Datum konání : 28. 1. 2013

Místo konání : Ostrava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2012
 • rozpočet na rok 2013
 • výši členských příspěvků na rok 2013
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • uzavření smlouvy o partnerství se Statutárním městem Opava na spolupráci v rámci projektu s názvem „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014“, předkládaného do ROP Moravskoslezsko

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a informaci o důležitých akcích s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o přípravě Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020
 • informace o společné pracovní skupině Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS
 • aktuální informace o projektu „EUREGIO PL-CZ“
 • aktuální informace o projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020“
 • aktuální informace o novém projektu „Bulletin Euroregionu Silesia“
 • informaci o připravovaných aktivitách k 15. výročí Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko
 • aktuální informace o Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci

Valná hromada uložila:

 • Radě české části Euroregionu Silesia znovu vyhodnotit riziko nedočerpání finančních prostředků na mikroprojekty v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia po ukončení 12. kola příjmu mikroprojektů a rozhodnout o případném převodu finančních prostředků na mikroprojekty do výše 200 000 EUR polské straně Euroregionu Silesia
 • Radě české části Euroregionu Silesia spolupracovat se Statutárním městem Opava a dalšími partnery při řešení otázky založení subjektu destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., primátora Statutárního města Opava, do funkce předsedy Euroregionu Silesia v roce 2013

Valná hromada dále projednala:

 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.