Vznik Euroregionu Silesia a potřeba strategického dokumentu

Euroregion Silesia byl ustaven v září 1998 na základě smlouvy o spolupráci mezi českým a polským sdružením. Hlavním předmětem jeho činnosti je podpora a realizace česko-polské spolupráce v příhraničních regionech polského a českého Slezska a severní Moravy s cílem potlačit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území po obou stranách hranice a umožnit tak jeho plynulou integraci v rámci Evropské unie. Naplňování tohoto předmětu činnosti a dosavadní rozvoj Euroregionu Silesia od jeho vzniku byl však spíše řízen objektivními podmínkami než vlastními potřebami definovanými ve vlastních plánovacích dokumentech euroregionu. Zahájení systematické finanční podpory česko-polské přeshraniční spolupráce ze strany EU v podobě samostatných programů (Phare CBC 1999-2003, INTERREG IIIA 2004-2006, OPPS 2007-2013), delegování správy „fondu malých projektů" jako nedílné součásti těchto programů na euroregiony, zřízení samostatné pracovní skupiny pro euroregiony v rámci „Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci" v čele s Euroregionem Silesia, vstup České republiky a Polska do EU i Schengenského prostoru - to vše utvářelo objektivní podmínky, které předurčily činnost Euroregionu Silesia v první dekádě jeho existence, přispěly k jeho výraznému rozvoji a stabilizaci jeho existence a scházející plánovací dokumentace nebyla prvkem jeho stagnace či nesprávných strategických rozhodnutí.

 

Příprava a tvorba Strategie rozvoje Euroregionu Silesia 2014-2020

S nastávajícím novým obdobím po roce 2013 si však orgány Euroregionu Silesia uvědomily potřebu strategického plánování, a proto přistoupily ke zpracování historicky prvního strategicko-plánovacího dokumentu, který by představoval systémový nástroj koordinace a řízení další činnosti a rozvoje euroregionu. Tento dokument byl zpracován v období duben 2013 – březen 2014, a to v úzké spolupráci obou sekretariátů euroregionu, českého externího zpracovatele a polského konzultanta, společné řídící skupiny a čtyř společných tematických pracovních skupin.

Obsáhlá analytická část dokumentu prostřednictvím mapovací studie poskytuje velké množství informací z obou stran hranice, a to jak obecných, které bezpochyby přispějí k porozumění základních rozdílů v obou zemích (např. v oblasti školství, silničního hospodářství apod.), tak konkrétních vztahujících se k území euroregionu. Zpracovaná mapovací studie tak má zároveň podobu „česko-polského kompendia“, které nabízí souhrn mnoha užitečných informací. Provedené dotazníkové šetření a prezentace jeho výstupů pak přispívají k získání informací o povědomí a vnímání přeshraniční spolupráce i euroregionu.

Návrhová část dokumentu, která vychází ze zpracované mapovací studie, dotazníkového šetření a zpracovaných SWOT analýz, definuje vize, strategické cíle a opatření nezbytná jak pro zajištění rozvoje území a kvality života obyvatel Euroregionu Silesia, tak pro institucionální zajištění rozvoje euroregionu. Příklady konkrétních projektů a aktivit pak představují způsob jak vytyčené cíle a opatření naplňovat.

Při tvorbě návrhové části strategie byly zohledněny potřeby, na jejichž uspokojení může mít Euroregion Silesia přímý či nepřímý vliv, zároveň však jsou zde uvedeny návrhy, na které Euroregion Silesia vliv nemá, které ale považuje z hlediska strategického rozvoje svého území za důležité (např. v oblasti dopravní infrastruktury). Mezi nositeli konkrétních navrhovaných projektů či aktivit tedy není jen euroregion, ale i další příslušné subjekty.

Monitoring implementace strategického dokumentu a zajištění podmínek pro jeho aktualizaci je úkolem pracovní skupiny pro implementaci Strategie, která byla ustavena v březnu 2014.

 

Česká verze

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020 (CZ verze)

Informační leták o strategii (CZ verze)

 

Polská verze

Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 (PL verze)

Informační leták o strategii (PL verze)

 

 

 Aktualizace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia 2014-2020

V období leden 2018 - červen 2019 byla provedena rozsáhlá aktualizace strategického dokumentu. Tato aktualizace probíhala ve spolupráci obou sekretariátů euroregionu, společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie a externích konzultantů z obou stran hranice. K aktualizované strategii byl vydán informační leták, v kterém jsou shrnuty vize, strategické cíle a opatření návrhové části aktualizovaného dokumentu. Toto stručné shrnutí může sloužit jak pro rychlé seznámení s návrhovou částí naší Strategie, tak pro využití při přípravě přeshraničních projektových záměrů.

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby v maximální možné míře přispíval naplňování definovaných cílů a opatření klíčových oblastí rozvoje, a tím k naplnění strategické vize Euroregionu Silesia stát se „prosperujícím česko-polským regionem, který podporuje ideu evropské jednoty a společně rozvíjí svou budoucnost na základě partnerské spolupráce“

 

Česká verze

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020 – Aktualizace 2019 (CZ verze)

Informační leták o strategii 2019 (CZ verze)

 

Polská verze

Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 – Aktualizacja 2019 (PL verze)

Informační leták o strategii 2019 (PL verze)

 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia 2021-2027

Dokument „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027“ vytváří rámec pro další systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia. Představuje také výchozí dokument pro Fond malých projektů v Euroregionu Silesia v rámci nového programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Na zpracování tohoto dokumentu se podíleli pracovníci obou sekretariátů Euroregionu Silesia, odborníci z obou stran hranice a společná česko-polská pracovní skupina.

Česká verze

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2021-2027

Informační leták o strategii 2022

Polská verze

Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2021-2027

Informační leták o strategii 2022