Na konci června 2021 byla zveřejněna Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro programové období 2021-2027.

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (tzv. obecné nařízení)

Hlavním nástrojem kohezní politiky jsou evropské strukturální a investiční fondy, jejichž prostřednictvím mohou členské země čerpat finanční prostředky z rozpočtu EU. Pro programové období 2021-2027 se jedná o těchto 8 fondů/nástrojů:

 •    EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj
 •     ESF+: Evropský sociální fond Plus
 •     FS: Fond soudržnosti
 •     FST: Fond pro spravedlivou transformaci
 •     ENRAF: Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond
 •     AMIF: Azylový, migrační a integrační fond
 •     ISF: Fond pro vnitřní bezpečnost
 •     BMVI: Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

EFRR, ESF+, Fond soudržnosti a FST přispívají k činnostem Unie, které vedou k posilování její hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a to na základě plnění těchto cílů (čl. 5 obecného nařízení):

 • cíl „Investice pro zaměstnanost a růst“ v členských státech a regionech, který má být podporován z EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti a FST, a
 • cíl „Evropská územní spolupráce (Interreg)“, který má být podporován z EFRR.

EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti a ENRAF podporují tyto cíle politiky, které jsou v čl. 5 obecného nařízení definovány takto:

 • konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení IKT;
 • zelenější, nízkouhlíkový přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a odolná Evropa díky podpoře spravedlivého přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence a řízení rizik a udržitelné městské mobility;
 • propojenější Evropa díky zvyšování mobility;
 • sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv;
 • Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje všech druhů území a místních iniciativ.

Pro cíl „Evropská územní spolupráce (Interreg)“ jsou definovány dva další specifické cíle:

·       Lepší správa spolupráce

·       Bezpečnější a lépe chráněná Evropa

Pro programové období 2021-2027 dochází ke změně struktury evropské územní spolupráce. Dosavadní 3 složky – přeshraniční (označovaná jako A), nadnárodní (B) a meziregionální (C) se rozšiřují o čtvrtou (označovanou jako D). Složky evropské územní spolupráce dle čl. 3 nařízení k Interreg:

 • přeshraniční spolupráce mezi přilehlými regiony na podporu integrovaného a harmonického regionálního rozvoje mezi sousedními pozemními a námořními příhraničními regiony (Interreg A)
 • nadnárodní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a ZZÚ (zámořské země a území), za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace (Interreg B)
 • meziregionální spolupráce s cílem posílit účinnost politiky soudržnosti (Interreg C)
 • spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů se sousedními třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo organizacemi pro regionální integraci a spolupráci nebo několika z nich za účelem usnadnění jejich regionální integrace a harmonického rozvoje v jejich sousedství (Interreg D).

Evropské fondy a programy v České republice po roce 2020 (leták)

Program Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Příprava nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce byla zahájena již v roce 2018. Dne 1. 4. 2022 byl dokument programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 předložen Evropské komisi, vyhlášení prvních výzev lze předpokládat na podzim 2022.

Tematické zaměření programu

 • Prioritní osa 1: Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
 • Spolupráce složek IZS - podporované typy aktivit:
 • systémová opatření pro posílení spolupráce
 • vzdělávání, výměna zkušeností, společná cvičení a stáže
 • modernizace/pořizování specializované techniky nezbytné pro prevenci a odstraňování následků rizik spojených se změnami klimatu
 • Spolupráce v oblasti ochrany přírody, péče o přírodní zdroje a snižování znečištění:
 • síťování, koordinace, výměna zkušeností a monitoring
 • terénní opatření – zaměřené na ochranu a obnovu lesa a na zadržování vody v krajině
 • Prioritní osa 2: Cestovní ruch
 • podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu
 • propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace
 • doprovodné aktivity související s rozvojem cestovního ruch
 • Prioritní osa 3: Doprava
 • rekonstrukce přeshraničních silničních mostů
 • modernizace přeshraničních železničních tratí
 • modernizace přeshraničních silničních spojení
 • digitalizace v přeshraniční silniční a železniční dopravě
 • Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a obyvatel
 • Zvyšování efektivnosti veřejné správy
 • společné studie, koncepce a strategie, výměna informací, dat a znalostí apod.
 • Budování vzájemné důvěry
 • Podpora spolupráce institucí
 • Projekty typu people-to-people
 • Prioritní osa 5: Podnikání
 • přeshraniční služby pro podnikatele s cílem rozšíření jejich aktivit přes hranici (poradenství, síťování, asistence při vstupu na trh v druhé zemi apod.)
 • přeshraniční služby pro podnikatele s cílem zlepšení přístupu k inovačním a výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám (přeshraniční zprostředkování výzkumných služeb)

Rozpočet programu

Celkový příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 178 870 508 EUR.

 

Fond malých projektů

I v novém programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 budou menší projekty financovány prostřednictvím Fondu malých projektů, přičemž pro určité typy malých projektů budou zavedeny zjednodušené formy financování prostřednictvím paušálů. Poprvé v historii je tento nástroj zakotven v článku 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady k Interreg, čímž se Fond malých projektů stává legitimním nástrojem programů přeshraniční spolupráce. Fondy malých projektů bude možné realizovat v prioritní ose 1 (pouze životní prostředí), 2 (cestovní ruch) a 4 (spolupráce institucí a obyvatel), přičemž tematické zaměření Fondů v jednotlivých euroregionech bude vycházet z jejich euroregionálních strategií. V současné době probíhají jednání s euroregiony o podobě nových Fondů malých projektů a způsobech jejich řízení.

Dne 4. září 2019 se v Prudniku uskutečnilo jednání zástupců všech 6 euroregionů česko-polského příhraničí věnované přípravě nového programu pro období 2021-2027 a Fondu malých projektů. Hlavním bodem programu byla analýza jednotkových nákladů pro přípravu zjednodušené formy financování malých projektů.