Euroregionální řídící výbor (EŘV) projednává žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů. Úloha, složení a jednání EŘV se řídí platným Jednacím řádem. Jednací řád Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia byl schválen příslušnými orgány Euroregionu Silesia (Radou Euroregionu Silesia-CZ dne 5.2.2008 a Zarządem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry dne 4.3.2008) a dále Řídícím orgánem Programu (Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) a Národním koordinátorem (Ministerstvem regionálního rozvoje PR).

EŘV Euroregionu Silesia je složen z 22 hlasujících členů (11 českých a 11 polských) z řad zástupců obcí a měst příslušného česko-polského příhraničního regionu, zástupců příslušného kraje a vojvodství, zástupců obou Správců Fondu a zástupců dalších subjektů neziskového charakteru, přičemž každý subjekt může být zastoupen pouze jedním členem. Zasedání EŘV se konají zpravidla 2-4x ročně s ohledem na množství předložených mikroprojektů.

Euroregionální řídící výbor na základě podkladů předložených Správcem Fondu:

  • posuzuje a schvaluje předložené mikroprojekty
  • navrhuje úpravy nebo přezkoumání předložených mikroprojektů
  • zamítá nevhodné mikroprojekty

Při projednávání mikroprojektů EŘV pracuje se seznamem mikroprojektů seřazeným dle celkového bodového hodnocení a seznamem nedoporučených mikroprojektů včetně řádného zdůvodnění.

EŘV má možnost:

  • schválit mikroprojekt – mikroprojekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování
  • schválit mikroprojekt s podmínkou/podmínkami – mikroprojekt obsahuje menší nedostatky, je tedy schválen s podmínkou/podmínkami, že tyto nedostatky budou odstraněny a teprve poté bude uzavřena smlouva o financování
  • pozastavit projednávání mikroprojektu – mikroprojekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s podmínkou/podmínkami. Projednávání mikroprojektu je pozastaveno, žadatel je vyzván k provedení úprav a mikroprojekt je následně projednáván na dalším zasedání EŘV.
  • neschválit mikroprojekt – mikroprojekt obsahuje velké nedostatky, které nedovolují jeho schválení nebo pozastavení. Dle Jednacího řádu EŘV platného od 1.9.2009 nelze schválit mikroprojekt, který při hodnocení dosáhl méně než 60 bodů, přičemž EŘV má právo tuto minimální bodovou hranici zvýšit.

EŘV může navrhnout změnu v rozpočtu či obsahu mikroprojektu v případě, že mikroprojekt je vhodný k financování, ale některé výdaje rozpočtu či aktivity nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takový mikroprojekt může být schválen s podmínkou nebo pozastaveno jeho projednávání. Žadatel nemá možnost odvolání proti rozhodnutí EŘV.

 

PŘEHLED ZASEDÁNÍ EŘV A JEJICH VÝSLEDKŮ (SEZNAMY PROJEKTŮ)

 

CELKOVÝ PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Celkový přehled schválených projektů uvádí soupis všech projektů českých žadatelů z území Euroregionu Silesia, seřazených podle data ukončení. V přehledu jsou uvedeny pouze základní údaje – registrační číslo projektu, název žadatele a projektu, výši schválené dotace (v EUR a %) a datum ukončení. Přehled dále obsahuje celkovou výši schválené dotace a celkový zůstatek finančních prostředků na projekty českých žadatelů po posledním zasedání či oběžné proceduře EŘV včetně úspor. V přehledu jsou uvedeny všechny schválené projekty bez ohledu na to, zda ve skutečnosti byly či nebyly realizovány.

Podrobnější informace o vybraných projektech jsou k dispozici zde.