READY TO HELP
systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia

Registrační číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000896„READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia" byl název česko-polského projektu financovaného z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko v rámci prioritní osy 1 „Společné řízení rizik". Realizace projektu probíhala od října 2017 do prosince 2019.


Partneři a jednotky dobrovolných hasičů zapojené do projektu:

  • Vedoucí partner projektu: Euroregion Silesia - CZ
  • CZ partneři a jednotky zapojené do realizace projektu:

Obec a JSDH: Hať, Chuchelná, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovice

  • PL partneři a jednotky zapojené do realizace projektu:

Gmina Krzanowice: OSP Krzanowice, Bojanów, Borucin, Wojnowice, Pietraszy

Gmina Krzyżanowice: OSP Krzyżanowice, Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków


Projekt byl realizován v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem v Opavě, a Okresním velitelstvím Státního požárního sboru v Ratiboři.


Celkové schválené výdaje projektu: 1 092 862,90 EUR (100 %)

Schválená dotace z EFRR: 928 933,46 EUR (85 %)

Schválená dotace ze státního rozpočtu ČR pro CZ partnery: 28 786,39 EUR (5 %)

 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 jednotek dobrovolných hasičů (7 českých a 15 polských) a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelních pohromách v pohraničí. „Systémem společné ochrany" se v tomto případě myslí propojení dvou národních záchranných systémů na úrovni dobrovolných složek, které jsou v obou zemích nedílnou součástí těchto systémů.

Projekt zahrnoval jak investiční, tak neinvestiční aktivity. V rámci investiční části projektu byla pořízena 4 nová požární vozidla (2 pro české jednotky a 2 pro polské) a přes 1000 položek nejrůznějšího vybavení pro 19 jednotek. Jednalo se o vybavení, které jednotky ve své výbavě vůbec neměly nebo je neměly v dostatečném počtu, nebo o vybavení, které nahradilo vybavení, jehož stáří či technický stav neumožňoval provedení účinného zásahu nebo neposkytoval dostatečnou ochranu zasahujících hasičů. Byly pořízeny zásahové obleky včetně rukavic, obuvi a přileb se svítilnami, dýchací přístroje, přetlakové ventilátory, motorové stříkačky, čerpadla, pily, elektrocentrály, různá osvětlovací zařízení, přejezdové můstky, vyprošťovací nástroje, hadice, savice, proudnice, široké spektrum zdravotnických pomůcek, defibrilátory, speciální tablety se softwarem pro hasiče atd. Celková hodnota pořízených vozidel a vybavení činila přes 1 mil. EUR.

Na samotné posílení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti dobrovolných požárních jednotek byly zaměřeny neinvestiční aktivity zahrnující 4 společná taktická cvičení realizovaná střídavě na české a polské straně, dále 2 turnusy společných soustředění v Ústřední hasičské škole s programem teoretických školení a praktického výcviku pod názvem „Univerzita dobrovolného hasiče", zaměřeného na použití dýchacích přístrojů, dálkovou dopravu vody, poskytování předlékařské pomoci apod., a v neposlední společná pracovní setkání všech zapojených jednotek. Nedílnou součástí projektu byla také analýza systému požární ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia, na základě které byla zpracována dvoujazyčná příručka pro jednotky dobrovolných hasičů z obou stran hranice.

Projekt „READY TO HELP" využil dvou základních potenciálů příhraniční oblasti Euroregionu Silesia: lehké prostupnosti česko-polské hranice s hustou sítí silničních hraničních přechodů a bez větších přírodních překážek, jako jsou hory či větší vodní toky, a silného početního stavu jednotek dobrovolných hasičů v dané oblasti. Z hlediska technických aspektů projekt řešil problém zastaralé, opotřebované nebo zcela chybějící techniky nezbytné pro zásahy na druhé straně hranice, a to pořízením nové, kompatibilní techniky využitelné na obou stranách hranice a odpovídající evropským normám. Díky všem aktivitám realizovaným v rámci projektu jednotky dobrovolných hasičů získaly povědomí o legislativních, technických a organizačních podmínkách zásahů na druhé straně hranice a o personálním a materiálním zázemí sousedních jednotek. Při společných aktivitách měly možnost si prověřit své odborné dovednosti, schopnosti jazykového porozumění a spolupráce s jednotkami z jiné země.

CZ-PL banner k projektu

Příručka READY TO HELP – CZ verze

Příručka READY TO HELP – PL verze

Mapa území řešeného projektem

Dne 16. 2. 2018 se v Kulturním domě v Chuchelné uskutečnilo úvodní setkání všech 22 jednotek dobrovolných hasičů zapojených do projektu.


Nové požární vozidlo pro JSDH Sudice bylo slavnostně pokřtěno 28. dubna 2018.


První mezinárodní cvičení v rámci projektu se uskutečnilo 26. května 2018 v Sudicích. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody, cílem zásahu byla hospodářská budova místní fary.


V červnu 2018 proběhly 2 turnusy společného soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, na kterých se vystřídaly všechny jednotky zapojené do projektu. Program obou turnusů zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část, přičemž hlavní témata obou turnusů byla stejná: použití dýchacích přístrojů, dálková doprava vody, poskytování předlékařské pomoci, plošné pokrytí a organizace požární ochrany na obou stranách hranice.


Námětem v pořadí druhého mezinárodního cvičení v rámci projektu, které se uskutečnilo 15. září 2018 v Zabełkowie a kterého se zúčastnilo přes 80 dobrovolných i profesionálních hasičů, byla evakuace obyvatel místního Domova pro seniory a zdolání požáru v jeho budovách při organizaci dálkové dopravy vody.


Nedílnou součástí každého cvičení je závěrečné vyhodnocení jeho průběhu.


Dne 22. listopadu 2019 se v Kulturním centru v Píšti konalo závěrečné setkání projektu.

Foto: Magdalena SmolkováNa závěrečném setkání, kterého se kromě dobrovolných hasičů zúčastnili všichni partneři projektu, zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, zástupci Okresního velitelství státního požárního sboru v Ratiboři a další hosté, byl zhodnocen průběh všech aktivit, výstupy projektu a jeho přínos pro zlepšení technického zázemí jednotek dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí.

Foto: Magdalena Smolková