STANOVY

EUROREGIONU SILESIA


Čl. I
Název, sídlo, právní statut

 1. Název euroregionu zní: Euroregion Silesia (dále jen Euroregion).
 2. Sídlem Euroregionu je město Racibórz v Polské republice a město Opava v České republice.
 3. Euroregion je dobrovolným svazkem Sdružení obcí povodí Horní Odry v Polské republice a sdružení Euroregion Silesia-CZ (pozn. 1) v České republice, který vznikl na základě Smlouvy o spolupráci pod názvem Euroregion Silesia podepsané představiteli obou sdružení dne 20. září 1998 v Opavě.
 4. Euroregion nemá právní subjektivitu.
 5. Euroregion a všechny jeho orgány pracují v souladu se zákony Polské republiky a České republiky.
 • Pozn. 1: dříve Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko

Čl. II
Symbol Euroregionu

 1. Symbolem Euroregionu je logo tvořené dvanácti žlutými hvězdami v kruhu v modrém poli, s vlajícími a vzájemně propojenými vlajkami České republiky a Polské republiky a bílým nápisem EUROREGION SILESIA.
 2. Logo Euroregionu je zákonem chráněnou ochrannou známkou.

Čl. III
Územní dosah, předmět činnosti

 1. Hlavním předmětem činnosti Euroregionu je podpora a realizace česko-polské spolupráce v příhraničních regionech polského Slezska a českého Slezska a Moravy (dále jen příhraniční region) s cílem potlačit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území po obou stranách hranice a umožnit tak plynulou integraci tohoto území v rámci Evropské unie.
 2. V rámci česko-polské spolupráce Euroregion realizuje především tyto úkoly :
  • řeší společné zájmy v oblasti dopravní infrastruktury a hraničních přechodů, resp. míst překračování státní hranice
  • řeší společné problémy v oblasti životního prostředí
  • podporuje rozvoj turismu a cestovního ruchu v příhraničním regionu
  • podporuje spolupráci mezi školami a mládeží po obou stranách hranice
  • podporuje přeshraniční spolupráci i dalších subjektů po obou stranách hranice
  • pečuje o společné kulturní dědictví
  • podporuje rozvoj kultury, vzdělání a sportu v příhraničním regionu
  • podporuje výměnu zkušeností a informací z oblasti trhu práce
  • podporuje spolupráci v oblasti hospodářské a obchodní
  • podporuje prevenci a řešení důsledků živelných pohrom
  • podporuje společné plánování rozvoje příhraničního regionu
  • poskytuje informace o příhraničním regionu a zajišťuje jeho prezentaci
  • podporuje myšlenky evropské integrace.
 3. V souvislosti s podporou a realizací česko-polské spolupráce Euroregion dále všestranně zajišťuje podmínky pro využívání programů podpory této spolupráce.

Čl. IV
Členství

 1. Zakládajícími členy Euroregionu jsou :
  • „Sdružení obcí povodí Horní Odry“ se sídlem v městě Raciborzu, PR
  • sdružení „Euroregion Silesia-CZ“ se sídlem v městě Opavě, ČR
 2. Členská základna sdružení uvedených v bodě 1 tohoto článku bude aktualizována vždy nejpozději k 31.1. kalendářního roku oznámením sekretariátům Euroregionu.

Čl. V
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo :
  1. volit a být volen do společných orgánů Euroregionu
  2. podílet se na výhodách plynoucích z členství v Euroregionu
  3. vyjadřovat se a podávat vlastní návrhy k činnosti Euroregionu
 2. Každý člen je povinen :
  1. napomáhat realizaci úkolů uvedených v čl. III Stanov
  2. podílet se na financování činnosti Euroregionu prostřednictvím úhrady členských příspěvků toho ze sdružení uvedených v v čl. IV bodě 1, jehož je členem, pokud je mu tato povinnost stanovena.

Čl. VI
Orgány Euroregionu

Orgány Euroregionu jsou :

