... spouštíme 17. výzvu k předkládání žádostí do „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ z tzv. úspor. Částky jsou malé k financování několika mikroprojektů. Informace o výzvě k předkládání žádostí a podmínkách jsou uvedeny níže.

Termín přihlášek: do 27. ledna 2023 do hodin 23:59

Termín 17. zasedání EŘV (schvalování mikroprojektů): 16. března 2023


Podrobné podmínky náboru:

  • Dokončení mikroprojektů nejpozději do 31. května 2023,
  • Projekty PL žadatelů, pouze typ C,
  • zkrácení lhůty pro kontrolu přijatelnosti na 5 dnů,
  • Výzva se týká prioritních os, tj. OP2, OP4, s přihlédnutím k dostupným úsporám a přesunům finančních prostředků mezi osami alokace PL (dle dohody s ŘO/NO),
  • Výzva k předkládání žádostí se týká „měkkých“ projektů bez investic, následující výdaje nebudou uznatelné: stavební práce – kapitola 6 rozpočtu,


Výzva k předkládání žádostí bude také souviset s rozsahem výzev vyplývajících z uprchlické vlny způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Podporovány budou tyto aktivity:

  • přeshraniční spolupráce v oblasti krizového managementu zaměřená na řešení uprchlické vlny (výměna informací a zintenzivnění kontaktů, koordinace přijímaných akcí, výměna zkušeností a efektivních řešení atd.);
  • přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize - spolupráce a výměna informací v oblasti integrace uprchlíků s místní komunitou a aktivizace uprchlíků na trh práce (např. podpora volnočasových aktivit, vzdělávání , právní pomoc a další oblasti, jazykové kurzy apod.);
  • vytváření systémových a udržitelných přeshraničních mechanismů pro zvládání podobných krizových situací.

I přesto, že cílovou skupinou této výzvy mohou být i uprchlíci z Ukrajiny, stále platí principy Programu týkající se přeshraniční spolupráce a z toho plynoucí přidané hodnoty pro realizaci společných aktivit.

Informace o výzvě jsou k dispozici zde.

Konzultace před podáním projektových žádostí provádí PL sekretariát (s ohledem na podmínky výzvy).