Ještě na počátku 90. let minulého století byly pojmy „euroregion" a „přeshraniční spolupráce" pro většinu Čechů, Poláků, Maďarů a dalších obyvatel zemí střední a východní Evropy pojmy neznámé, bezobsažné, nezajímavé. Neprodyšně uzavřené státní hranice těchto zemí neumožňovaly téměř žádné přeshraniční kontakty, lidé neznali místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Touha obyvatel příhraničí po životě stejně kvalitním jako ve vnitrozemí vedla po roce 1989 obce a města k hledání nových možností přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických problémů hraničních regionů. Po vzoru západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími na druhé straně hranice. Tak i ve střední a východní Evropě začaly vznikat první „euroregiony", které jako mosty spojily sousední země a staly se hnací silou přeshraniční spolupráce.

 

Rafaela Juraszek, Joanna Chrobok, Łukasz Chrobok a Andrzej Kupiec

Foto: Grzegorz Wawoczny

Jedno Slezsko - dvě země

Nejinak tomu bylo i na historickém území Slezska rozprostírajícím se v severovýchodní části dnešní České republiky a jihozápadní části Polska. Města a obce této oblasti byly k vzájemné spolupráci předurčeny společným historickým vývojem. K rozdělení tohoto jednolitého území státní hranicí došlo až v roce 1742, kdy Marie Terezie ve válce s pruským králem Bedřichem II. prohrála část Slezska. Větší část Slezska se stala součástí Pruska, na území koruny české pod vládou rakouských Habsburků zůstala pouze menší část. Ani výsledek 2. světové války toto rozdělené území nespojil - Horní Slezsko se stalo součástí Polska a české Slezsko součástí Československa. Rozvoji kontaktů obyvatel na obou stranách hranice nepřálo ani příslušenství obou zemí k tzv. socialistickému táboru. Skutečná česko-polská spolupráce na tomto území se tak mohla začít rozvíjet až po roce 1989 v souvislosti s demokratickými změnami v obou zemích. Nejprve měla charakter individuální partnerské spolupráce jednotlivých obcí a měst, postupně však nabývala regionálního charakteru a v roce 1998 vyvrcholila ustavením euroregionu, jehož název je odvozen od území, na kterém se z větší části nachází - Silesia.

 

Euroregion Silesia

Co to ale ten „Euroregion Silesia" je? Jak vznikl? Jaká je jeho úloha? A jaká je jeho budoucnost? Na tyto a spoustu dalších otázek vám nabízíme odpovědi na těchto stránkách,