Obec Gorzyce leží v jižní části Slezského vojvodství u hranic s Českou republikou. Z hlediska území je největší obcí wodzisławského okresu (64, 47 km2). V obci žije takřka 20 tisíc obyvatel. Obec tvoří 12 místních samosprávních celků. Jsou to: Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Odra, Olza, Osiny, Rogów, Turza Śląska a Uchylsko.

Díky velkému počtu vodních ploch a lesních komplexů, které se zde nacházejí, se obec stala součástí tzv. „Zeleného Slezska" . Toto přírodní bohatství je významným potenciálem pro rozvoj turistiky. Silnou stránkou regionu je dobře rozvinutá technická infrastruktura. Navíc poloha poblíž měst Wodzisław Śląski, Rybnik, Jastrzębie Zdrój a Racibórz přímo vybízí ke stavbě vlastního domu a k zahájení podnikání v tomto atraktivním místě.

HISTORIE

Působení člověka na zdejším území sahá do pradávných dob - až 4000 let p.n.l. Svědčí o tom archeologické vykopávky z doby kamenné (neolitu) v podobě seker, ozdob apod. (Czyżowice, Rogów, Olza, Bluszczów). Z období o něco málo pozdějšího pochází prehistorické pohřebiště v Gorzyczkách.

První doložená zmínka o zdejších obcích pochází z roku 1229, kdy v bule papeže Řehoře IX. datované v Perugii jsou zmíněny vesnice Uchylsko a Gorzyce. Přibližně ze stejného období pocházejí zápisky o desátku odváděném opolskému kolegiátu vesnicemi Olza, Kamień, Odra, Bluszczów a Bełsznica.

Dějinné osudy této oblasti byly v pozdějších staletích, s ohledem na hraniční polohu území, velmi spletité. Setkávaly se zde různé kultury a náboženství a panovníci se na těchto zemích často střídali. Avšak od konce první světové války již tyto země patří k Polsku.

HISTORICKÉ PAMÁTKY

Architektonické památky jsou významným kulturním dědictvím obce. Na seznam Slezského památkového úřadu byl zapsán zámecký parkový komplex v Gorzycích, který tvoří palác hraběte Arco, myslivecký palác a krajinný park v anglickém slohu. Na seznamu kulturních památek je také středověké hradisko v Gorzycích a socha sv. Jana z Nepomuku z 18. století v Bluszczowě, umístěná na vrcholu rozlehlého pahorku s názvem Kamieniec. Monument pořídila hraběcí rodina Larischů, která v té době byla majiteli Bluszczowa i okolních vesnic. Socha je ve Slezsku považována za jedno z nejskvostnějších děl vynikajícího barokního sochaře Johanna Österreicha.

SPORT, TURISTIKA A REKREACE

Sport a rekreace zaujímají v životě obce Gorzyce zvláštní místo. V prosinci roku 2007 bylo v obci otevřeno Centrum rekreace a sportu „Nautica". Poznávacím znamením objektu je zakřivená rozhledna. Na návštěvníky zde čekají dva bazény, trysky a vodní masáže, gejzíry, jacuzzi, solné koupele a tobogan. K dispozici je také regenerační centrum se saunou a soláriem. V roce 2009 obdržela obec za bazén „Nautica" prestižní cenu - Sportovního Oscara „Gminnes" v kategorii „Gminny inwestor sportowo - turystyczny" ( Obecní sportovně-turistický investor).

Sportovní vizitkou obce jsou také četné sportovní kluby: „Przyszłość" Rogów , „Czarni" Gorzyce, „Naprzód" Czyżowice, „Unia" Turza Śl., „Olszynka" Olza, „Strzelec" Gorzyczki, „Rozwój" Bełsznica a sportovní sdružení bojových umění „Czarny Smok".

Obec Gorzyce je rovněž populárním místem pro pěstování víkendové turistiky. Jízda na kole po okresní cyklistické trase 316 Y skýtá jedinečnou příležitost k poznávání malebné krajiny, přírodních kras a historických památek. Zelené oblasti a vodní plochy v Olze, Odře a Bluszczowě jsou také doslova rájem pro milovníky rybaření. Turisté mohou rovněž využívat nabídku rekreačního střediska „Olza" a prostor na kempování „Europa" v Olze.

