20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001581

Jedná se o stejnojmenné partnerské projekty obou částí Euroregionu Silesia, schválené v červnu 2018 k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko v rámci prioritní osy 4 „Spolupráce institucí a komunit".

Hlavním cílem obou partnerských projektů, realizovaných od června do listopadu 2018, je zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu prostřednictvím zvýšení povědomí o Euroregionu Silesia a jeho činnosti v oblasti přeshraniční spolupráce a zároveň připomenutí jeho 20letého působení v oblasti polsko-české spolupráce.

Celková výše způsobilých výdajů projektu české části Euroregionu Silesia činí 12 650,75 EUR, schválená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 10 753,13 EUR, tj. 85 %. Celková výše způsobilých výdajů projektu polské části Euroregionu Silesia činí 17 736 EUR, schválená dotace z prostředků EFRR činí 15 075,60 EUR, tj. 85 %.

Klíčové aktivity projektu:

1.      Řízení projektu (6-11/2018)

2.      Propagace a informace o projektu (6/2018 - 11/2018)

3.      20 let přeshraniční spolupráce v ER Silesia (9/2018)

4.      Závěrečné setkání partnerů (10-11/2018)

Hlavní aktivitou projektu bylo setkání u příležitosti 20. výročí Euroregionu Silesia, které se uskutečnilo dne 13. září 2018. Dopolední konferenční část se uskutečnila v Mysliveckém zámečku v Ratiboři. Na úvod byl promítnut nový film „20 let Euroregionu Silesia", který prostřednictvím dnes již historických záběrů a vzpomínek „otců-zakladatelů" - Jana Mrázka a Andrzeje Markowiaka - mapuje počátky euroregionu, zachycuje jeho další rozvoj až po současnou činnost. V rámci následujících vystoupení byla zhodnocena 20letá přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia, byly prezentovány dosavadní výsledky společné práce a nastíněna očekávání do budoucna. U příležitosti 20. výročí byla české a polské straně Euroregionu Silesia udělena Zlatá čestná medaile za zásluhy pro Slezské vojvodství.

Po dopolední konferenci následoval přejezd účastníků na českou stranu na odpolední a večerní integrační setkání v Buly aréně v Kravařích. Zde na ně čekal kulturní program i sportovní klání v podobě česko-polského turnaje ve fotbale, bowlingu a adventure golfu program. Po slavnostní večeři byly vyhlášeny výsledky sportovního odpoledne a poté následoval zábavný i poučný česko-polský kvíz a taneční zábava.

Setkání bylo určeno pro členy a přidružené členské organizace Euroregionu Silesia, zástupce ostatních euroregionů, krajů a vojvodství, příslušných českých a polských ministerstev a dalších subjektů působících v oblasti přeshraniční spolupráce. Všichni účastníci obdrželi mj. mimořádné číslo Bulletinu Euroregionu Silesia, česko-polský kalendář na rok 2019 a flash disc s filmem o Euroregionu Silesia.

Podrobnosti a fotodokumentaci ze setkání najdete zde.

V rámci projektu je také naplánováno společné dvoudenní setkání všech pracovníků obou sekretariátů ER Silesia za účelem zhodnocení dosavadní spolupráce a naplánování úkolů pro zajištění jejího dalšího rozvoje.

Plakát o projektu je ke stažení zde.