Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001132

Jedná se o společný projekt obou částí Euroregionu Silesia, schválený v září 2017 k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko v rámci prioritní osy 4 „Spolupráce institucí a komunit". V projektu česká část Euroregionu Silesia plní funkci vedoucího partnera a polská část funkci partnera.

Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 40 638,72 EUR, schválená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 34 542,91 EUR, tj. 85 %. Polský partner může dále dostat dotaci ze státního rozpočtu PR ve výši 5 %.

Cílem projektu, realizovaného od ledna 2018 do dubna 2019 (po prodloužení do června 2019), je další rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím aktualizace dokumentu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020" s výhledem na období od roku 2021+, zhodnocení jeho dosavadní implementace a realizace konkrétních aktivit přispívajících k udržování i dalšímu šíření zájmu o přeshraniční spolupráci.

 

AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

Aktualizace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

V rámci projektu byla naplánována aktualizace společného strategického dokumentu Euroregionu Silesia, který byl zpracován v období duben 2013 - březen 2014. Tato aktualizace probíhala ve spolupráci obou sekretariátů euroregionu, společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie a externích konzultantů z obou stran hranice. Aktualizována byla jak obsáhlá analytická část dokumentu, tak část návrhová. K aktualizované Strategii byl vydán informační leták, v kterém jsou shrnuty vize, strategické cíle a opatření návrhové části aktualizovaného dokumentu. Toto stručné shrnutí může sloužit jak pro rychlé seznámení s návrhovou částí naší Strategie, tak pro využití při přípravě přeshraničních projektových záměrů.

Strategie v obou jazykových verzích a elektronická verze informačního letáku je k dispozici zde.

 

Implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

Monitoring implementace strategického dokumentu a zajištění podmínek pro jeho aktualizaci je úkolem pracovní skupiny pro implementaci Strategie, která byla ustavena v březnu 2014. V rámci projektu se uskutečnila 4 setkání této společné česko-polské pracovní skupiny za účelem provedení analýzy stávajícího stavu Strategie, zhodnocení jejího naplňování a projednání návrhů pro její aktualizaci. Dále se uskutečnila 2 pracovní tematická setkání zainteresovaných subjektů k vybraným opatřením návrhové části Strategie.

 

V rámci projektu se uskutečnila čtyři setkání česko-polské pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia.

 

V rámci projektu se dále uskutečnila dvě pracovní setkání k vybraným opatřením návrhové části Strategie. První setkání se konalo v dubnu 2019 v Rudyszwałdzie a bylo věnováno tématu rozhleden a vznikajícímu novému přeshraničnímu turistickému produktu „Silesianka“ (foto vlevo). V květnu 2019 se v Odrách uskutečnilo druhé setkání s názvem „Řeka Odra v přeshraničních projektech jako inspirace“ (foto vpravo).

 

Realizace vybraných opatření Strategie rozvoje ER Silesia

V rámci projektu byly realizovány aktivity vycházející z vybraných opatření Strategie zaměřených na aktivizaci a rozšíření členské základny ER Silesia, jeho propagaci a rozvoj spolupráce (části V. návrhové části Strategie). Jednalo se o tyto aktivity:

 

V rámci projektu bylo realizováno společné dvoudenní setkání zástupců členských obcí a přidružených subjektů Euroregionu Silesia, jehož cílem byla aktivizace členské základny Euroregionu Silesia jako jedno z opatření Strategie. Na programu setkání, které se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. dubna 2018 v Hotelu ZIMNIK v Lipowe, byly aktivity, které přispěly k integraci zástupců české a polské strany Euroregionu Silesia zajímavou a zároveň zábavnou formou „team buildingu“, výměně zkušeností při realizaci přeshraničních projektů i navázání nových přeshraničních vazeb prostřednictvím „Burzy partnerství“.