Atrakcí jak pro obyvatele, tak pro turisty, kteří obec Gorzyce navštíví, jsou také pravidelné akce. K nejpopulárnějším patří Sportovní turnaj měst a obcí a „Picnic Country" v Czyżowicích.

VZDĚLÁNÍ

Vzdělávacími institucemi v obci jsou Komplex základních a mateřských škol, 4 gymnázia, 7 základních škol a 5 mateřských škol. Plnohodnotná vzdělávací infrastruktura garantuje optimální podmínky práce žákům i učitelům. Největší investicí v oblasti vzdělávání byla výstavba moderní sportovní haly v Gorzyczkách. Kulturní činnostGorzyce jsou charakteristické bohatým a intenzivním kulturním životem. V Gorzycích, Czyżowicích a Olze působí obecní kulturní domy s přidruženými vesnickými kluby. Popularizace čtenářství je úkolem pro veřejné knihovny v Rogowě, Czyżowicích, Gorzycích, Turze Śl. a Olze. Významnými aktéry kulturního života v obci jsou také nepříspěvkové organizace působící na území obce. Již řadu let ve všech vesnicích aktivně působí Kluby vesnických hospodyň a jejich pěvecké soubory s populárními „Olzankami" v čele. Pěvecké soubory „Moniuszko" v Czyżowicích, „Słowik nad Olzą" v Olze, „Melodia" v Osinách, „Cantemus Domino" v Gorzycích a „Lira" v Turze Śl. vedou bohatý umělecký a společenský život.

Jednou z nejdůležitějších akcí v obci jsou obecní dožínky pořádané již dvě desítky let. Déle než dvacet let si také dávají dostaveníčko ženy na svém Jarním setkání. Pod jejich zručnými a hbitými prsty vznikají nádherné dožínkové koruny vytvořené z klasů obilí pro dožínkový průvod a krásné tradiční palmy prezentované v průvodu velikonočních palem. Díky aktivní činnosti žen sdružených v KVH jsou udržovány vánoční tradice a zvyky Svatojánské noci. Svátkem amatérského zpěvu v obci se stává „Velké setkání pěveckých sborů nad Olzou", pořádané místním sborem. V kalendáři kulturních akcí si již řadu let nacházejí své stálé místo Dny obce Gorzyce, organizované na přelomu května a června. V jejich rámci jsou prezentovány místní amatérské umělecké aktivity.

V kulturně - společenském dění obce zaujímají od roku 1991 nezastupitelné místo místní noviny „U nás". Jsou u všech významných událostí kulturního, společenského a hospodářského života, které se v obci konají. Přinášejí také informace z dění místní samosprávy. Zviditelňují obec a pro občany jsou skvělým zdrojem informací. Pod jejich záštitou probíhají mnohé kulturní akce. Noviny jsou také iniciátorem udělování titulu „Člověk se zlatým srdcem".

DUCHOVNÍ ŽIVOT

Duchovní život obyvatel Gorzyc se soustřeďuje kolem šesti římskokatolických farností. Nejznámějším místem náboženského kultu s mezinárodním významem je Sanktuárium Matky Boží Fatimské v Turze Śląské. Fatimské poselství již déle než půl století přitahuje zástupy poutníků z celého Polska i ze zahraničí. Roku 2004 se v Turze Śląské konala slavnostní korunovace obrazu Matky Boží Fatimské papežskými korunami.

HOSPODÁŘSTVÍ

Na území obce Gorzyce pozorujeme dynamický rozvoj malého a středního podnikání. Dokládá to zvyšující se počet soukromě podnikajících osob, který již převyšuje číslo 1 100 subjektů. Vedení obce Gorzyce se v posledních letech zaměřuje na vytváření optimálních podmínek pro tuto oblast podnikání. Významným počinem v posledním období bylo vytvoření průmyslové zóny v Czyżowicích a výstavba další v Gorzyczkách (v sousedství dálnice A1).

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Základem pro intenzivní příhraniční spolupráci jsou mezinárodní dohody podepsané s českou obcí Dolní Lutyně, městem Bohumín a spolupráce s městským obvodem Ostravy - Svinovem a městem Ostrava. Obyvatelé těchto obcí realizují společné záměry, které směřují k prohlubování česko - polských vztahů.

V poslední době se také rozvíjí spolupráce se slovenskou obcí Stará Bystrica a s Kamencem Podolským na Ukrajině.