Stejně jako v předchozích obdobích je součástí programu Fond mikroprojektů, který byl zaveden již v předvstupních česko-polských programech Phare CBC (pod názvem Společný fond malých projektů) a úspěšně realizován v rámci Iniciativy INTERREG IIIA 2004 - 2006 i programu období 2007 - 2013. A stejně jako dosud i v novém období je správa Fondu mikroprojektů delegována na euroregiony, které jako tzv. Správci Fondu mikroprojektů budou plnit veškeré úkoly spojené s realizací této části programu a odpovídat za řádné využití alokovaných prostředků.

 

  Alokace Fondu mikroprojektů

Finanční alokace Fondu mikroprojektů z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj představuje 20 % rozpočtu programu, tj. 45,244 milionů EUR, z toho na mikroprojekty je určeno téměř 38,5 milionů EUR

Celková alokace ve výši 20 % je však rozdělena na dvě části - v první fázi programu je pro Fondy mikroprojektů v jednotlivých euroregionech k dispozici 3/4 cílové částky a zbývající 1/4 bude přidělena po splnění předem definovaných podmínek, což bude vyhodnoceno ke konci roku 2018. V těchto podmínkách se mj. odráží požadavek na rozšíření okruhu žadatelů o dotaci z Fondu mikroprojektů a zavedení tzv. principu vedoucího partnera, který byl dosud povinný pouze u „velkých" individuálních projektů a pro euroregiony na úrovni celého Fondu mikroprojektů. Pokud některý z euroregionů stanovené podmínky k uvedenému termínu nesplní, zbývající část alokace neobdrží a tato bude využita na standardní projekty mimo rámec Fondu mikroprojektů.

 

Tematické zaměření a finanční limity mikroprojektů

Fond mikroprojektů se zaměřuje na projekty malého rozsahu - tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře. Dotace na mikroprojekt z ERDF je od 2 000 EUR do 20 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 3 a 4 nebo do 30 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 2. V případě mikroprojektů s principem vedoucího partnera je maximální výše dotace dvojnásobná. Maximální dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

 

 Vymezení vhodných aktivit v mikroprojektech

Prioritní osa 2

 • zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
 • podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 • infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu - např. výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.)
 • společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů - např. využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí (internetové stránky, mobilní aplikace apod.), společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území, společná účast na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.)
 • evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3

 • příprava a realizace společného vzdělávání - např. příprava, koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání, realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními, systémová opatření v oblastí vzdělávání - studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání profesní kvalifikace
 • spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 • rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému - výuka jazyka partnera (češtiny nebo polštiny) na základních, středních a vysokých školách včetně pořízení výukových materiálů, výměnné jazykové pobyty žáků a studentů

Prioritní osa 4

 • aktivity v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území - např. propagace přeshraniční spolupráce a společného území (příprava společných publikací, internetových stránek apod.), a to i mimo programové území
 • aktivity v oblasti dopravy - např. společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné přeshraniční dopravy a přeshraniční nemotorové dopravy (pěších i cyklistických stezek a tras)
 • aktivity v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů
 • aktivity v oblasti ochrany přírody a krajiny - např. vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny
 • aktivity v oblasti vzdělávání - kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání a návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech
 • aktivity v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit
 • aktivity v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí) - např. společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, spolupráce za účelem hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, spolupráce v oblasti bezpečnosti realizovaná záchrannými a bezpečnostními složkami
 • aktivity v oblasti tvorby kooperačních sítí.

  

 Princip vedoucího partnera v mikroprojektech

Princip vedoucího partnera u mikroprojektů je v Euroregionu Silesia novinkou. Tento princip spočívá v předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery, pokud je jich více, přičemž žádost překládá vedoucí partner, na kterém se oba/všichni partneři mikroprojektu dohodli. V případě schválení mikroprojektu vedoucí partner uzavře s příslušným Správcem Fondu mikroprojektů smlouvu o financování mikroprojektu a tímto převezme odpovědnost za realizaci mikroprojektu jako celku. Dotace je proplácena vedoucímu partnerovi, který následně příslušnou část dotace postoupí svému partnerovi/svým partnerům.

