HISTORICKÉ PODMÍNKY VZNIKU EUROREGIONU SILESIA

Euroregion Silesia je jedním z nejmladších euroregionů česko-polského příhraničí. Vznikl v září 1998 záhy po vzniku dvou sousedních euroregionů - Praděd a Těšínské Slezsko a vyplnil tak mezeru na historickém území Horního Slezska.

Města a obce této oblasti byly k vzájemné spolupráci předurčeny společným historickým vývojem. K rozdělení tohoto jednolitého území státní hranicí došlo až v roce 1742, kdy Marie Terezie ve válce s pruským králem Bedřichem II. prohrála větší část Slezska. Ratibořsko, Hlubčicko a Hlučínsko přešlo pod vládu Pruska, zatímco Opavsko a Krnovsko zůstalo na území koruny české pod vládou rakouských Habsburků a stalo se součástí tzv. českého Slezska (někdy také nazývané rakouským Slezskem). Vznik státní hranice tak zpomalil a posléze zcela zastavil rozvoj vzájemných kontaktů. Ani výsledek 2. světové války toto rozdělené území nespojil - Horní Slezsko se stalo součástí Polska a české Slezsko součástí Československa. Rozvoji kontaktů obyvatel na obou stranách hranice nepřálo ani příslušenství obou zemí k tzv. socialistickému táboru. Přestože obě země rozdělovala pouze „zelená hranice", příhraničí bylo pečlivě střeženo, překračování hranice bylo možné pouze v místech oficiálních hraničních přechodů, kterých bylo velmi málo, a bylo spojeno s mnoha formalitami. Přirozené, každodenní kontakty nejbližších sousedů byly vyloučeny.

Skutečná česko-polská spolupráce na tomto území se tak mohla začít rozvíjet až po roce 1989 v souvislosti s demokratickými změnami v obou zemích. Nejprve měla charakter individuální partnerské spolupráce jednotlivých obcí a měst, postupně však nabývala regionálního charakteru. Po počátečních úvahách a jednáních o vytvoření velkého euroregionu „Opolsko - Moravskoslezského" byla dne 3. listopadu 1997 podepsána deklarace zástupců měst Opavy, Krnova, Raciborza a Głubczyc o vytvoření společného euroregionu.

Smlouvu o spolupráci je možné stáhnout zde.

3. listopadu 1997 podepsali zástupci měst Opavy (Jan Mrázek), Krnova (Bedřich Marek), Raciborza (Andrzej Markowiak) a Głubczyc (Mariusz Kaśków) deklaraci o vytvoření společného euroregionu.

Na základě této deklarace pak v průběhu roku 1998 vznikla na obou stranách hranice dvě sdružení, která spolu dne 20. září 1998 uzavřela smlouvu o spolupráci pod názvem Euroregion Silesia.

20. září 1998 byla v Moravské kapli bývalého dominikánského kláštera v Opavě slavnostně podepsána smlouva o ustavení Euroregionu Silesia.