Je každý projektový záměr s přeshraničním dopadem vhodný k financování z Fondu malých projektů?

Vhodný k financování je projektový záměr, který odpovídá některé z priorit/cílů a opatření stanovených pro program. Z Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia lze realizovat projekty v rámci priorit/cílů 2.1 a 4.2. Vhodnost projektového záměru doporučujeme konzultovat na sekretariátu euroregionu.

Potřebujeme ke každému projektu přeshraničního partnera nebo stačí, když náš projekt bude mít přeshraniční dopad?

Účast přeshraničního partnera v projektu je vedle přeshraničního dopadu realizovaných aktivit základní podmínkou programů přeshraniční spolupráce. Každý projekt musí splnit 3 - 4 kritéria přeshraniční spolupráce, kterými jsou: společná příprava, společná realizace, společný personál a společné financování.

Kdo může být přeshraničním partnerem projektu a jak ho najdeme?

Musí být z česko-polského příhraničí. V Polsku tedy z území Slezského, Opolského nebo Dolnoslezského vojvodství. Musí se jednat o právnický subjekt veřejnoprávního nebo neziskového charakteru. U partnerů bez právní subjektivity, jako jsou např. polské základní či střední školy, musí být oficiálním partnerem jejich zřizovatel. S vyhledáním partnera pro váš přeshraniční projekt vám může pomoci sekretariát euroregionu.

Na jakém území můžeme realizovat aktivity projektu?

Aktivity by měly být, až na výjimky, realizovány na území podporovaném programem, tj. na vymezeném území česko-polského příhraničí. Aktivity, které se mají uskutečnit mimo toto vymezené území České republiky a Polska nebo na území třetího státu, musí splnit určité podmínky: musí být uvedeny a zdůvodněny v projektové žádosti, musí mít přínos pro programové území a musí být schváleny Euroregionálním řídícím výborem.

Je možné ve Fondu malých projektů vykazovat výdaje zjednodušeně?

Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z předpisů EU povinně vyplývá využití a uplatnění zjednodušených metod vykazování u všech menších projektů s hodnotou do 200.000 EUR. Určitá forma zjednodušení tak bude aplikována u všech malých projektů. Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné dokladování malých projektů. V rámci závěrečného dokladování tak již ve většině případů nebudou dokládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady. V průběhu kontroly dokladování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti – doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace apod. 

Kdo schvaluje žádosti o dotaci z Fondu malých projektů a jaká je šance dotaci získat?

Žádosti o dotaci schvaluje tzv. Euroregionální řídící výbor, který je složen ze zástupců české a polské strany daného euroregionu a jako pozorovatelé činnost výboru sledují zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva infrastruktury a rozvoje PR. Euroregionální řídící výbor je ustaven v každém euroregionu a schvaluje žádosti z vymezeného území. Žádosti z území různých euroregionů si tak nekonkurují a šance získat dotaci na dobrý přeshraniční projekt je opravdu velká.

Kdy můžeme začít s realizací projektu a od kdy jsou výdaje způsobilé?

V programu není možné financování již ukončených projektů. S realizací tedy můžete začít buď po jeho schválení Euroregionálním řídícím výborem nebo i před, ale v tomto případě je nutné mít na mysli, že poslední aktivita projektu nesmí proběhnout před jeho samotným schválením a že projekt realizujete s určitým rizikem, že nebude schválen. Výdaje jsou způsobilé od následujícího dne po evidenci projektové žádosti v informačním systému.

Jsou náklady na projektovou dokumentaci způsobilé?

Náklady na pořízení dokumentace pro územní či stavební řízení jsou způsobilé, a to i takové výdaje vzniklé před podáním žádosti o podporu, ne však dříve než 1.7.2023.

Mohou vlastní zaměstnanci partnerů nárokovat cestovné mimo paušál, pokud se jedná o pouhé účastníky projektových aktivit?

Vlastní zaměstnanci partnerů nemohou nárokovat cestovné mimo paušál bez ohledu na to, zda jsou součástí projektového týmu nebo pouhými účastníky.

Je nutné mít bankovní účet v Eurech?

Nutnost mít bankovní účet v EUR se vyskytuje pouze u projektů s Vedoucím partnerem. Účet v EUR je povinen vést pouze Vedoucí partner, protože na jeho účet jsou vypláceny prostředky z EFRR, příslušnou část pak převádí partnerovi/partnerům projektu. V případě projektů Samostatně realizovaných není nutné, aby měl žadatel bankovní účet v EUR.

Je možné v rámci programu žádat o zálohovou platbu? 

Program Interreg Česko - Polsko, potažmo i Fondy malých projektů, nepoužívají zálohové platby, ale uplatňuje se princip zpětného proplácení.

Co můžeme považovat za příjmy z projektu?

Za příjmy z projektu je považováno vstupné, účastnické poplatky, příjmy z prodeje výstupů (např. publikace), nájemné (např. pronájem míst pro stánkový prodej na akci projektu), peněžní příspěvky a dotace od institucí na akci apod. vzniklé v průběhu realizace projektu. Mohou být použity jako zdroj vlastních prostředků na spolufinancování. Finanční podíl partnera v rámci společného financování projektu není příjmem projektu!