Datum konání : 26. 1. 2017

Místo konání : Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2016
 • rozpočet na rok 2017
 • výši členských příspěvků na rok 2017
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia
 • zprávu o činnosti Prezidia Euroregionu Silesia
 • zprávu o společné pracovní skupině pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020
 • informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • informace o kontrolách Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • informace o realizaci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
 • informace o projektech připravovaných ve spolupráci s Euroregionem Silesia
 • informace o projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ připravovaném pro předložení do prioritní osy 1 programu INTERREG V-A ČR – Polsko

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Ing. Radima Křupalu, primátora Statutárního města Opava, do funkce předsedy Euroregionu Silesia v roce 2017

Valná hromada dále projednala

 • projektové záměry Euroregionu Silesia: Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020, Pohádková Odra, 20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.