Vlajka EU Logo Phare

Česko-polský program přeshraniční spolupráce Phare CBC byl zahájen programem roku 1999. Území, kterého se program týkal, bylo na české straně vymezeno územím příhraničních okresů a územím města Ostravy, na polské straně územím polských částí euroregionů.

V prvním ročníku česko-polského programu Phare CBC byly pro českou stranu schváleny finanční prostředky ve výši 3 mil. EUR. Z těchto finančních prostředků byl realizován jeden velký investiční projekt z území Euroregionu Těšínské Slezsko (grant 2,6 mil. EUR), zbývající finanční prostředky ve výši 400 tis. EUR byly alokovány do tzv. Společného fondu malých projektů (SFMP).

V dalších letech bylo každoročně na české straně k dispozici 5 mil. EUR. S ohledem na výši finančních prostředků byly z programu každého příslušného roku schváleny granty vždy pouze na dva velké investiční projekty z českého území celého česko-polského pohraničí, zbývající část finančních prostředků byla alokována do SFMP.

Přehled česko-polského programu podle jednotlivých let, finančních prostředků celkových a alokovaných do SFMP uvádí následující tabulka :


Rok programuFinanční prostředky na české straně (v EUR)

celkemz toho SFMP
19993 000 000400 000
20005 000 0001 000 000
20015 000 000500 000
20025 000 000500 000
20035 000 000500 000
2004Program Phare CBC ukončen a nahrazen Iniciativou INTERREG III A

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

 • žadatelé o grant : pouze neziskové subjekty z území vymezeného pro program - obce, města, kraje, školy, občanská sdružení, profesní komory, sportovní oddíly, nestátní neziskové organizace apod.
 • partner žadatele : každý projekt musel být podpořen konkrétním přeshraničním partnerem
 • procentuální výše grantu : grant byl poskytován pouze do určité procentuální výše celkových nákladů projektu (max. 75%, u projektů v rámci SFMP od roku 2001 max. 90%)
 • absolutní výše grantu: u jednotlivých typů projektů byly stanoveny také minimální a maximální výše poskytovaných grantů:
  Typ projektuMin. výše grantuMax. výše grantu
  velký investiční2 000 000 EUR-
  malý investiční50 000 EUR300 000 EUR
  malý neinvestiční1 000 EUR50 000 EUR
 • typy podporovaných aktivit : v rámci velkých investičních prostředků byly podporovány především projekty v oblasti dopravní infrastruktury a životního prostředí. Ze Společného fondu malých projektů pak byly podporovány zejména neinvestiční aktivity typu "people-to-people" v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu apod. Z Fondu bylo také možné financovat realizaci propagačních materiálů, různých studií, plánů apod.

 

VÝBĚR PROJEKTŮ

a) velké investiční projekty

Projekty byly schvalovány příslušným výborem Evropské komise v Bruselu. Před jejich předložením do Bruselu byly nejprve projednány a doporučeny česko-polským Společným kooperačním výborem (JCC), který byl složen mj. ze zástupců euroregionů.

b) malé investiční a neinvestiční projekty

Tyto projekty financované ze SFMP byly hodnoceny a schvalovány na regionální úrovni. Nejprve byly hodnoceny příslušnou Regionální hodnotící komisí ustavenou v každém česko-polském euroregionu (5 euroregionů - 5 komisí) a poté schvalovány česko-polským Regionálním řídícím výborem, který byl společný pro celé česko-polské příhraničí a byl opět složen mj. ze zástupců euroregionů. Rozhodnutí tohoto výboru však ještě podléhalo schválení Delegací Evropské komise v ČR a Polsku.

Velké investiční projekty na české straně česko-polského příhraničí