Datum konání : 18. 6. 2012

Místo konání : Odry

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • nové složení české části Prezidia Euroregionu Silesia
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • zprávu o hospodaření za rok 2011
 • změnu rozpočtu na rok 2012
 • záměr převodu části finančních prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia určených na mikroprojekty na polskou část Euroregionu Silesia v případě rizika nedočerpání těchto prostředků a zároveň uložila Radě do 31.12.2012 vyhodnotit toto riziko
 • záměr ustavení společné pracovní skupiny Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS (evropských seskupení pro územní spolupráci)

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a informaci o důležitých akcích s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • zprávu o hospodaření k 31.5.2012
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o přípravě Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020
 • aktuální informace o projektu „EUREGIO PL-CZ“ schváleného k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • informace o společném projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020“
 • informace o přípravě pokračování projektu „Bulletin Euroregionu Silesia“
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko a spolupráci se Statutárním městem Opava v rámci projektu s názvem „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko a realizace jejích aktivit“ financovaného z ROP Moravskoslezsko
 • aktuální informace o Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.