Euroregion Silesia, který byl ustaven 20. září 1998, navazuje na společnou historii českého a polského Slezska.
listopad / listopad 1997Byla podepsána deklarace o zřízení společného euroregionu.
září / wrzesień 1998Byla podepsána smlouva o založení Euroregionu Silesia.
prosinec / grudzień 2000V rámci česko-polského předvstupního programu Phare CBC byla vyhlášena první výzva k předkládání žádostí o dotaci ze Společného fondu malých projektů, který se stal předchůdcem současného Fondu mikroprojektů.
květen / maj 2004Vstupem České republiky a Polska do Evropské unie se Euroregionu Silesia otevřely nové možnosti česko-polské spolupráce.
červenec / lipiec 2005Euroregion Silesia se zapojil do Iniciativy INTERREG IIIA vyhlášením Fondu mikroprojektů.
říjen / październik 2007Euroregion Silesia získal ocenění Ministerstva zahraničních věcí ČR za dlouhodobý a aktivní přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce.
prosinec / grudzień 2007U příležitosti vstupu České republiky, Polska a Slovenska do Schengenského prostoru podepsal Euroregion Silesia společně s dalšími euroregiony česko-polsko-slovenského pohraničí Těšínskou deklaraci o dalším rozvoji vzájemné spolupráce.
duben / kwiecień 2008Byl zahájen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013.
březen / marzec 2014Byl dokončen historicky první společný strategický dokument Euroregionu Silesia.
září / wrzesień 2015Po více než sedmi letech byl ukončen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013. Realizováno bylo celkem 490 projektů, alokace z EFRR ve výši 6 963 000 EUR byla vyčerpána na 98,18 %.
říjen / październik 2015Byl zahájen Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR – Polsko. Celková alokace z EFRR činí 7 226 000 EUR, realizace potrvá do června 2023.
září / wrzesień 2018Euroregion Silesia byl za svou činnost oceněn Zlatou medailí za zásluhy pro Slezské vojvodství.
Po 20 letech své existence představuje přeshraniční strukturu s širokou a různorodou členskou základnou, profesionálním personálním zázemím a velkými zkušenostmi v oblasti přeshraniční spolupráce. Činnost Euroregionu Silesia spočívá v podpoře a realizaci přeshraniční spolupráce v příhraničních regionech polského a českého Slezska a severní Moravy s cílem potlačit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území po obou stranách hranice a umožnit tak jeho plynulou integraci v rámci Evropské unie.