V rámci Evropské územní spolupráce, tj. Cíle 2 kohezní politiky Evropské unie v programovém období 2014 - 2020 budou i nadále podporovány tři směry: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení, které uvádí zvláštní ustanovení týkající se specifik mezinárodní spolupráce při čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.

Součástí Cíle 2 je i program INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Jeho název se vrací k dříve používanému názvu, který je nyní podle pořadí programového období označen římskou číslicí V a písmenem A označujícím příslušný směr v rámci evropské územní spolupráce - přeshraniční spolupráci.

Program byl Evropskou komisí schválen v červnu 2015 a bude ukončen v roce 2023. Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tento program ve výši 226,2 mil. EUR jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti společného řízení rizik, rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, vzdělání a zvýšení kvalifikace budoucích absolventů a také spolupráce institucí a komunit.

Tak jako dalších jiných programů, i programů přeshraniční spolupráce se dotkl požadavek Evropské unie na propojení kohezní politiky s cíli hospodářské strategie Evropa 2020, který ve svém důsledku znamená větší tematickou koncentraci jednotlivých programů. Pro každý program mohly být vybrány maximálně 4 z 11 tematických cílů stanovených společným nařízením pro jednotlivé fondy (Nařízení č. 1303/2013) a v rámci tematických cílů pak pro každý program musely být stanoveny podrobnější investiční priority, které bude program realizovat. Pro program INTERREG V-A Česká republika - Polsko byly vybrány tyto investiční priority (IP):  • IP 5b): Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
  • IP 8b): Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
  • IP 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
  • IP 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

 

Struktura programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko


Číslo osy
Název prioritní osy v programu
Alokace z ERDF
(v EUR)
Alokace z ERDF
(v %)
1.
Společné řízení rizik12 215 9725,4 %
2.
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti135 733 02660 %
3.
Vzdělání a kvalifikace10 179 9784,5 %
4.
Spolupráce institucí a komunit54 519 43224,1 %
5.
Technická pomoc13 573 3026 %
Celkem226 221 71100 %
ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Podporované území

Území podporované novým programem zůstává beze změn, i nadále se tedy jedná o území kraje Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského na české straně a na polské straně o Opolské vojvodství, část území Dolnoslezského vojvodství (subregiony: jelenohorský a wałbrzyský, okres strzelińský) a část území Slezského vojvodství (subregiony: bielský a rybnický, okres pszczyńský).

 

 

 

 

Změny v programu

Nový program česko-polské přeshraniční spolupráce přináší oproti programu období 2007 - 2013 určité změny. Jednou z nich je zpřísnění požadavků na přeshraniční aspekty projektů. Všichni příjemci budou mít povinnost splnit minimálně 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál) a Společný sekretariát (dříve Společný technický sekretariát) bude v průběhu realizace projektů kontrolovat jak naplňování těchto kritérií, tak skutečný přeshraniční dopad realizovaných projektů. Ke změně dochází také v systému předkládání projektových žádostí, kdy všichni žadatelé mají povinnost předložit na Společný sekretariát nejprve zpracovaný projektový záměr, ke kterému Společný sekretariát na základě předem stanovených kritérií vydá své stanovisko. Zpracování a následné předložení vlastní projektové žádosti je pak možné jen v případě kladného posouzení projektového záměru. Tento zdánlivě složitý dvoustupňový systém má žadatelům napomoci s přípravou vhodných projektů se skutečným přeshraničním dopadem a odpovídajících zaměření programu. Příjemnou novinkou je zavedení paušálů u přípravných, režijních a personálních výdajů.

Všechny podrobnosti o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.