Datum konání : 7. 2. 2019

Místo konání : Ostrava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2018
 • rozpočet na rok 2019
 • výši členských příspěvků na rok 2019 a 2020
 • změny ve složení Rady a revizní komise české části Euroregionu Silesia
 • změny ve složení české části Prezidia Euroregionu Silesia
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia v roce 2018
 • členství Obce Dobroslavice

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia za období 1/2018 – 1/2019
 • zprávu o činnosti pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia v roce 2018
 • informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia v období 1/2018 – 1/2019
 • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko
 • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko
 • informace o zahájení přípravy na programové období 2021 - 2027
 • informace o projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
 • informace o projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“
 • informace o projektu „20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“
 • informace o projektu „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“
 • informace o projektu „Pohádková Odra“
 • informace o vlajkovém projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí – Společné dědictví“

Valná hromada uložila:

 • Radě Euroregionu Silesia – CZ v případě potřeby zahájit ve spolupráci s polskou stranou přípravné kroky ke zřízení Euroregionu Silesia jako evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Ing. Tomáše Navrátila, primátora Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2019

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.