 

  Typy mikroprojektů

Vzhledem k zavedení principu vedoucího partnera i v mikroprojektech jsou ve Fondu mikroprojektů nově tyto 3 typy projektů:

 • typ A: společný (= s vedoucím partnerem) - o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech partnerů projektu
 • typ B: partnerský - o dotaci žádá každý z partnerů sám
 • typ C: samostatný - o dotaci žádá jen jeden z partnerů.

  

 Předkládání a schvalování mikroprojektů

Žadatelé předkládají své žádosti o dotaci na mikroprojekt do příslušného Fondu mikroprojektů dle svého sídla, a to v termínech vyhlašovaných příslušnými Správci Fondu. Po provedení kontroly a hodnocení jsou žádosti schvalovány společným česko-polským Euroregionálním řídícím výborem zřízeným pro každý Fond mikroprojektů.

  

 

 FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU SILESIA

Tematické zaměření Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v období 2014 - 2020 a alokace na mikroprojekty uvádí následující tabulka (tabulka neuvádí finanční prostředky určené na administraci Fondu):

Prioritní osaNázev prioritní osyAlokace v %Alokace v EUR
2.
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
31,09 %
CZ674 160
PL1 168 485
3.
Vzdělání a kvalifikace
5,18 %
CZ112 360
PL194 748
4.
Spolupráce institucí a komunit
63,73 %
CZ1 380 526
PL2 396 717
Celkem100 %5 926 996

Územní vymezení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Území Euroregionu Silesia je pro účely Fondu mikroprojektů vymezeno na české straně okresy Opava, Ostrava-město a Nový Jičín, na polské straně územím okresů ratibořského, vodislavského, hlubčického a rybnického a okresních měst Rybnik a Żory.

 

SROVNÁNÍ FONDU MIKROPROJEKTŮ V PROGRAMECH ČESKO-POLSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Přestože hlavním cílem „fondů malých projektů“ jako specifického pružného nástroje k financování projektů menšího rozsahu zůstává potřeba rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, jejich podmínky se v jednotlivých programech v průběhu let měnily. Následující tabulka nabízí srovnání Fondu mikroprojektů v rámci programu předchozího a současného období a zároveň tak zájemce o dotaci upozorňuje na základní aspekty a změny platné pro období 2014 - 2020.


Základní aspektyOperační program přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013INTERREG V-A ČR - Polsko
2014-2020
FM v rámci programusamostatná oblast podpory 3.3součást prioritních os 2, 3 a 4
Podíl FM z celého programu20 %20 %
(15 % + 5 % dle plnění)
Alokace ERDF pro FM na celé období programu43,8 mil. EUR45,244 mil. EUR
Správce FM6 euroregionů
dle vymezeného území
6 euroregionů
dle vymezeného území
Typy mikroprojektů
 • společný
 • samostatný
 • typ A: společný (s vedoucím partnerem)
 • typ B: partnerský
 • typ C: samostatný
Minimální výše dotace z ERDF na mikroprojekt2 000 EUR2 000 EUR
Maximální výše dotace z ERDF na mikroprojekt30 000 EUR
 • v PO 2:
  • typ B, C: 30 000 EUR
  • typ A: 60 000 EUR
 • v PO 3 a 4:
  • typ B, C: 20 000 EUR
  • typ A: 40 000 EUR
Maximální podíl dotace z ERDF85 %85 %
Příspěvek ze státního rozpočtu ČR (týká se českých žadatelů)0 %0 %
Příspěvek ze státního rozpočtu PR (týká se polských žadatelů)10 %5 %
(v závislosti na rozhodnutí vlády PR)
Zálohové nebo průběžné financování mikroprojektůnene
Financování výdajů paušálemneano
režijní a personální výdaje
Způsobilost výdajů na přípravu projektové žádostiano
u mikroprojektů s dotací nad 10 000 EUR
ano - u typu A
ne – u typu B a C
Měna schválené a proplácené dotace z ERDFEUREUR
Povinný princip vedoucího partnera v mikroprojektechneano
u společných mikroprojektů
(typ A)
Kritéria přeshraniční spolupráce v mikroprojektech
 • společná příprava
 • společná realizace
 • společná příprava
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování

Použité zkratky:FM = Fond mikroprojektůERDF = Evropský fond pro regionální rozvojČR = Česká republikaPR = Polská republikaPO = prioritní osa