Racibórz (česky Ratiboř) je nejstarší městské centrum Slezského vojvodství s bohatým kulturně-historickým dědictvím. Právě v Raciborzi byla v roce 1241 zapsána věta, která je považována za nejstarší dochovanou větu v polském jazyce: „gorze szą nam stało" (hoře se nám stalo). Jsou to slova knížete Henryka Pobožného v reakci na pohromu v bitvě s Tatary u Legnice.

Více než 900 let stará historie zde zanechala architektonické a umělecké památky téměř ze všech dějinných epoch. Část z nich, dochovaná dodnes, tvoří zvláštní kolorit města.

Atrakcí raciborského muzea je expozice „V říši Ozirise", kde je vystavena mumie Egypťanky přivezená do Raciborze v polovině 19. stol. Návštěvníci tu mohou uvidět takové zvláštnosti, jako jsou v Polsku nejstarší pozdně gotická kachlová kamna z konce 15. stol., nebo si prohlédnout nejzajímavější nekropoli Piastovců a raciborských Přemyslovců.

Nejcennější městskou památkou je zámek, kde lze obdivovat zámeckou kapli - perlu slezské gotiky, která je srovnávána s pařížskou Saint Chapelle. K charakteristickým památkám města patří také Sloup Matky Boží situovaný na náměstí, který byl postaven v letech 1725 - 1727. Tento kamenný monument je ozdoben četnými sochami, rovněž podobiznou sv. Marcela, patrona města.

V dobrém stavu se dochovaly také městské hradby. Někdejší bašta je dnes jedním z městských symbolů, který se nachází také na reprezentačním logu města.

Město situované v polsko-českém pohraničí, v Moravské bráně, je obklopeno unikátní přírodou. Najdeme tu první arboretum ve Slezsku, které založila Polská akademie věd. Za zmínku stojí rovněž překrásná přírodní lesní a rybníková rezervace Łężczok, která je částí Cisterciáckých krajinných kompozic. Unikátní příroda nechybí ani v centru města, jehož ozdobou je v Evropě nejdelší „alej turecké lísky". Racibórz známý svými ekologickými iniciativami zavedl jako první město v Polsku systém řízení ochrany životního prostředí při svých činnostech podle mezinárodní normy ISO 14001.

Město realizuje řadu ekologických investic. Může se pochlubit moderní čističkou odpadních vod a také tím, že z Fondu soudržnosti obdrželo na realizaci svých záměrů v oblasti vodního a odpadního hospodářství dotaci EU ve výši skoro 60 miliónů zlotých. Realizace investice dovolí zlepšit hospodaření s vodou a odpadními vodami a přizpůsobit je aktuálním požadavkům dle norem EU v oblasti kvality.

Pokud se jedná o získávání finančních prostředků z jiných zdrojů, pak v této oblasti má Racibórz už mnoho úspěchů. Byla zde realizována jedna z větších unijních investic - modernizace komunikačního systému směrem k hraničním přechodům Chałupki - Bohumín a Pietraszyn - Sudice, na kterou město obdrželo 2 milióny euro. Výsledkem realizované investice je odlehčení tranzitního provozu v centru města a zlepšení příjezdu k celostátním a zahraničním dopravním tepnám. Kromě silničních investic se může město pochlubit projekty v oblasti rozvoje informační společnosti a posledním uskutečněným projektem je založení střediska pro hospodářskou spolupráci, jehož cílem je rozvoj polsko-českého podnikání.

V současné době na území raciborského regionu podniká okolo 4 tisíc firem a jejich počet neustále roste. Nejčetnější skupinou jsou subjekty malého a středního podnikání, které se zabývají hlavně obchodem a které poskytují širokou paletu služeb. Část z nich je sdružená v hospodářských organizacích. Nelze opomenout velmi dobře rozvinuté zemědělství, se kterým jsou spojeny zpracovatelské podniky, instituce a pracoviště, jejichž úkolem je podpora rozvoje a proměn v tomto oboru. O vysoké úrovni obchodu na území města svědčí skutečnost, že zdejší podniky mají certifikáty ISO série 9000 a 14 000 a také to, že podniky Rafako S.A., Mieszko S.A., Henkel S.A., SGL Carbon Polska SA jsou kótovány na burze cenných papírů, což staví město na přední místo v celostátním měřítku. Raciborská družstva - mlékárenské a nábytkářské RAMETA se aktuálně nacházejí mezi nejlepšími výrobci, kteří kooperují se zahraničními odběrateli.

Ekonomickou dynamiku podporuje skutečnost, že ve městě a jeho okolí působí vysoké školy. Je zde vysoká koncentrace kvalitně vzdělaných pracovníků s vysokou pracovní morálkou. A výsledkem vysoké úrovně společensko - hospodářské aktivity obyvatel je jedna z nižších úrovní nezaměstnanosti.

Racibórz je město otevřené světu, město otevřené změnám a nápadům, které úzce spolupracuje s jinými zahraničními městy: Opavou v České republice, městy Roth a Leverkusen v Německu, Kaliningradem v Rusku, Tysmenicí na Ukrajině, XIV. budapešťskou čtvrtí Zuglo a také s Villenuve d´Ascq ve Francii. Výsledkem této mezinárodní spolupráce je sblížení obyvatel a institucí z různých zemí a intenzívní kontakty mezi představiteli samospráv, nevládními, osvětovými a kulturními organizacemi, jakož i hospodářskými subjekty.