EUROREGION SILESIA - SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Euroregion Silesia je smlouvou o spolupráci mezi polským Sdružením obcí povodí Horní Odry a Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko, dnes Euroregionem Silesia-CZ. Hovoříme-li tedy o Euroregionu Silesia, je nutné vždy mít na mysli obě tato sdružení se všemi jejími členy. Samotné polské či české sdružení bez vzájemné smlouvy, jejímž cílem je podpora a realizace česko-polské přeshraniční spolupráce, by nebylo euroregionem, ale pouze zájmovým sdružením, jaká mohou vznikat i mimo příhraniční oblasti.

EUROREGION SILESIA-CZ

Na rozdíl od polského Sdružení obcí povodí Horní Odry zakládajícími členy českého sdružení s názvem Euroregion Silesia-CZ byla pouze dvě města - Opava a Krnov. Primátor města Opavy pan Jan Mrázek a starosta města Krnova pan Bedřich Marek na základě schválení zastupitelstvy obou měst podepsali dne 7. července 1998 v Opavě smlouvu o založení „Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko" se sídlem v Opavě a v čele s panem Janem Mrázkem. Toto sdružení bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob podle platného občanského zákoníku a dne 11. srpna 1998 bylo zaregistrováno u Okresního úřadu v Opavě.

Založením regionálního sdružení dala Opava a Krnov impuls dalším městům a obcím okresů Opava a Bruntál k vzájemné spolupráci a již na II. Valné hromadě konané v únoru 1999 byli přítomni zástupci nových členů: obcí Stěbořice, Sudice a Úvalno a města Nový Jičín, čímž se působení euroregionu rozšířilo i na území okresu Nový Jičín a zároveň tak i na území severní Moravy. Dva roky po založení mělo regionální sdružení 22 členů z řad obcí a měst. V roce 2001 se členem sdružení staly všechny obce mikroregionu s názvem Matice Slezská a v roce 2002 bylo členy sdružení již 58 obcí a měst. V následujících letech se už členská základna rozšiřovala jen o jednotlivé členy a některé obce ze sdružení naopak vystoupily. Jednalo se zejména o obce z okresu Bruntál, které byly zároveň členy sdružení tvořícího sousední Euroregion Praděd a po několika letech dvojího členství se rozhodly být členy pouze jednoho euroregionu.

Především vzhledem k rozšiřování členské základny , a tudíž i územní působnosti sdružení bylo v roce 2003 rozhodnuto o změně názvu sdružení na Euroregion Silesia-CZ. Tento název jednak jednoznačně vystihuje skutečnost, že sdružení je českou částí Euroregionu Silesia, jednak není tak geograficky limitující jako název původní a jednak je jednodušší a pro každodenní užití praktičtější. Pod tímto názvem bylo sdružení přeregistrováno u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který po zrušení okresních úřadů převzal agendu sdružení tohoto typu.

Maximálního počtu členských obcí a měst dosáhlo české sdružení v roce 2004 - celkem 61. Celkový počet obyvatel těchto 61 členských obcí a měst však byl nižší než celkový počet obyvatelstva 19 členských gmin a měst polského sdružení - na české straně se jednalo přibližně o území s 230 tisíci obyvateli, na polské straně pak o území přibližně s 280 tisíci. Tento zdánlivý paradox je samozřejmě dán rozdílným administrativně-správním členěním Polska, kde na rozdíl od České republiky zůstal zachován systém střediskových obcí - gmin, které se skládají z více vsí a představují tak vždy větší celky než české obce.

V listopadu 2008 se novým členem sdružení stalo Statutární město Ostrava, s kterým Euroregion Silesia začal spolupracovat záhy po svém založení. Schválení oficiálního členství v euroregionu ze strany orgánů města Ostravy bylo důstojným vyústěním vzájemné dlouholeté spolupráce. Rozšířením členské základny o třetí největší město České republiky tak došlo k významného rozšíření území, na kterém Euroregion Silesia působí. 10 let po založení tak české sdružení, u jehož zrodu stála dvě města, má 58 členů a zahrnuje oblast s více než půl milionem obyvatel na území 4 okresů (Opava, Bruntál, Nový Jičín a Ostrava-město).

Jelikož stanovy regionálního sdružení již od počátku umožňovaly v podobě přidruženého členství zapojení i jiných subjektů než pouze obcí a měst, prvními přidruženými členy se na jaře 1999 staly Slezská univerzita v Opavě a Hospodářská komora Opava. V roce 2000 se pak dalším přidruženým členem stala Matice slezská, významná kulturně-osvětová organizace s historií sahající až do roku 1877*. V roce 2002 se sdružení pokusilo rozšířit svou základnu o dalšího přidruženého člena - Moravskoslezský kraj. Protože se ale na území Moravskoslezského kraje nacházejí další 3 euroregiony (Těšínské Slezsko, Beskydy a část Euroregionu Praděd), kraj nabídku sdružení na členství nepřijal, protože tímto členstvím by tak vznikl nerovný vztah k euroregionům na území kraje. Vztahy kraje s Euroregionem Silesia toto rozhodnutí však nenarušilo a v průběhu let se rozvinula dobrá vzájemná spolupráce. Toto rozhodnutí nenarušilo ani další snahy sdružení o rozšíření přidružené členské základny, které nyní nově směřují k vysokým školám na území euroregionu.

V čele sdružení od založení v roce 1998 až do března 2004 stál doc. Jan Mrázek, primátor a později náměstek primátora města Opavy. Za téměř šestileté období ve funkci předsedy českého sdružení a také ve funkci předsedy celého Euroregionu Silesia (střídavě s Andrzejem Markowiakem) došlo k nebývalému rozvoji česko-polské spolupráce. K vysoké úrovni této spolupráce se v roce 2003 obdivně vyjádřil i polský velvyslanec Andrzej Krawczyk při návštěvě Opavy a spolupráci „hlavních" měst Euroregionu Silesia, Opavy a Ratiboře, označil za příkladnou. V březnu 2004 byl do čela sdružení zvolen nový primátor Opavy Zbyněk Stanjura. Na něj postupně navázali další primátoři Opavy, a to Zdeněk Jirásek (2014-2015), Martin Víteček (2015-2016), Radim Křupala (2016-2019), Tomáš Navrátil (2019-2023). V současné době funkci předsedy sdružení vykonává Pavel Meletzký, náměstek primátora Opavy.

*Tato Matice slezská je jiným subjektem než výše uváděný Mikroregion Matice Slezská. Historická organizace Matice slezská jako občanské sdružení má statut přidruženého člena, Mikroregion Matice Slezská jako svazek obcí je řádným členem sdružení.