V dnešní době stále častěji pro odpočinek vyhledáváme turisticky atraktivní místa, jež nám skýtají možnosti zajímavého a aktivního využití volného času, při němž dochází nejen k relaxaci těla, ale i ducha. Zveme k procházce česko - polským pohraničím Slezska, jehož hranici tvoří hraniční řeka Opava - zveme do obce Branice.

Obec Branice se nachází v nejjižnější části Opolského vojvodství. Na severu hraničí s obcí Głubczyce, na východě s obcí Kietrz a hranice na jihozápadě tvoří zároveň státní hranici s Českou republikou. Obec Branice má rozlohu 122 km2. Leží na Głubczycké vrchovině, která je jedním z celků Slezské nížiny a částí na podhůří Opavských hor, jež jsou součástí Východních Sudet. Podél státní hranice protéká hraniční řeka Opava, která patří do povodí Odry a pramení na české straně hranice v Jeseníkách.

Obec je členem Sdružení obcí povodí horní Odry, které tvoří polskou část Euroregionu Silesia. V roce 1996 podepsala obec dohodu s českou obcí Úvalno, která je zaměřena na partnerskou přeshraniční spolupráci v oblasti výměny mládeže, sportu, hasičských aktivit a realizaci společných projektů v mnoha dalších oblastech.

Název vesnice zůstal po celá staletí stejný, měnil se pouze pravopis. První zdroje uvádějí, že např. v roce 1278 se psalo Branicz a již v roce 1377 Brenicz. Název je pravděpodobně odvozen od českého slova brána nebo bránit, z něhož je také odvozeno populární příjmení Bran. Název Branice tehdy mohl znamenat buďto malou bránu anebo Branův majetek. Je to sporná otázka, avšak zcela zřejmé je, že tudy vedla obchodní cesta z jihu přes Moravu k Baltskému moři. Historické zdroje uvádějí, že za účelem posílení obrany obce zde byl roku 1288 vybudován zámek. Jeho vlastníkem byl Bennisch - Benedykt. Hovoří však také o tom, že neplnil své povinnosti strážce cesty, ba naopak - okrádal kupce. Tentýž Benisch Branicki , jak se sám nazýval, pocházel z významného rodu Krawarů, jemuž také patřilo Úvalno s hradem Cvilín. Branický zámek byl v letech 1863 - 1891 přestavěn na pivovar. Nad příkopy obklopujícími zámek byly postaveny klenby a ty pak sloužily jako sklepy.

Dvacet století stará historie obce se úzce pojí s biskupem Józefem Nathanem, který patřil k významným stavitelům Branic. Kolem roku 1897 vybudoval u cesty do Michałkowic dům pro jeptišky a již v roce 1910 zde vznikl léčebný komplex a sanatorium. Výstavba tohoto ústavu, často nazývaného městečkem milosrdenství, se stala příležitostí k vytvoření mnohých pracovních míst. V roce 1932 zde vznikl nemocniční kostel, který byl vybudován po vzoru starobylých křesťanských bazilik.

Obec Branice je typickou zemědělskou obcí. Pouze 1,4 % jejího území pokrývají lesy, z toho 5 % bažinaté, nazývané často evropskými deštnými lesy. V okolí vesnic Lewice a Bliszczyce, kde je největší zalesnění, leží chráněná krajinná oblast „Mokre - Lewice". Pro obec je charakteristická její poloha u části rozlehlého poklesu mezi Sudety a Karpaty zvaného Moravská brána.
Na území obce se nachází 106 archeologických stanovišť - nejstarší pocházejí z pozdního paleolitu, nejmladší pak z období středověku, z toho 25 stanovišť se nachází v registru historických památek kraje. V Branicích je řada zajímavých pamětihodností, které stojí za zhlédnutí. Jsou to především kostely v Bliszczycích, Branicích, Wysoké, Wiechowicích a Włodzienině. Atraktivní a hodnotné z kulturního hlediska jsou také ruiny hřbitovního kostela z 15. - 16. století ve Włodzienině.

Paláce v Branicích a Wysoké, sýpka z poloviny 19. století, kamenné či dřevěné polychromované sochy v Branicích, Jakubowicích a Włodzienině - to jsou další z mnohých zajímavostí obce. Celkem je v registru historických památek obce evidováno 197 objektů, z nichž do registru historických památek kraje bylo zapsáno 19 nemovitých a 10 movitých památek (figury, basreliéfy). Na území Branic se nacházejí tři stanoviště zapsané do registru historických památek: multikulturní osada datovaná do doby kamenné, bronzové a období středověku, osada kultury lineární keramiky a převorské kultury, žárové pohřebiště z 5. století doby bronzové a halštatského období. Na území osady Lewice je 9 stanovišť zapsaných do registru historických památek: dvě osady z pozdního paleolitu, tři stanoviště z období neolitu a římských vlivů, multikulturní osada z období neolitu a římských vlivů.

Branice jsou typickou zemědělskou obcí s příznivým podnebím a úrodnou půdou. Vhodné klimatické podmínky předurčují obec jako typickou zemědělskou oblast, v níž zemědělství sehrává dominantní úlohu. V obci, která se rozkládá na ploše 12 187 ha, působí přes tisíc zemědělských hospodářství. V Bliszczycích a Branicích jsou funkční dvě vodní elektrárny situované na ramenech řeky Opavy, tzv. Młynówki.

Malebné příhraniční území je skvělým předpokladem pro rozvoj agroturistiky. V zimě je pro milovníky lyžování k dispozici 300 metrů dlouhý lyžařský vlek na tzv. české hůrce v Bliszczycích. Aktivní odpočinek nabízejí tři sportovní haly, letní koupaliště a také jsou zde vhodná místa ke koupání v řece Opavě. Podél této hraniční řeky byla vybudována cyklotrasa, která vznikla v rámci polsko - českého programu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.