Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce

v Euroregionu Silesia

 

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002138

Cílem projektu je prostřednictvím vhodných propagačních a informačních aktivit přispět k šíření povědomí o významu přeshraniční spolupráce pro rozvoj příhraničí a její podpoře ze strany Evropské unie, k většímu porozumění euroregionu jako významné přeshraniční struktury a celkově tak k dalšímu rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce na území euroregionu. Protože přeshraniční spolupráce bude i v období po roce 2020 nedílnou součástí kohézní politiky EU, je nutné, aby i Euroregion Silesia, jehož posláním je zajišťování rovnoměrného rozvoje příhraničního území po obou stranách hranice, i nadále svým dílem přispíval k naplňování této nejvýznamnější evropské politiky. I proto byla do návrhové části strategického dokumentu Euroregionu Silesia při jeho aktualizaci v roce 2019 doplněna nová oblast VI. s názvem „Specifická opatření a nástroje k podpoře rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“. Aktivity předkládaného projektu přispívají k naplňování jednotlivých opatření definovaných v této oblasti a tím by také měly přispět k aktivizaci členů Euroregionu Silesia a dalších subjektů na území euroregionu působících v oblasti přeshraniční spolupráce.

V rámci projektu budou vydána další čísla česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia a podrobná zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za rok 2019, budou realizovány nové internetové stránky české části Euroregionu Silesia v české verzi a dále anglická verze společná pro obě části Euroregionu Silesia. Uskuteční se Fórum hraničních regionů, které je výročním setkáním všech 15 polských sdružení tvořících euroregiony a jehož organizace v roce 2020 se ujal Euroregion Silesia. Toto setkání bude příležitostí k výměně informací o přeshraniční spolupráci na jednotlivých hranicích (CZ-PL, PL-DE,PL-SK, PL-UA atd.), aktuálním stavu přeshraničních programů v současném programovém období, přípravě na nové období 2021-2027 apod. V rámci projektu se dále uskuteční společné dvoudenní školení pro koordinátory přeshraničních projektů z řad českých a polských pracovníků Euroregionu Silesia, zaměřené na vedení projektového týmu, budování autority, motivace, komunikace, řešení konfliktů v projektovém týmu apod. Získané poznatky pak proškolení pracovníci využijí na následných workshopech určených pro koordinátory přeshraničních projektů z území Euroregionu Silesia.

 

Klíčové aktivity projektu:

1.       Řízení projektu (2/2020-1/2021)

2.       Propagace přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia (2/2020-1/2021)

3.       Realizace nových internetových stránek Euroregionu Silesia - CZ (2/2020-1/2021)

4.       Organizace Fóra hraničních regionů (2-10/2020)

5.       Školení a workshopy pro koordinátory přeshraničních projektů (2/2020-1/2021)

 

Celkové výdaje projektu: 23 480 EUR

Dotace z EFRR:  19 958 EUR (85 %)

 

Partneři projektu:   Euroregion Silesia – CZ, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

 

 

Partnerské projekty „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia”, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002138 a reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002142 jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Plakát o projektu je ke stažení zde.