EUROREGION SILESIA - SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Euroregion Silesia je smlouvou o spolupráci mezi polským Sdružením obcí povodí Horní Odry a Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko, dnes Euroregionem Silesia-CZ. Hovoříme-li tedy o Euroregionu Silesia, je nutné vždy mít na mysli obě tato sdružení se všemi jejími členy. Samotné polské či české sdružení bez vzájemné smlouvy, jejímž cílem je podpora a realizace česko-polské přeshraniční spolupráce, by nebylo euroregionem, ale pouze zájmovým sdružením, jaká mohou vznikat i mimo příhraniční oblasti.

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ HORNÍ ODRY

Polskou část Euroregionu Silesia tvoří Sdružení obcí povodí Horní Odry. Na základě deklarace o vytvoření Opolsko-moravskoslezského euroregionu, podepsané v roce 1997, uspořádal tehdejší primátor polské Ratiboře Andrzej Markowiak dne 5. května 1998 v Ratiboři první setkání zakladatelských obcí sdružení. Setkání se účastnili zástupci těchto obcí: z glubčického okresu Baborów a Kietrz, z ratibořského okresu Kornowac, Racibórz, Rudnik, z rybnického okresu Lyski a z wodzislawského okresu Lubomia. Na setkání bylo rozhodnuto o podání návrhu na provedení registrace Sdružení u soudu a bylo dohodnuto, že sídlem Sdružení a současně sídlem Euroregionu Silesia na polské straně bude město Ratiboř (Racibórz). Dne 4. června 1998 bylo na základě návrhu podaného u Vojvodského soudu v Katovicích Sdružení obcí povodí Horní Odry zaregistrováno a byl proveden záznam v obchodním rejstříku v Glivicích.

Informace o založení Sdružení byla pro řadu dalších obcí z glubčického, ratibořského a wodzislawského okresu podnětem pro přistoupení. Na první výroční schůzi Sdružení dne 25. června 1998 na základě usnesení obecních zastupitelstev přistoupily do sdružení tyto další obce: Głubczyce, Branice, Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie a Wodzisław Śląski. K dalšímu rozšíření území Sdružení došlo dne 10. prosince 1998 v souvislosti s přistoupením obce Gorzyce a 13. května 1999, kdy do sdružení vstoupilo 5 obcí: Kuźnia Raciborska, Marklowice, Mszana, Nędza a Pszów, které dále rozšířily řady členů polské části Euroregionu Silesia. Během dalších deseti let existence Sdružení se počet členů změnil pouze dvakrát. Dne 7. prosince 2007 do sdružení vstoupila obec Rydułtowy, v únoru roku 2005 pak sdružení opustila obec Nędza. K dnešnímu dni tvoří Sdružení obcí povodí Horní Odry 19 členských obcí.

Na první valné hromadě členů Sdružení byla zvolena rada a revizní komise. První úplná rada sdružení byla zvolena 25. června 1998 a sestávala z těchto členů: Andrzej Markowiak, primátor Ratiboře - předseda rady, Dariusz Kaśków, starosta Głubczyc - místopředseda rady, Ireneusz Serwotka, primátor města Wodzisław Śląski - člen rady. První sestava revizní komise: Michał Łoziński - starosta města Kietrz, Antoni Wawrzynek - starosta obce Pietrowice Wlk, Grzegorz Gryt - starosta obce Lyski.

Andrzej Markowiak zastával funkci předsedy rady Sdružení obcí povodí Horní Odry v období od června 1998 do ledna 2007. V té době v průběhu let 1994 - 2001 byl současně primátorem Ratiboře, v letech 2001 a 2005 poslancem polského Sejmu. Dne 29. ledna 2007 byl na základě usnesení valné hromady členů Sdružení poprvé od založení sdružení zvolen novým předsedou primátor Ratiboře Mirosław Lenk.

Podle stanov je cílem sdružení podporovat zájmy územně-správních celků a prosazovat společné zájmy členských obcí. Tento cíl je realizován s ohledem na specifika příhraniční oblasti. Sdružení svého cíle dosahuje prostřednictvím založeného polsko-českého Euroregionu, prosazováním a zveřejňováním stanovisek týkajících se záležitostí územích samospráv, schvalováním společných opatření v oblasti územního plánování, komunálních záležitostí a ochrany životního prostředí, vytvářením příznivých podmínek pro přeshraniční spolupráci různých subjektů ve sféře ekonomiky, vědy, vzdělávání, kultury a umění, turistiky, rekreace a sportu. Sdružení podporuje vzájemnou pomoc a spolupráci v případě neštěstí a živelných pohrom, iniciuje společná opatření a propaguje sdružené obce. Veškeré cíle a úkoly realizované Sdružením obcí povodí Horní Odry v průběhu posledních deseti let přispěly ve značné míře k intenzívnímu rozvoji přeshraniční spolupráce na území celého Euroregionu Silesia.