STANOVY

EUROREGIONU SILESIA - CZ

Čl. I Název, sídlo a právní statut sdružení

 1. Název sdružení zní : Euroregion Silesia - CZ (dále jen Sdružení).
 2. Sídlem Sdružení je Opava, Horní nám. 69, PSČ 746 01
 3. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 4. Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě.

Čl. II Předmět činnosti

 1. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je podpora a realizace česko-polské spolupráce v příhraničním regionu Slezska a Moravy (dále jen příhraniční region) s cílem potlačit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území po obou stranách hranice a umožnit tak plynulou integraci tohoto území v rámci Evropské unie.
 2. V rámci česko-polské spolupráce Sdružení plní především tyto úkoly :
 • řešení společných zájmů v oblasti dopravní infrastruktury a hraničních přechodů, resp. míst překračování státní hranice
 • řešení společných problémů v oblasti životního prostředí
 • podpora rozvoje turismu a cestovního ruchu v příhraničním regionu
 • podpora spolupráce mezi školami a mládeží po obou stranách hranice
 • podpora přeshraniční spolupráce i dalších subjektů po obou stranách hranice
 • péče o společné kulturní dědictví
 • aktivity podporující rozvoj kultury, vzdělání a sportu v příhraničním regionu
 • výměna zkušeností a informací z oblasti trhu práce
 • podpora spolupráce v oblasti hospodářské a obchodní
 • prevence a řešení důsledků živelných pohrom
 • společné plánování rozvoje příhraničního regionu
 • poskytování informací o příhraničním regionu a jeho prezentace
 1. V souvislosti s podporou a realizací česko-polské spolupráce Sdružení dále všestranně zajišťuje podmínky pro využívání programů podpory této spolupráce.
 2. Při plnění úkolů uvedených v odst. 2 a 3 čl. II Sdružení :
 • spolupracuje s příslušnými subjekty po obou stranách hranice
 • může uzavírat smlouvy o spolupráci
 • může poskytovat placené služby, a to jak členským tak nečlenským subjektům

Čl. III Členství

 1. Členem Sdružení se mohou stát kraje, města, obce či sdružení obcí příhraničního regionu za předpokladu, že:
 2. podají písemnou žádost
 3. s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zastupitelstva či nejvyšší orgán sdružení obcí
 4. tento orgán současně vyjádří souhlas s obsahem stanov Sdružení
 5. s jejich žádostí vysloví souhlas Rada Sdružení.
 6. Přidruženým členem Sdružení se mohou stát i jiné právnické osoby z příhraničního regionu za předpokladu, že:
 7. podají písemnou žádost
 8. s jejich členstvím vysloví souhlas jejich příslušný statutární orgán
 9. tento orgán současně vyjádří souhlas s obsahem stanov Sdružení
 10. s jejich členstvím vysloví souhlas Rada Sdružení.
 11. Člen je zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem (zastupitelstvem, nejvyšším orgánem sdružení obce či nejvyšším orgánem přidružené členské organizace).
 12. Ze Sdružení lze vystoupit písemnou výpovědí zaslanou sekretariátu Sdružení do 30. 6. běžného roku a vstupuje v platnost k 31. 12. téhož roku. Členský vklad propadá ve prospěch Sdružení. V případech hodných zvláštního zřetele lze členství ve Sdružení ukončit i v jiném termínu, a to na základě rozhodnutí Rady Sdružení.
 13. Členství může být ukončeno vyloučením, poškozuje-li člen zájmy Sdružení nebo nevyrovná-li ani po dvojí písemné výzvě dlužné příspěvky. O vyloučení rozhoduje Rada Sdružení.

Čl. IV Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen Sdružení má právo :
 2. účastnit se Valné hromady Sdružení s právem hlasovat
 3. volit a být volen do orgánů Sdružení
 4. podílet se na výhodách plynoucích z členství ve Sdružení
 5. vyjadřovat se a podávat vlastní návrhy k činnosti Sdružení
 6. 2. Každý člen je povinen :
 7. napomáhat realizaci úkolů uvedených v čl. II Stanov
 8. účastnit se Valné hromady Sdružení
 9. podílet se na financování činnosti Sdružení v dohodnuté formě a výši, zejména v podobě řádné úhrady členských příspěvků

Čl. V Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou :

