Žadatel/konečný uživatel/konečný příjemce je povinen zajistit malému projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že daný malý projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Pro malé projekty platí stejná pravidla publicity jako pro všechny ostatní projekty financované v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Pravidla publicity jsou uvedena v Příručce pro příjemce dotace" (v části A.8 "Publicita") a v dokumentu "Pravidla užití logotypů".

V projektech rozlišujeme opatření pro zajištění:

Povinné publicity – nástroje jsou specifikovány v Pravidlech pro publicitu projektů financovaných v rámci programu v čl.36, ods.4 a 5 nařízení (EU)2021/1059 (nařízení Interreg), čl. 47 a příloze č. IX nařízení (EU)2021/1060 (obecné nařízení). Povinnosti jsou závazné pro všechny partnery, kteří získávají dotaci z programu.

Zde patří:

  • dočasný billboard/stálý billboard/pamětní deska (u projektů, jejichž celkové náklady přesahují 100 000 EUR zahrnující hmotnou investici) - prostředky povinné publicity musí minimálně obsahovat tyto informace - název projektu, hlavní cíl projektu, logo programu
  • plakát minimální velikosti A3 nebo elektronické zobrazovací zařízení (u projektů, jejichž celkové náklady nepřesahují 100 000 EUR) - prostředky povinné publicity musí minimálně obsahovat tyto informace - název projektu, hlavní cíl projektu, logo programu
  • webovou stránku nebo post na sociální síti (existuje-li) - prostředky povinné publicity musí minimálně obsahovat tyto informace - název projektu, stručný popis projektu, hlavní cíl a výsledky projektu, logo programu
  • prohlášení zdůrazňující podporu z fondu Interreg na dokumentech a komunikačních materiálech určených pro širokou veřejnost nebo pro účastníky projektových aktivit (např. slovní informování)

Nepovinné publicity – spočívá v tom, že partneři mohou dle potřeb projektu zvolit propagaci nad rámec povinné publicity. Pokud se takto rozhodnou, pak i jednotlivé nástroje musí splňovat veškerá pravidla pro vzhled a umísťování loga dle manuálu k použití loga v programu. V opačném případě se partneři vystavují riziku finančních oprav.

Veškerá loga jsou k dispozici ke stažení na stránkách programu www.cz-pl.eu spolu s manuálem pro použití.

nebo nebo

‍‍

Užití loga Euroregionu Silesia

Příjemci dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia mohou v rámci publicity svých projektů užívat spolu s povinnými logy EU a programu INTERREG Česko - Polsko také logo Euroregionu Silesia. Pro tyto účely je k dispozici logo v různých formátech:

Pravidla užití loga Euroregionu Silesia jsou k dispozici zde.