Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce

v Euroregionu Silesia

 

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002138

Cílem projektu bylo prostřednictvím vhodných propagačních a informačních aktivit přispět k šíření povědomí o významu přeshraniční spolupráce pro rozvoj příhraničí a její podpoře ze strany Evropské unie, k většímu porozumění euroregionu jako významné přeshraniční struktury a celkově tak k dalšímu rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce na území euroregionu.

Partneři projektu:   Euroregion Silesia – CZ, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Celkové výdaje projektu: 23 480 EUR

Dotace z EFRR:  19 958 EUR (85 %)

 

Harmonogram projektu (po schválených změnách):   2/2020 - 12/2021, tj. 23 měsíců

Klíčové aktivity projektu:

Propagace přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

V rámci projektu byla vydána další čísla česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia a podrobná zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2019-2020 . Dále byly pořízeny propagační předměty a materiály sloužících k propagaci přeshraniční spolupráce na živých aktivitách v rámci projektu.

Realizace nových internetových stránek české části Euroregionu Silesia

V návaznosti na nové internetové stránky polské části Euroregionu Silesia, realizované v roce 2018, byly realizovány nové internetové stránky české části Euroregionu Silesia v české verzi a dále anglická verze společná pro obě části Euroregionu Silesia. Stránky byly realizovány nově s redakčním systémem a přizpůsobeny pro mobilní telefony a tablety.

 

Organizace Fóra hraničních regionů

Fórum hraničních regionů je výroční setkání všech 15 polských sdružení tvořících euroregiony. Organizace Fóra v roce 2020 se ujal Euroregion Silesia. Jednalo se o dvoudenní setkání, které se uskutečnilo ve dnech 1. – 2. října 2020. První den byl prostřednictvím study tour účastníkům Fóra představen nově vytvářený přeshraniční turistický produkt „Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“. Druhý se konalo samotné zasedání Fóra hraničních regionů, na kterém zástupkyně Euroregionu Silesia krátce představily euroregiony v Polsku a České republice, poté proběhla výměna informací zástupců jednotlivých příhraničních oblastí Polska o aktuálním stavu přeshraničních programů v současném programovém období, přípravě na nové období 2021-2027 a vlivu pandemie koronaviru na přeshraniční spolupráci.