Vlajka EU Logo Phare

Tento fond, který byl nedílnou součástí programu Phare CBC, byl určen k financování projektů neinvestičního charakteru s výší grantu do 50 tis. EUR. Výjimkou byl program roku 2000, v rámci kterého bylo možné ze SFMP financovat také investiční projekty menšího charakteru s výší grantu do 300 tis. EUR.

Finanční prostředky alokované do SFMP byly na české straně rozděleny na jednotlivé euroregiony podle počtu obyvatel příhraničních okresů a délky státní hranice na území každého euroregionu. Tím byla určena maximální výše finančních prostředků k dispozici pro daný euroregion a projekty z různých euroregionů si tak navzájem nekonkurovaly.

 

ÚZEMÍ EUROREGIONU SILESIA VYMEZENÉ PRO PROGRAM PHARE CBC

Územím v rámci Euroregionu Silesia vymezeném pro financování ze SFMP bylo území okresu Opava, města Ostravy a části okresu Bruntál (v programech let 1999 a 2000).

 

FINANČNÍCH PROSTŘEDKY ALOKOVANÉ PRO EUROREGION SILESIA


SFMPv SFMP celkem (v EUR)z toho pro ER Silesia (v EUR)Poznámka
1999400.00090.000
20001.000.00074.400595.000 EUR bylo určeno na malé investiční projekty bez rozdělení na jednotlivé euroregiony
2001500.00086.000již bez části okresu Bruntál
2002500.00086.000již bez části okresu Bruntál
2003500.00086.000již bez části okresu Bruntál

 

ROLE EUROREGIONU SILESIA PŘI IMPLEMENTACI SFMP

Od programu roku 2000 Euroregion Silesia plnil funkci tzv. Sekretariátu pro výběr projektů. V rámci této funkce byl odpovědný za vyhlašování výzev k předkládání žádostí o grant, průběžné poskytování informací o programu, organizování seminářů pro potenciální žadatele, registraci žádostí, hodnocení žádostí předložených na území euroregionu a výběr projektů určených k financování.

 

POČTY PROJEKTŮ Z ÚZEMÍ ČESKÉ ČÁSTI EUROREGIONU SILESIA FINANCOVANÝCH ZE SFMP

Dále uvedené přehledy uvádějí počty projektů z české strany Euroregionu Silesia, které obdržely grant. Nejsou zde uvedeny počty předkládaných projektů, nejsou zde uvedeny počty projektů z polské strany Euroregionu Silesia.

 

rok 1999

Počet schválených malých investičních projektů : tento typ projektů nebyl součástí programu

Počet schválených malých neinvestičních projektů : 32

rok 2000

Počet schválených malých investičních projektů : 2

Počet schválených malých neinvestičních projektů : 11

rok 2001

Počet schválených malých investičních projektů : tento typ projektů nebyl součástí programu

Počet schválených malých neinvestičních projektů : 9

rok 2002

Počet schválených malých investičních projektů : tento typ projektů nebyl součástí programu

Počet schválených malých neinvestičních projektů : 10

rok 2003

Počet schválených malých investičních projektů : tento typ projektů nebyl součástí programu

Počet schválených malých neinvestičních projektů : 8