Euroregion Silesia - CZ je zájmovým sdružením právnických osob, které se ve své činnosti zabývá podporou a realizací česko-polské spolupráce v příhraničním regionu Slezska a Moravy.

Hlavními orgány Euroregionu Silesia - CZ jsou Valná hromada a Rada. Prezidium Euroregionu je nejvyšším společným orgánem Euroregionu Silesia.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Euroregionu Silesia - CZ. Členem Valné hromady je statutární zástupce nebo jiná osoba pověřená příslušným orgánem dané právnické osoby. V současné době tvoří Valnou hromadu zástupci 52 členských obcí a 5 přidružených členských organizací. Zasedání Valné hromady se konají nejméně 1x ročně.

Rada Euroregionu Silesia - CZ je nejvyšším orgánem Sdružení mezi zasedáními Valné hromady. Členové Rady jsou voleni Valnou hromadou. Rada má maximálně 11 členů. V čele Rady stojí předseda, kterého volí a odvolává Valná hromady na návrh Rady. Zasedání Rady se konají nejméně 3x ročně.

Prezidium Euroregionu Silesia je tvořeno 5 zástupci polské strany Euroregionu a 5 zástupci české strany Euroregionu na základě jejich zvolení Valnou hromadou příslušné části Euroregionu. Členy Prezidia jsou vždy předseda a místopředseda Euroregionu. Zasedání Prezidia se koná nejméně 1x ročně. Svolává ho předseda Euroregionu písemnou pozvánkou, a to nejméně 30 dnů předem.