 1. Prezidium Euroregionu
 2. předseda Euroregionu
 3. pracovní skupiny Euroregionu

Čl. VII
Prezidium Euroregionu

 1. Prezidium Euroregionu (dále jen Prezidium) je nejvyšším orgánem Euroregionu.
 2. Prezidium je tvořeno 5 zástupci polské strany Euroregionu a 5 zástupci české strany Euroregionu na základě jejich zvolení Valnou hromadou příslušné části Euroregionu. Členy Prezidia je vždy předseda a místopředseda Euroregionu tak, jak je uvedeno v čl. VII bodě 3. Prezidiu předsedá předseda Euroregionu.
 3. Změny ve složení členů příslušné části Prezidia je oprávněna schválit Valná hromada příslušné části Euroregionu. Schválenou změnu musí sekretariát příslušné části Euroregionu neprodleně oznámit sekretariátu druhé strany Euroregionu.
 4. Pravomoci Prezidia :
  1. schvaluje Stanovy Euroregionu a jejich změny na základě doporučení Valných hromad obou částí Euroregionu
  2. schvaluje podobu loga Euroregionu a jeho změny
  3. volí předsedu a místopředsedu Euroregionu na základě doporučení Valných hromad obou částí Euroregionu
  4. vytyčuje směry činnosti Euroregionu
  5. projednává zprávy o činnosti orgánů obou částí Euroregionu
  6. schvaluje společné projekty Euroregionu a účast Euroregionu v projektech jiných subjektů
  7. schvaluje finanční plány společných projektů Euroregionu
  8. zřizuje a ruší společné pracovní skupiny Euroregionu a stanoví jejich úkoly a pravomoci
  9. přijímá usnesení o zániku Euroregionu za podmínek uvedených v čl. XI bodě 1
  10. svolává společná setkání zástupců členů euroregionu, a to minimálně 1x ročně.
 5. Zasedání Prezidia se koná nejméně 1x ročně. Svolává ho předseda Euroregionu písemnou pozvánkou, a to nejméně 30 dnů předem. Program zasedání a písemné materiály jsou členům Prezidia zaslány nejméně 7 dnů před datem konání zasedání Prezidia. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů z každé strany Euroregionu. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných členů Prezidia. Pro přijetí usnesení lze v odůvodněných případech použít hlasování per rollam. Zasedání Prezidia se řídí příslušným jednacím řádem.
 6. Mimořádné zasedání Prezidia lze svolat na základě požadavku jedné třetiny členů Prezidia. Mimořádné zasedání Prezidia je povinen svolat předseda Euroregionu, a to do 1 měsíce ode dne, kdy byl o svolání požádán. Neučiní-li tak, svolají mimořádné zasedání zástupce navrhovatelů tohoto mimořádného zasedání.

Čl. VIII
Předseda Euroregionu

 1. Euroregion je reprezentován předsedou Euroregionu, přičemž funkci předsedy vykonává střídavě zvolený zástupce české a polské strany Euroregionu. Předseda je zastupován místopředsedou Euroregionu, přičemž platí, že místopředseda je vždy z druhé strany Euroregionu.
 2. Funkční období předsedy a místopředsedy je 1 rok. Ke změně ve funkci předsedy a místopředsedy dochází vždy nejpozději k 31. 3. kalendářního roku, změnu schvaluje Prezidium na základě doporučení příslušných Valných hromad. Ke schválení změny lze použít hlasování per rollam.
 3. Předseda a místopředseda je vždy členem Prezidia.

Čl. IX
Sekretariáty Euroregionu

 1. Obsahem činnosti sekretariátů je zajištění administrativní obsluhy orgánů Euroregionu. Funkci sekretariátů Euroregionu plní sekretariáty sdružení uvedených v čl. IV bodě 1 dle platných Stanov těchto sdružení, přičemž sekretariáty jsou povinny při zajišťování své činnosti mezi sebou spolupracovat v maximální možné míře.
 2. Sídla sekretariátů jsou shodná se sídly sdružení uvedených v čl. IV bodě 1 dle platných Stanov těchto sdružení.
 3. Činnost sekretariátů se řídí platnými Stanovami sdružení uvedených v čl. IV bodě 1, jejich činnost je financována ze zdrojů těchto sdružení.

Čl. X
Pracovní skupiny Euroregionu

 1. Pracovní skupiny jsou vždy složeny ze zástupců obou stran Euroregionu. Mohou být složeny ze členů sdružení uvedených v čl. IV bodě 1 nebo odborníků mimo rámec členů těchto sdružení.
 2. Pro plnění úkolů Euroregionu se zřizují zejména stálé pracovní skupiny. Pro plnění specifických úkolů mohou však být zřízeny i časově omezené pracovní skupiny.

Čl. XI
Financování činnosti Euroregionu

 1. Euroregion nemá společný účet ani společné finanční prostředky.
 2. Činnost Euroregionu je financována ze zdrojů sdružení uvedených v čl. IV bodě 1. Tyto zdroje tvoří zejména :
  1. členské příspěvky členů sdružení
  2. účelové i neúčelové dotace a granty
  3. sdružené prostředky
  4. příjmy za služby poskytované sdruženími při plnění úkolů dle platných Stanov těchto sdružení
  5. podpůrné prostředky a dary.
 3. Způsob financování vlastních projektů Euroregionu schvaluje Prezidium na základě finančního plánu stanovujícím podíl na financování projektů každou ze stran Euroregionu.

Čl. XII
Zánik Euroregionu

 1. Euroregion zaniká, jestliže:
  1. zaniklo některé ze sdružení uvedených v čl. IV bodě 1
  2. některé ze sdružení uvedených v čl. IV bodě 1 na základě rozhodnutí své Valné hromady rozhodne o ukončení Smlouvy o spolupráci uvedené v čl. I bodě 3 a členství v Euroregionu.
 2. Usnesení o zániku Euroregionu přijímá Prezidium, a to nejpozději do 2 měsíců od oznámení skutečností dle bodu 1 tohoto článku Prezidiu. Euroregion zaniká po 6 měsících od přijetí tohoto usnesení.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stanovy Euroregionu byly projednány a doporučeny Prezidiu ke schválení Valnou hromadou Sdružení obcí povodí Horní Odry dne 5. prosince 2017 a Valnou hromadou Euroregionu Silesia - CZ dne 8. února 2018.
 2. Tyto Stanovy byly schváleny Prezidiem dne 27. března 2019. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení.


Izabela Kalinowska
předsedkyně Euroregionu

Tomáš Navrátil
místopředseda Euroregionu