Euroregionální řídící výbor (EŘV) projednává žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů. Úloha, složení a jednání EŘV se řídí platným Jednacím řádem.

EŘV Euroregionu Silesia je složen z 22 hlasujících členů (11 českých a 11 polských) z řad zástupců obcí a měst příslušného česko-polského příhraničního regionu, zástupců příslušného kraje a vojvodství, zástupců obou Správců Fondu a zástupců dalších subjektů neziskového charakteru, přičemž každý subjekt může být zastoupen pouze jedním členem. Zasedání EŘV se konají zpravidla 2 - 4x ročně s ohledem na množství předložených mikroprojektů.

Euroregionální řídící výbor na základě podkladů předložených Správcem Fondu:

 • posuzuje a schvaluje předložené mikroprojekty
 • navrhuje případné podmínky, za kterých mají být mikroprojekty schváleny
 • navrhuje změny nebo úpravy předložených mikroprojektů
 • pozastavuje projednání mikroprojektů, u kterých je nutné vyjasnění a které budou projednány na následujícím zasedání EŘV nebo v rámci oběžné procedury
 • zamítá nevhodné mikroprojekty
 • projednává závažné změny mikroprojektů v průběhu jejich realizace
 • projednává průběh implementace Fondu
 • dávat podněty k případným úpravám základních dokumentů Fondu.

Při projednávání mikroprojektů EŘV pracuje se seznamem mikroprojektů seřazeným dle celkového bodového hodnocení. EŘV má možnost:

 • schválit mikroprojekt - mikroprojekt vyhovuje všem kritériím a je schválen k financování
 • schválit mikroprojekt s podmínkou/podmínkami - mikroprojekt obsahuje menší nedostatky, je tedy schválen s podmínkou/podmínkami, že tyto nedostatky budou odstraněny, a teprve poté bude uzavřena smlouva o financování
 • pozastavit projednávání mikroprojektu - mikroprojekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s podmínkou/podmínkami. Projednávání mikroprojektu je pozastaveno, žadatel je vyzván k provedení úprav a mikroprojekt je následně projednáván na dalším zasedání EŘV nebo v rámci oběžné procedury.
 • neschválit mikroprojekt - mikroprojekt obsahuje velké nedostatky, které nedovolují jeho schválení nebo pozastavení. Nelze také schválit mikroprojekt, který při hodnocení dosáhl méně než 60 bodů.
 • schválit mikroprojekt jako náhradní - mikroprojekt je schválen k financování s tím, že smlouva o financování bude podepsána pouze v případě, že se uvolní prostředky na financování mikroprojektu (např. v důsledku úspor, které vznikly u schválených mikroprojektů).

EŘV může navrhnout změnu v rozpočtu či obsahu mikroprojektu v případě, že mikroprojekt je vhodný k financování, ale některé výdaje rozpočtu či aktivity nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takový mikroprojekt může být schválen s podmínkou nebo pozastaveno jeho projednávání. Žadatel má možnost odvolání proti rozhodnutí EŘV, a to do 5 pracovních domů od zaslání oznámení o rozhodnutí EŘV o projektu. Odvolání se předkládá k příslušnému Správci Fondu mikroprojektů.

PŘEHLED ZASEDÁNÍ EŘV A JEJICH VÝSLEDKŮ (SEZNAMY PROJEKTŮ)