1. Je každý projektový záměr s přeshraničním dopadem vhodný k financování z Fondu mikroprojektů?

S ohledem na tematické zúžení programu v období 2014 - 2020 není každý záměr s přeshraničním dopadem automaticky vhodný k financování a je nutné, aby odpovídal některé z prioritních os a opatření stanovených pro program. Z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia lze realizovat projekty v rámci prioritních os 2, 3 a 4, a přestože opatření jednotlivých prioritních os nabízejí opravdu široké spektrum vhodných přeshraničních aktivit, doporučujeme vždy vhodnost projektového záměru konzultovat na sekretariátu euroregionu.

2. Potřebujeme ke každému projektu přeshraničního partnera nebo stačí, když náš projekt bude mít přeshraniční dopad?

Účast přeshraničního partnera v projektu je vedle přeshraničního dopadu realizovaných aktivit základní podmínkou programů přeshraniční spolupráce. Každý projekt musí splnit 3 - 4 kritéria přeshraniční spolupráce, kterými jsou: společná příprava, společná realizace, společný personál a společné financování. Společné financování znamená, že podíl partnera/-ů z druhého státu je ve výši minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Ve Fondu mikroprojektů mohou být realizovány i projekty, které toto kritérium nesplňují (typ B a C).

3. Kdo může být přeshraničním partnerem projektu a jak ho najdeme?

Ve Fondu mikroprojektů platí, že partner musí být z česko-polského příhraničí, polský partner tedy konkrétně z území Slezského, Opolského nebo Dolnoslezského vojvodství. Dále se musí jednat o právnický subjekt veřejnoprávního nebo neziskového charakteru. U partnerů bez právní subjektivity, jako jsou např. polské základní či střední školy, musí být oficiálním partnerem jejich zřizovatel. Přeshraničního partnera byste měli dobře znát a důvěřovat mu. Přesto se nemusí vždy jednat o vašeho tradičního partnera, s kterým spolupracujete už delší dobu - k projektu můžete přizvat i jiný subjekt, pokud by byl vhodnější. S vyhledáním partnera pro váš přeshraniční projekt vám může pomoci sekretariát euroregionu.

4. Na jakém území můžeme realizovat aktivity projektu?

Aktivity by měly být, až na výjimky, realizovány na území podporovaném programem, tj. na vymezeném území česko-polského příhraničí. Aktivity, které se mají uskutečnit mimo toto vymezené území České republiky a Polska nebo na území třetího státu, musí splnit určité podmínky: musí být uvedeny a zdůvodněny v projektové žádosti, musí mít přínos pro programové území a musí být schváleny Euroregionálním řídícím výborem. Zároveň je nutné výdaje realizované mimo podporované území sledovat, protože tyto výdaje nesmí na úrovni celého programu překročit 20 %.

5. Kdo nám může pomoci při zpracování projektové žádosti?

Sekretariát euroregionu vám poskytne bezplatné konzultace při přípravě projektové žádosti, můžete se také zúčastnit seminářů, které euroregion pořádá. Pokud i přes tuto metodickou pomoc máte pocit, že žádost nezvládnete, můžete si zpracování žádosti objednat u externího zpracovatele. Na rozdíl od předchozího období však výdaje spojené s přípravou žádosti jsou způsobilé pouze u projektů s vedoucím partnerem (typ A), a to jen do výše 1 % celkových výdajů projektu. U projektů typu B a C jsou výdaje na přípravu projektové žádosti nezpůsobilé.

6. O kolik finančních prostředků z Fondu mikroprojektů můžeme žádat a jak ve Fondu mikroprojektů probíhá financování?

Dotace z Fondu mikroprojektů je od 2 000 EUR do 20 000 EUR v případě projektů tematicky spadajících do prioritní osy 3 a 4 nebo do 30 000 EUR v případě projektů tematicky spadajících do prioritní osy 2. V případě projektů s vedoucím partnerem (typ A) je maximální výše dotace dvojnásobná. Celkový rozpočet projektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace. Maximální dotace činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Program neumožňuje zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci projektu z Fondu mikroprojektů. Již při předkládání žádosti musíte počítat s předfinancováním projektu z vlastních zdrojů. Dotace vám bude proplacena zpětně po ukončení projektu a schválení jeho závěrečného vyúčtování. Dotace je proplácena v měně euro.

7. Je ve Fondu mikroprojektů nějaké zjednodušené dokladování výdajů?

V programu 2014 - 2020 je nově zavedeno zjednodušené dokladování v podobě paušálů. Paušály lze uplatnit u dvou typů výdajů: režijních a personálních. Režijní (nepřímé) výdaje, jako je nájem kancelářských prostor a s tím související služby, kancelářské potřeby, poštovní, telefonické a bankovní poplatky apod., se uplatňují ve výši 15 % personálních výdajů projektu. Personální výdaje lze uplatnit buď v paušální výši do 20 % přímých výdajů, pokud však jsou plánovány vyšší personální výdaje, tato zjednodušená forma se neuplatní a skutečné personální výdaje v projektu je nutné řádně doložit.

8. Můžeme mít v projektu nějaké příjmy např. ze vstupného, kurzovného, konferenčních poplatků apod.?

V rámci projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 50 000 EUR, jsou s ohledem na převážně neinvestiční charakter projektů sledovány pouze příjmy, které vzniknou v průběhu realizace projektu. Tyto příjmy můžete použít jako zdroj spolufinancování projektu místo vlastních prostředků. Do výše vlastního podílu spolufinancování příjmy nemají vliv na výši dotace, pouze v případě, že příjmy překročí vlastní podíl spolufinancování, dochází ke krácení dotace o částku, o kterou příjmy vlastní podíl spolufinancování překročily. V projektové žádosti je nutné uvést kalkulaci předpokládaných příjmů a po ukončení realizace projektu je nutné doložit výši skutečně dosažených příjmů.

9. Kdo schvaluje žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů a jaká je šance dotaci získat?

Žádosti o dotaci schvaluje tzv. Euroregionální řídící výbor, který je složen ze zástupců české a polské strany daného euroregionu a jako pozorovatelé činnost výboru sledují zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva infrastruktury a rozvoje PR. Euroregionální řídící výbor je ustaven v každém euroregionu a schvaluje žádosti z vymezeného území. Žádosti z území různých euroregionů si tak nekonkurují a šance získat dotaci na dobrý přeshraniční projekt je opravdu velká. Ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v období 2007 - 2013 byla úspěšnost žadatelů téměř 82 %.

10. Kdy můžeme začít s realizací projektu a od kdy jsou výdaje způsobilé?

V programu není možné financování již ukončených projektů. S realizací tedy můžete začít buď po jeho schválení Euroregionálním řídícím výborem nebo i před, ale v tomto případě je nutné mít na mysli, že poslední aktivita projektu nesmí proběhnout před jeho samotným schválením a že projekt realizujete s určitým rizikem, že nebude schválen. Výdaje jsou způsobilé od následujícího dne po evidenci projektové žádosti v informačním systému.