„Je třeba přijmout opatření ke zmírnění závažných obtíží, jimž členské státy, zejména regionální a místní orgány, čelí při provádění a řízení činností v souvislosti s územní spoluprací v rámci rozdílných vnitrostátních právních předpisů a postupů. ... Zvláště s ohledem na větší počet pozemních a námořních hranic Společenství po jeho rozšíření je nutné usnadnit posilování územní spolupráce ve Společenství...." (úvodní ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci)

Z důvodů potřeby posílení evropské územní spolupráce (přeshraniční, nadnárodní i meziregionální), která patří k prioritám Evropské unie, a pro překonávání překážek v podobě rozdílných vnitrostátních právních předpisů, které této územní spolupráci brání, Evropský parlament a Rada Evropské unie schválili v červenci 2006 nařízení, které umožňuje členským státům, regionálním či místním orgánům a veřejnoprávním subjektům z území různých členských států EU zakládat seskupení s právní subjektivitou - tzv. „evropská seskupení pro územní spolupráci" (ESUS; anglicky European grouping of territorial cooperation - EGTC). Takové seskupení získává právní subjektivitu, a to podle práva státu, v kterém má dle dohody svých členů sídlo. Díky této právní subjektivitě může uzavírat smlouvy, mít majetek či své zaměstnance. Seskupení by také mělo být schopno realizovat programy nebo projekty územní spolupráce spolufinancované Evropskou unií.

Nařízení o ESÚS vstoupilo v platnost 1. srpna 2007 a povinností všech členských zemí EU bylo přijmout národní prováděcí legislativu, která by umožňovala taková seskupení utvářet. Protože do čtyř let od nabytí platnosti tohoto nařízení musí Evropská komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování, v říjnu 2007 ustavil Výbor regionů EU odbornou skupinu pro záležitosti ESÚS (EGTC Expert Group). Tato odborná skupina se skládá z 31 stálých členů zastupujících členské státy EU. Za Českou republiku byl do této skupiny vybrán Euroregion Silesia-CZ. Jejím úkolem je monitorovat implementaci příslušného nařízení na úrovni jednotlivých členských států, umožňovat výměnu zkušeností při vytváření evropských seskupení a specifikovat možnosti jejich využívání jako nástroje pro územní spolupráci v Evropě.

První zasedání skupiny expertů pro záležitosti ESÚS se uskutečnilo v lednu 2008 ve Slovinsku u příležitosti zahájení slovinského předsednictví v Evropské unii.

Prvního zasedání skupiny expertů pro záležitosti ESÚS se zúčastnila tajemnice Euroregionu Silesia-CZ paní Jana Novotná Galuszková.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A POSTUP PŘI ZŘÍZENÍ ESÚS

Evropské seskupení pro územní spolupráci mohou vytvořit obce, kraje či dokonce celé státy a také další veřejnoprávní organizace z území nejméně 2 členských států EU, přičemž v navrhované změně nařízení je doplněna také možnost zapojení třetích (nečlenských) zemí a zámořských území evropských států. Takové seskupení získává právní subjektivitu, a to podle práva státu, v kterém má dle dohody svých členů sídlo. Díky této právní subjektivitě může seskupení uzavírat smlouvy, mít majetek či své zaměstnance. K základním dokumentům ESÚS patří úmluva členů takového seskupení, která stanoví základní údaje, jako jsou název, sídlo, rozsah území, na kterém bude seskupení plnit své úkoly, seznam členů, cíl a úkoly apod., a dále pak stanovy, které stanoví např. rozhodovací postupy či pracovní jazyk/jazyky seskupení. Povinnými orgány každého seskupení je shromáždění tvořené zástupci jeho členů a ředitel, který zastupuje a jedná jménem seskupení. Seskupení musí mít svůj rozpočet, přičemž účetnictví se řídí předpisy státu, v němž má seskupení sídlo.

Jakmile budoucí členové ESÚS schválí záměr zřízení evropského seskupení a návrh jeho základních dokumentů, každý z členů oznámí svůj záměr „svému státu“. V České republice byl schvalováním účasti v ESÚS a registrací ESÚS se sídlem v ČR pověřen odbor evropských záležitostí Ministerstva pro místní rozvoj (v Polsku pak Ministerstvo zahraničních věcí). Příslušné ministerstvo žádost budoucího člena prověří a schválí, popř. neschválí, což musí řádně zdůvodnit. Právní subjektivitu seskupení nabývá registrací v souladu s platným vnitrostátním právem státu, v kterém má ESÚS sídlo. Na závěr ESÚS požádá o zveřejnění v Úředním věstníku EU, kam se uvádí název, cíl, členové a sídlo. V případě seskupení se sídlem na území ČR musí jeho název obsahovat označení „Evropské seskupení pro územní spolupráci“ nebo zkratku „ESUS“.

Stručné informace k ESÚS včetně vzorové žádosti pro české subjekty najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz (v části Regionální politika).

Informace o ESÚS

Podrobné informace včetně aktuálního přehledu či mapy již založených seskupení najdete na stránkách Evropské Unie.

Seznam ESÚS ke dni 19. března 2024.

Historicky prvním evropským seskupením na území České republiky a Polska je česko-polsko-slovenské ESÚS TRITIA, založené Moravskoslezským krajem, Slezským a Opolským vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem. Toto seskupení se sídlem v Polsku bylo oficiálně zaregistrováno Ministerstvem zahraničních věcí PR v únoru 2013. Na prvním zasedání Valného shromáždění ESÚS TRITIA, konaném dne 17. dubna 2013 na Zámku v polském Cieszynie, byl zvolen první ředitel tohoto seskupení – pan Branislav Zacharides, dosavadní ředitel Rozvojové agentury Žilinského samosprávného kraje.