S T A T U T


STOWARZYSZENIA GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY


( TEKST JEDNOLITY )I. NAZWA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Racibórz / ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz/.
 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
 4. Stowarzyszenie może działać także za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako: 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym:
  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  2. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

III. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów.
 2. Cel Stowarzyszenia realizowany jest z uwzględnieniem specyfiki położenia w obszarze przygranicznym.
 3. Stowarzyszenia osiąga swój cel poprzez:
  1. utworzenie polsko - czeskiego Euroregionu,
  2. występowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego,
  3. podejmowanie wspólnych działań w zakresie: planowania i gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska,
  4. tworzenie korzystnych warunków dla ponadgranicznej współpracy różnych podmiotów w dziedzinach gospodarki, nauki, oświaty, kultury i sztuki, turystyki, rekreacji i sportu,
  5. wzajemną pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,
  6. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć,
  7. wymianę informacji,
  8. koordynowanie poczynań w zakresie kierunków polityki społeczno gospodarczej na obszarze działania Stowarzyszenia,
  9. promocję walorów zrzeszonych Gmin.
 4. Zadania Stowarzyszenia realizowane będą poprzez utrzymanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.

IV. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 4

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkami zwyczajnym może być każda gmina Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie gminy na członka Stowarzyszenia wymaga pisemnej deklaracji członkowskiej. Uchwałę o przyjęciu gminy do Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają cele i działalność Stowarzyszenia i zadeklarują poparcie finansowe lub wniosą istotny wkład w pracę Stowarzyszenia.
  Członka wspierającego przyjmuje Walne Zebranie Członków.
 4. Członkostwo ustaje na skutek wystąpienia lub wykluczenia.
  Wystąpienie następuje za trzymiesięcznym wypowiedzeniem pisemnym zgłoszonym Zarządowi Stowarzyszenia.
  Wykluczenie może nastąpić w razie udowodnionego działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Walne Zebranie Członków.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 5

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składkę członkowską.
 3. Członek wspierający ma prawo:
  1. brać udział z głosem doradczym osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu Członków,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

VI. ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 6

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków jako organ stanowiący,
  2. Zarząd jako organ wykonawczy,
  3. Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.
 2. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Tworzy się Sekretariat Stowarzyszenia, którego celem jest bieżąca obsługa kancelaryjno - biurowa organów Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Sekretariatu Stowarzyszenia należy utrzymanie stałego kontaktu z gminami członkowskimi. Przedstawicielami poszczególnych Gmin członkowskich do kontaktu z Sekretariatem Stowarzyszenia są osoby wyznaczone przez Zarządy tych gmin.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 7

 1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzi po jednym przedstawicielu poszczególnych Gmin członkowskich. Przedstawicielem poszczególnych Gmin jest odpowiednio wójt /burmistrz/ prezydent lub jego zastępca.
 2. Można być przedstawicielem tylko jednej Gminy.
 3. Każdy członek ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy, które nie zostały przekazane w Statucie innym organom Stowarzyszenia.
 5. W szczególności do Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu Komisji Rewizyjnej,
  2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. określenie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
  4. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach wystąpień do organów państwowych, samorządowych i innych w sprawach Stowarzyszenia,
  7. usunięcie członka ze Stowarzyszenia i podjęcie nowych członków,
  8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych Stowarzyszeń i organizacji, w tym również międzynarodowych,
  9. zmiana Statutu Stowarzyszenia,
  10. decyzja o likwidacji Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ? członków Stowarzyszenia.
 7. Walne Zebrania odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.

ZARZĄD

§ 8

 1. Zarząd pochodzi z wyboru, a jego kadencja odpowiada ustawowej kadencji Rad Gmin.
 2. Wyboru Zarządu dokonuje się w ciągu dwóch miesięcy od dnia wyborów do Rad Gmin. Do tego czasu funkcjonuje dotychczasowy Zarząd.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym także w zakresie zobowiązań majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu lub osoby przez nich upoważnione stosownym pełnomocnictwem z zastrzeżeniem ust.7.
 4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, zastępcę i jednego członka.
 5. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 6. Do zakresu działań Zarządu należy:
  1. opracowanie porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach wystąpień do organów państwowych, samorządowych i innych organów w sprawach Stowarzyszenia,
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  6. składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności Zarządu obejmujących bilans finansowy Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
 7. Do zaciągania przez Zarząd zobowiązań w tym kredytów i pożyczek powyżej kwoty 100.000,00 PLN ( słownie : stotysięcyzłotych ) wymagana jest Uchwała Walnego Zebrania Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 9

 1. Komisja Rewizyjna pochodzi z wyboru, a jej kadencja odpowiada ustawowej kadencji Rad Gmin.
 2. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się w ciągu dwóch miesięcy od dnia wyborów do Rad Gmin. Do tego czasu funkcjonuje dotychczasowa Komisja Rewizyjna.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i jednego członka.
  1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym, odrębnym od Zarządu organem kontroli wewnętrznej,
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 4. Do zakresu działania komisji Rewizyjnej należy:
  1. badanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia łącznie z bilansem Stowarzyszenia.
  2. bieżąca kontrola Zarządu,
  3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

VII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 10

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie, darowizny oraz zapisy i spadki.
 2. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku członków Stowarzyszenia i jest odrębnie zarządzany.
 3. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 4. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich.

VIII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 11

 1. Uchwały organów Stowarzyszenia, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust.2, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organów Stowarzyszenia. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu, przyjęcia nowych członków, usunięcia członka oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby członków.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorem jest Zarząd, chyba, że uchwała Walnego Zebrania Członków postanowi inaczej. Uchwała Walnego Zebrania Członków określa cel na jaki przeznacza majątek likwidowanego Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podpisuje prowadzący obrady.
 5. Uchwały Zarządu podpisuje prezes Zarządu lub jego zastępca.
 6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Pierwsze wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbędą się w ciągu miesiąca od zarejestrowania Stowarzyszenia.
 2. W zakresie nie uregulowanym w Statucie zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr 20, poz. 104 z późn. zm./.