Návrh založit evropskou asociaci nebo sdružení hraničních regionů byl poprvé vznesen v roce 1965 na Mezinárodní konferenci regionálního plánování v Basileji. Po intenzivních přípravných pracích založilo 10 hraničních regionů 17. - 18. června 1971 na zámku Anholt Stálou konferenci evropských hraničních regionů, které přijala jméno Asociace evropských hraničních regionů (AGEG - Arbeitsgemeinschaft Europäscher Grenzregionen / AEBR - Association of European Border Regions).

Nejdůležitějším partnerem AEBR se v 70. a 80. letech byla Rada Evropy. Silné kontakty AEBR vybudovala rovněž s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Radou evropských obcí a regionů (CEMR) a samotnými hraničními regiony.

AEBR je registrovanou asociací se sídlem v Gronau ve Spolkové republice Německo. Od svého založení v roce 1971 se AEBR postupně rozrůstala a v současnosti zastupuje více než 170 hraničních regionů po celé Evropě (členů i příznivců).

Cíle a úkoly AEBR popisují stanovy přijaté 25. listopadu 1994 v italském Terstu. Tyto stanovy určují povahu a formu spolupráce mezi evropskými hraničními a příhraničními regiony sdruženými v AEBR. Asociace pracuje pro evropské hraniční a příhraniční regiony a k jejím cílům patří zejména podporovat a koordinovat vzájemnou spolupráci regionů v rámci Evropy, propagovat výměnu zkušeností a informací s ohledem na společné zájmy v oblasti přeshraniční spolupráce a zastupovat tyto společné zájmy při jednání s parlamenty, orgány, úřady a institucemi států a nadnárodních organizací.

Práce AEBR zahrnuje:

  • realizaci programů a projektů, žádostí o financování a administrativu s tím spojenou
  • organizaci akcí zaměřených na přeshraniční problematiku
  • pomoc s řešením přeshraničních problémů a podporu speciálně zaměřených aktivit
  • přípravu a realizaci společných opatření
  • rozvoj Centra pro evropské hraniční a příhraniční regiony a úzkou spolupráci s Evropskou unií a Radou Evropy
  • poskytování informací o přeshraniční problematice evropským politikům veřejnosti.

AEBR se skládá z následujících orgánů:

  • valná hromada (nejvyšší orgán asociace)
  • presidium
  • generální sekretář.

V rámci AEBR je možné zakládat poradní výbory ze zástupců evropských a politických orgánů, asociací a sociálních skupin.

Více informací o Asociaci evropských hraničních regionů naleznete na www.aebr.net.

Přestože Euroregion Silesia není členem AEBR, je pravidelně informován o dění i událostech týkajících se činnosti této asociace, zapojuje se do její činnosti a spolupracuje s ní.

Ocenění Asociace evropských hraničních regionů pro Euroregion Silesia

Od roku 2002 AEBR každoročně vyhlašuje soutěž o cenu přeshraniční spolupráce s názvem „Sail of Papenburg“. Tato soutěž byla poprvé vyhlášena a finančně podpořena regionem Ems Dollart (jeden z 5 euroregionů v holandsko-německém příhraničí s přístavem Papenburg). Výsledky soutěže jsou vždy slavnostně vyhlašovány na každoročním zasedání Valné hromady AEBR.

V roce 2006 byl do soutěže přihlášen projekt „Border Crossing v Euroregionu Silesia“. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 24.11.2006 ve městě Pamplona ve španělském příhraničním regionu Navarra. Euroregion Silesia získal za svůj projekt čestné uznání.

Mapa evropských hraničních regionů

AEBR vydala mapu, na které jsou zobrazena všechna území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39.