 1. Valná hromada Sdružení
 2. Rada Sdružení
 3. Sekretariát Sdružení
 4. Revizní komise
 5. Pracovní skupiny

Čl. VI Valná hromada Sdružení

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.
 2. Člen je na zasedání Valné hromady zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem (zastupitelstvem, nejvyšším orgánem sdružení obce či nejvyšším orgánem přidružené členské organizace).
 3. Pravomoci Valné hromady Sdružení:
 4. schvaluje Stanovy a jejich změny
 5. schvaluje základní organizační dokumenty, zejména pak jednací řády orgánů Sdružení
 6. schvaluje rozpočet Sdružení
 7. schvaluje zprávu o finančním hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok
 8. schvaluje výši členských příspěvků
 9. schvaluje smlouvy o přidruženém členství
 10. volí a odvolává předsedu a místopředsedu Rady Sdružení
 11. volí a odvolává členy Rady Sdružení
 12. jmenuje členy revizní komise Sdružení
 13. projednává a schvaluje zprávy o činnosti Rady Sdružení
 14. projednává a schvaluje zprávy revizní komise Sdružení
 15. volí a odvolává zástupce Sdružení do společných česko-polských orgánů
 16. rozhoduje o zrušení Sdružení
 17. rozhoduje o dalších záležitostech, které se Valná hromada vyhradí
 18. pověřuje Radu prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku.
 19. Zasedání Valné hromady Sdružení se koná nejméně 1x ročně. Svolává ho předseda Rady Sdružení písemnou pozvánkou, a to nejméně 30 dnů předem. Program zasedání a písemné materiály jsou členům Sdružení zasílány nejméně 7 dnů před datem konání Valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Pokud se člen Sdružení nemůže zasedání Valné hromady zúčastnit, může písemně delegovat své hlasovací právo na jiného člena Sdružení, přičemž však na jednoho člena Sdružení je možné delegovat maximálně hlasy dvou jiných členů Sdružení. Takto delegované hlasy jsou počítány jako hlasy přítomných členů Sdružení. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných členů Sdružení, kromě rozhodnutí o zrušení Sdružení. Pro přijetí usnesení o zrušení Sdružení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Sdružení. Pro přijetí usnesení lze v odůvodněných případech použít hlasování per rollam. Zasedání Valné hromady se řídí příslušným jednacím řádem.
 20. Mimořádné zasedání Valné hromady Sdružení lze svolat na základě požadavku jedné třetiny členů Sdružení. Mimořádné zasedání Valné hromady Sdružení je povinen svolat předseda Rady Sdružení, a to do 1 měsíce ode dne, kdy byl o svolání požádán. Neučiní-li tak, svolají mimořádné zasedání navrhovatelé.

Čl. VII Rada Sdružení

 1. Rada Sdružení je nejvyšším orgánem Sdružení mezi zasedáními Valné hromady Sdružení.
 2. Členové Rady Sdružení jsou voleni Valnou hromadou Sdružení, a to z řádných členů Sdružení. Maximální počet členů Rady Sdružení je 11. Člen Rady je zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem (zastupitelstvem, nejvyšším orgánem sdružení obce či nejvyšším orgánem přidružené členské organizace).
 3. Řádný zástupce člena Rady Sdružení může být na zasedání zastoupen zástupcem s písemným zplnomocněním, popř. zástupcem bez písemného zplnomocnění, a to pak pouze s hlasem poradním.
 4. V čele Rady Sdružení je předseda Rady Sdružení, kterého volí a odvolává Valná hromada na návrh Rady Sdružení. Předseda Rady Sdružení je statutárním zástupcem Sdružení, který samostatně jedná jménem Sdružení. Rada Sdružení může zmocnit k jednání v určité záležitosti také jiného člena Rady Sdružení, který pak v dané záležitosti samostatně jedná jménem Sdružení. Na návrh Rady Sdružení Valná hromada dále volí a odvolává místopředsedu Rady Sdružení, přičemž místopředseda zastupuje jiný okres než předseda. Předseda a místopředseda vykonávají v období mezi zasedáními Rady Sdružení pravomoci Rady Sdružení podle odst. 5 písm. e - g.
 5. Pravomoci Rady Sdružení:
 6. schvaluje přijetí členů Sdružení
 7. jmenuje a odvolává tajemníka Sdružení
 8. zřizuje a ruší pracovní skupiny Sdružení
 9. odpovídá za plnění usnesení Valné hromady
 10. zajišťuje veškeré záležitosti sekretariátu Sdružení
 11. zajišťuje běžné hospodaření s majetkem Sdružení
 12. řeší další operativní úkoly v době mezi zasedáními Valné hromady, pokud tyto nejsou vyhrazeny Valné hromadě.
 13. provádí rozpočtová opatření v průběhu roku na základě pověření Valnou hromadou.
 14. Zasedání Rady Sdružení se koná nejméně 3x ročně. Svolává ho předseda Rady Sdružení písemnou pozvánkou, a to nejméně 7 dnů předem. S pozvánkou je zaslán program zasedání a písemné materiály. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných členů Rady. Pro přijetí usnesení lze v odůvodněných případech použít hlasování formou per rollam. Zasedání Rady se řídí příslušným jednacím řádem.

