Představitelé Euroregionu Silesia si již od počátků existence euroregionu uvědomovali, že pro úspěšnou přeshraniční spolupráci je nutné vytvořit základní podmínky v podobě fungující dopravní infrastruktury a dostatečného množství míst umožňujících překračování hranice.

Dne 3. prosince 1999 byla nejvyššími představiteli měst a okresů Opava a Ratiboř podepsána deklarace o potřebě rekonstrukce silnice spojující hlavní města Euroregionu Silesia včetně zvýšení kapacity mezinárodního hraničního přechodu Sudice - Pietraszyn a vybudování obchvatů obcí a měst na této trase.

V březnu 2002 byly tyto požadavky oživeny v podobě navazující deklarace, v které byla deklarována i ochota obcí a měst na trase mezi městy Opava a Ratiboř být v rámci svých možností nápomocni k přípravě potřených kroků.

V následujících letech proběhla jednání zástupců Euroregionu Silesia se zástupci Opolského vojvodství, Moravskoslezského kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, avšak tato jednání nevedla ke konkrétním výsledkům. Otevřením hranice na základě přistoupení obou zemí k Schengenskému prostoru v roce 2007 potřeba rekonstrukce této hlavní trasy euroregionu a vybudování obchvatů ještě nabyla na významu.

Území Euroregionu Silesia představuje přirozené geografické prostředí pro vzájemné kontakty lidí přes hranici, bez přírodních překážek v podobě hor či větších vodních toků. Tyto kontakty byly usnadněny poměrně velkým počtem hraničních přechodů, oficiálně vzniklých v průběhu 90. let 20. století. Na hranici dlouhé necelých 90 km postupně vzniklo 17 hraničních přechodů, z toho 14 pro malý pohraniční styk. Záhy po svém ustavení se Euroregion Silesia zapojil do činnosti pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, v rámci které se spolu se zástupci ostatních euroregionů česko-polského příhraničí, příhraničních krajů a vojvodství, příslušných českých a polských státních orgánů podílel na řešení problematiky hraničních přechodů a přeshraniční dopravní infrastruktury. Zpracovával podklady o hraničních přechodech na svém území, podílel se na deklaraci a koordinaci požadavků příhraničních obcí a měst na otevírání nových hraničních přechodů. V průběhu roku 2008 se podílel na zpracování podkladů pro připravovanou novou česko-polskou mezistátní smlouvu o údržbě a výstavbě hraničních mostů a společných úseků silnic na česko - polských státních hranicích.

Aby všechna přirozená místa překračování hranice byla připravena na volný pohyb osob po vstupu obou zemí do Schengenského prostoru, Euroregion Silesia spolu s městem Opavou zpracoval v letech 2003 - 2005 modelovou studii překračování česko-polské státní hranice na svém území s názvem „Border Crossing v Euroregionu Silesia". Tato dvojjazyčná studie, která určila nejvhodnější místa překračování hranice a potřebný rozsah propojení dopravní infrastruktury obou států, vznikla v úzké spolupráci místních a regionálních samospráv na obou stranách hranice a je tak příkladem společného řešení jednoho z nejpalčivějších problémů příhraničních regionů - špatné dopravní dostupnosti a izolovanosti. V listopadu 2006 ve španělské Pamploně bylo Euroregionu Silesia za tuto studii uděleno čestné uznání Asociace evropských hraničních regionů.

Přistoupení nových členských států EU k Schengenskému prostoru dne 20. prosince 2007 bylo pro všechny euroregiony významnou událostí. U této příležitosti zástupci Euroregionů Těšínské Slezsko, Beskydy a Silesia uspořádali společnou konferenci, která se uskutečnila v nočních hodinách v Cieszynie a v jejímž závěru byla podepsána tzv. Těšínská deklarace. Touto deklarací zástupci euroregionů česko-polsko-slovenského příhraničí deklarovali vůli spolupráce s cílem dalšího rozvoje tohoto příhraničního území.