Datum konání : 19. 1. 2015

Místo konání : Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2014
 • rozpočet na rok 2015
 • výši členských příspěvků na rok 2015
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • změny ve složení Rady a revizní komise české části Euroregionu Silesia
 • změny ve složení české části Prezidia Euroregionu Silesia
 • změnu stanov české části Euroregionu Silesia
 • dokument „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020“

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia
 • zprávu o činnosti Prezidia Euroregionu Silesia
 • zprávu o společné pracovní skupině pro záležitosti ESÚS
 • zprávu o společné pracovní skupině pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020
 • informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013
 • aktuální informace o přípravě programu INTERREG V-A ČR-Polsko (Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2014 – 2020) a nového Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • informace o projektech realizovaných Euroregionem Silesia a ukončených v roce 2014
 • informaci o koncepci vlajkového projektu „Polsko-česká spolupráce mládeže“
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Bc. Martina Vítečka, primátora Statutárního města Opava, do funkce předsedy Euroregionu Silesia v roce 2015

Valná hromada uložila

 • pracovní skupině pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020 zajistit podklady pro aktualizaci tohoto dokumentu a první akční plán

Valná hromada dále projednala

 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • nové projektové záměry Euroregionu Silesia

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.