Čl. VIII Sekretariát Sdružení

 1. Sekretariát je výkonným orgánem se všeobecnou působností, který plní úkoly Rady Sdružení mezi jejich zasedáními.
 2. Sekretariát plní zejména koordinační a administrativní úkoly, zajišťuje tiskovou a informační službu, pokladní a účetní služby, statistiku a další úkoly související s činností Sdružení jako právnické osoby.
 3. V čele sekretariátu je tajemník Sdružení, kterého jmenuje a odvolává Rada Sdružení.
 4. Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem sekretariátu, který schvaluje Rada Sdružení.
 5. Sídlem sekretariátu Sdružení je město Opava.

Čl. IX Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení.
 2. Revizní komise se skládá nejméně ze 3 osob jmenovaných Valnou hromadou Sdružení. Členové revizní komise ze svých řad volí předsedu revizní komise.
 3. Revizní komise provádí kontrolu nejméně 1x ročně. Revizní komise kontroluje :
 4. hospodaření s majetkem a finančními prostředky Sdružení
 5. dodržování Stanov a organizačních dokumentů Sdružení
 6. zákonnost činnosti Sdružení
 7. další úkony prováděné při plnění úkolů Sdružení.
 8. Zprávy revizní komise projednává a schvaluje Valná hromada Sdružení.

Čl. X Pracovní skupiny

 1. Pracovní skupiny zřizuje a ruší Rada Sdružení.
 2. Pracovní skupiny mohou být složeny ze zástupců členů Sdružení, případně odborníků mimo rámec členů Sdružení.
 3. Pro plnění úkolů Sdružení se zřizují zejména stálé pracovní skupiny. Pro plnění specifických úkolů mohou však být zřízeny i časově omezené pracovní skupiny.
 4. Pracovní skupiny mají funkci poradního orgánu Rady Sdružení.

Čl. XI Financování činnosti Sdružení

 1. Činnost Sdružení je financována z různých zdrojů, které tvoří zejména :
 2. členské příspěvky řádných členů Sdružení
 3. členské příspěvky přidružených členů Sdružení
 4. účelové i neúčelové dotace a granty
 5. sdružené prostředky
 6. příjmy ze služeb poskytovaných Sdružením při plnění úkolů uvedených v čl. II Stanov Sdružení
 7. podpůrné prostředky a dary
 8. Kritéria pro stanovení výše členských příspěvků řádných členů Sdružení schvaluje Valná hromada Sdružení. Členské příspěvky řádných členů Sdružení jsou splatné po schválení jejich rozpočtů. Výše a splatnost členských příspěvků přidružených členů Sdružení se stanovuje individuálně na základě smlouvy o přidruženém členství, kterou schvaluje Valná hromada Sdružení.
 9. Výnosy majetku a činnosti Sdružení budou sloužit k financování další činnosti Sdružení.
 10. Sdružení ručí za své závazky celým svým majetkem, nikoliv majetkem svých členů.

Čl. XII Zánik Sdružení

 1. O zrušení Sdružení rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů Sdružení.
 2. Činnost Sdružení ukončí Rada Sdružení, která rozhodne o způsobu likvidace a určí likvidátora Sdružení. Likvidační zůstatek Sdružení se rozdělí mezi členy Sdružení podle podílu vložených prostředků za dobu trvání Sdružení.

Čl. XIII Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou Sdružení usnesením č. 3/XXIII VH 15 ze dne 19.1.2015 a v plném rozsahu nahrazují stanovy schválené Valnou hromadou Sdružení usnesením č. 2/XVII VH 10 ze dne 19.3.2010.

Bc. Martin Víteček

předseda Rady