem pro překonání těchto nevýhod je iniciativa Společenství - INTERREG, která tvoří základ pro přípravu podmínek přeshraniční, meziregionální či nadnárodní spolupráce.

Iniciativa INTERREG III se v současném programovacím období 2000 - 2006 člení na tři části:

  • Interreg IIIA - přeshraniční spolupráce
  • Interreg IIIB - nadnárodní spolupráce
  • Interreg IIIC - meziregionální spolupráce

INTERREG IIIA - přímá spolupráce mezi sousedními regiony, která podporuje aktivity v sousedních příhraničních regionech a umožňuje tak realizovat skutečně společné projekty partnerských subjektů na obou stranách hranice.

INTERREG IIIB - nadnárodní spolupráce mezi ústředními, regionálními a místními orgány s cílem podpořit vyšší stupeň územní integrace a harmonický a vyrovnaný rozvoj v rámci Evropy.

INTERREG IIIC - meziregionální spolupráce vedoucí ke zlepšení efektivnosti politik, nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti na základě výměny informací a sdílením zkušeností s dalšími nesousedícími regiony.

Iniciativa INTERREG III je financována z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), ze kterého je Česká republika oprávněna v rámci tohoto programu čerpat 68,67 mil. EUR. Na období 2004-2006 bylo pro program INTERREG IIIA vyčleněno 55 mil. EUR, INTERREG IIIB 9,6 mil. EUR, INTERREG IIIC 4,07 mil. EUR.